Kursa kods Soci4004

Kredītpunkti 10

Bakalaura darbs

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareOrganizāciju un sabiedriskās pārvaldes socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā400

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits400

Kursa apstiprinājuma datums29.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Anda Grīnfelde

Dr. oec.

Kursa anotācija

Bakalaura darbs ir studenta patstāvīgais darbs, kam jāatspoguļo studenta teorētiskās zināšanas, praktiskās pētniecības darba iemaņas, prasme vākt, sistematizēt, analizēt datus un izdarīt secinājumus par konkrētu un aktuālu sociālo problēmu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa noslēgumā students iegūst:
zināšanas - pārzina organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas teorētiskās un empīriskās paradigmas par sabiedrības zinātnisko izpēti.
prasmes - argumentēti izvirza dažādu sociālo procesu rezultātā radušās problēmas un patstāvīgi spēj izstrādāt atbilstošu socioloģiska pētījuma dizainu, apkopot un analizēt iegūto informāciju, interpretēt rezultātus un tos prezentēt.
kompetence - spēj loģiski, kritiski un radoši domāt, analizēt, sintezēt, vērtēt iegūto informāciju, organizējot socioloģiskus pētījumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Bakalaura darba temata izvēle
2 Bakalaura darba pieteikuma uzrakstīšana un konsultācijas ar bakalaura darba vadītāju
3 Bakalaura darba temata izskatīšana Metodiskajā komisijā un apstiprināšana Socioloģijas katedras sēdē
4 Bakalaura darba izstrādes posmu termiņu saskaņošana ar zinātnisko vadītāju
5 Bakalaura darba dizaina izstrādāšana un saskaņošana ar zinātnisko vadītāju
6 Bakalaura darba satura izveide
7 Bakalaura darba ievada nodaļas izstrāde
8 Bakalaura darba teorētisko nodaļu izstrāde
9 Pētnieciskā instrumentārija sagatavošana
10 Informācijas un datu vākšana atbilstoši plānam
11 Informācijas apstrāde un analīze
12 Darba melnraksta iesniegšana priekšaizstāvēšanai
13 Priekšaizstāvēšanā identificēto nepilnību un kļūdu novēršana
14 Darba galīgā varianta noformēšana
15 Darba galīgā varianta iesniegšana
16 Darba aizstāvēšana VEK

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Savlaicīgi un kvalitatīvi izstrādāts, iesniegts un aizstāvēts bakalaura darbs.

Pamatliteratūra

1. Bryan S.T. (editor) The Cambridge Dictionary of Sociology. Cambridge: University Press, 2006. 688 p.
2. Большой толковый социологический словарь (Collins). Том 1 (А-О): Пер.с англ. Москва.: Вече, АСТ, 2001. 544 с.
3. Большой толковый социологический словарь (Collins). Том 2 (П-Я): Пер.с англ. Москва.: Вече, АСТ, 2001. 528 с.
4. Bryman A. Social Research Methods. Oxford: University Press, 2001. 540 p.

Papildliteratūra

1. Mārtinsone K. (sast.) Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.
2. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp.
3. Rubanovskis A. Metodiskie ieteikumi studentu darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Rīga: RaKa, 2011. 136 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The British Journal of Sociology. London: Wiley-Blackwell. ISSN 1468-4446
2. Humanities and Social Sciences: Latvia. Rīga: University of Latvia, Institute of economics, Latvian Academy of Sciences. ISSN 1022-4483
3. Latvijas Universitātes Raksti. Socioloģija. Rīga: Latvijas Universitāte. ISSN 1407-2157

Piezīmes

Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas bakalaura pilna un nepilna laika programmas obligātais studiju kurss.