Kursa kods Soci4006

Kredītpunkti 2

Darba socioloģija

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareLietišķā socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums29.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author

Viola Korpa

Dr. sc. soc.

Kursa anotācija

Studiju kursa nolūks ir iepazīstināt studentus ar jaunākajām atziņām darba socioloģijā, tādējādi veicinot ne tikai teorētisko pieeju un konceptu pārzināšanu, bet arī sekmējot studentu gatavību iespējām, izaicinājumiem un grūtībām iekļaujoties mūsdienu darba tirgū.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1) kursa noslēgumā studentiem ir zināšanas par darbu kā nozīmīgu indivīda un sabiedrības dzīves komponenti; studenti pārzina jaunākās teorētiskās pieejas un atziņas darba socioloģijas laukā; iegūtās zināšanas ir nepieciešamas ne tikai sociālo procesu analīzē, bet arī efektīvas un ilgtspējīgas individuālās darba dzīves stratēģijas veidošanā;
2) kursa noslēgumā studentiem ir prasmes strādāt ar informāciju (informācijas avotu atlases un novērtēšanas prasmes, informācijas strukturēšanas, analīzes un prezentēšanas prasmes); studentiem ir pilnveidotas sistēmiskās un kritiskās domāšanas prasmes, kas ļauj izsvērtāk interpretēt sociālos procesus, identificēt un argumentēt alternatīvas;
3)kursa noslēgumā studentiem ir kompetence identificēt, formulēt un profesionāli analizēt ar darba sfēru, nodarbinātību un darba tirgu saistītos procesus un problēmas; kā arī studiju kurss sniedz ieguldījumu studentu dzīvesdarbības un sociālās kompetences pilnveidē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Darba socioloģija kā viena no socioloģijas nozarēm. Darba socioloģijas pētījumu lauks un ietvars.
2 Darba jēdziens socioloģijā. Darba funkcijas. Darba formu klasifikācija.
3 Koncepta profesija izpratne. Profesiju klasifikācija. Profesiogrammas. Profesijas prestižu ietekmējošie faktori.
4 Dzīves cikli. Profesionālais cikls.Profesionālā socializācija. Karjera.
5 Nodarbinātība un darba tirgus. Darba tirgus segmentācija. Darbaspēka migrācija.
6 Nodarbinātības veidi. Nelegālā nodarbinātība.
7 Bezdarbs kā sociāla parādība.
8 Tehnoloģiskais determinisms. Sociālais determinisms. R.Klinga tehnoloģiju patēriņa teorija.
9 H.Breivermana darba degradācijas teorija un tās kritika.
10 Darba elastības un post-fordisma teorijas un to kritika. Flaxycurity koncepts.
11 Dž.Ritzera makdonaldizācijas un makdarba teorija. Darba polarizācija.
12 Darba kultūra. Darba dzīves kvalitāte. Darbs un ģimenes dzīve.
13 Sadarbība un konflikti darbā socioloģisko perspektīvu skatījumā.
14 Arodbiedrības un to loma darbavietās.
15 Nodarbošanās veida ietekme uz brīvo laiku.
16 Pētījumi par darbu un darba tirgu Latvijā un pasaulē: temati, pieejas, secinājumi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1) veikti uzdotie konspekti, izpētes un analīzes uzdevumi atbilstoši studiju kursa plānam;
2) sagatavots un prezentēts referāts par pasniedzēja uzdotu tematu;
3) ieskaite par studiju kursa ietvaros aplūkojamajiem jautājumiem.

Pamatliteratūra

1. Edgell S. The Sociology of Work. Continuity and Change in paid and unpaid work. London;Thousand Oaks; New Delhi: SAGE Publications, 2006. 244 p.
2. Watson T.J. Sociology, Work and Industry. London; New York: Routledge, 2003. 310 p.
3. Sweet S.A. Changing contours of work: jobs and opportunities in the new economy. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press, 2008. 239 p.
4. The Oxford handbook of work and organization. Edited by Stephen Ackroyd ... [et al.]. Oxford: Oxford University Press, 2005. 655 p.

Papildliteratūra

1. Handbook on the shadow economy. Edited by Friedrich Schneider. Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar Pub., 2011. 522 p.
2. Auster C. The sociology of work :Concepts and cases. Thousand Oaks: Pine Forge Press, 1996. 456 p.
3. The work and family handbook :multi-disciplinary perspectives, methods, and approaches. Edited by Marcie Pitt-Catsouphes, Ellen Ernst Kossek, Stephen Sweet. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2006. 788 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Work and Occupations. An International Sociological Journal. Published by Sage Publications. ISSN (printed): 0730-8884. ISSN (electronic): 1552-8464. [Tiešsaiste] [Skatīts 15.11.2011.] Pieejams: wox.sagepub.com
2. Work, Employment and Society. Published by Sage Publications. ISSN (printed): 0950-0170. ISSN (electronic): 1469-8722. [Tiešsaiste] [Skatīts 15.11.2011.] Pieejams:wes.sagepub.com
3. Books, Journals, Articles. [Tiešsaiste] [Skatīts 15.11.2011.] Pieejams: http://www.questia.com/library/sociology-and-anthropology/labor-and-work/sociology-of-work.jsp

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts bakalaura studiju programmas "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija" studentiem, iekļauts B daļā kā viens no specializācijas kursiem.