Kursa kods Soci3001

Kredītpunkti 4

Organizāciju un grupu socioloģija

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareOrganizāciju un sabiedriskās pārvaldes socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums16.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author

Viola Korpa

Dr. sc. soc.

Kursa anotācija

Studenti apgūst zināšanas par organizāciju būtību un nozīmi sabiedrībā. Tiek sniegts priekšstats par t.s. organizāciju klasiskajām teorijām un analīzes pieejām. Tiek apskatīti jaunākie virzieni un pieejas organizāciju izpētē, lai gūtu izpratni par organizāciju specifiku mūsdienu sabiedrībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par organizāciju kā sociālu veidojumu specifiku un funkcionēšanas nosacījumiem, kā arī zināšanas par nozīmīgākajām teorētiskajām perspektīvām organizāciju analīzē; zināšanas par terminiem, kas raksturo organizāciju būtību un procesus tajās;
pamatprasmes interpretēt procesus organizācijās, izmantojot jomas terminus un koncepcijas; prasmes identificēt organizācijas iekšējās un ārējās vides elementus un veikt to analīzi, izmantojot teorētiskās zināšanas un atbilstošus datus; prasmes atpazīt un novērtēt cēloņseku sakarības organizāciju funkcionēšanas kontekstā;
organizacionālā kompetence.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Organizāciju socioloģija kā viena no socioloģijas nozarēm, tās saistība ar citām zinātnēm.
2 Organizācijas jēdziens socioloģijā. Organizāciju tipoloģija.
3 Organizāciju sabiedriskais nozīmīgums. Sinerģija.
4 Pārskats par organizāciju teorijām: rašanās, attīstība, virzieni un autori.
5 Organizāciju struktūrelementi. Organizācijas dizains.
6 Organizācijas iekšējās vides komponentes. Organizāciju un korporatīvā kultūra.
7 Organizācijas ārējās vides būtība un nozīme. Organizācijas un globalizācija.
8 Procesi un norises organizācijā. Organizācijas attīstība. Organizācijas dzīves cikls.
9 Organizāciju deviance, patoloģija un slimības.
10 Organizāciju pārmaiņu virzieni. Postmodernas organizācijas.
11 Grupas un komandas organizācijās un ārpus tām.
12 Vara un autoritāte. Vadītāja un līdera faktors grupās un organizācijās.
13 Birokrātija, postbirokrātija un debirokrātija.
14 Komunikācija organizācijā.
15 Organizāciju sociālā atbildība.
16 Organizāciju nākotne.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1) veikti uzdotie konspekti, izpētes uzdevumi vai cita rakstura uzdevumi atbilstoši studiju kursa plānam;
2) uzrakstīta argumentētā eseja un referāts par pasniedzēja uzdoto tematu;
3) eksāmens par kursa ietvaros apgūstamajiem jautājumiem.

Pamatliteratūra

1. Handel J.M. (ed) The Sociology of Organizations: Classic, Contemporary and Critical Readings. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2003. 540 p.
2. Clegg S.R. (ed.) Handbook of Organization studies. London: SAGE Publications, 1996. 730 p.
3. Hatch M.J. Cunliffe A.L. Organization Theory: Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives. Oxford; New York: Oxford University Press, 2006. 370 p.
4. Фролов С.С. Социология организации. Mockвa: Гардирики, 2001. 384 с. [Pieejams arī tiešsaistē http://www.i-u.ru/biblio/archive/sociolorg]

Papildliteratūra

1. Demers C. Organizational Change Theories: A Synthesis.SAGE Publications, Inc , 2008. 296 p.
2. Dāvidsone G. Organizāciju efektivitātes modelis. Rīga: Organization Development Academy, 2008. 328 p.
3. Poole M.S., Hollingshead A.B.(ed.) (2005) Theories of Small groups. Interdisciplinary Perspectives. London: Sage, 2005. 462 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Organization studies. Sage žurnāls.[Tiešsaiste] [Skatīts:01.11.2011.] Pieejams: http://oss.sagepub.com . Published by Sage Publications. ISSN (printed): 0170-8406. ISSN (electronic): 1741-3044.
2. Journal of International Organizations Studies. [Tiešsaiste] [Skatīts: 01.11.2011.] Pieejams: http:www.journal-iostudies.org

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts bakalaura studiju programmas "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija" studentiem, iekļauts A daļā kā viens no nozares teorētiskajiem pamatkursiem.