Kursa kods Soci2049

Kredītpunkti 4

Lauku socioloģija

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareLauku socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums29.04.2014

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ženija Krūzmētra

Dr. geogr.

Priekšzināšanas

Soci1014, Vispārējā socioloģijas teorija

Soci2047, Kvalitatīvās pētījumu metodes

Soci2048, Kvantitatīvās pētījumu metodes

Kursa anotācija

Lauku socioloģija kā socioloģijas apakšnozare fokusējas uz lauku sabiedrības izpēti, politisko un sociāli ekonomisko transformāciju ietekmi uz lauku attīstību, pārmaiņām lauku vidē (ekonomiskā, sociālā, dabas vidē), kā arī skata Latvijas lauku attīstību Eiropas lauku attīstības kontekstā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un izpratni par lauku ekonomiskajām, sociālajām, politiskajām, vides transformācijām globālā, reģionālā un lokālā mērogā, lauku socioloģisko izpēti
• Prasmes analizēt un vērtēt dažādas lauku pārmaiņu izpausmes, lauku attīstības scenārijus
• Kompetence iegūtās zināšanas un prasmes sintezēti pielietot darbā dažādās ar lauku attīstību un pārvaldi saistītās institūcijās

Kursa saturs(kalendārs)

1 Lauku diskurss zinātnē un sabiedrībā
2 Lauku socioloģijas veidošanās un attīstība pasaulē un Latvijā
3 Teorētiskās un metodoloģiskās pieejas lauku pētījumos
4 Lauku attīstības politika un tās veidošanās nosacījumi
5 Lauku attīstības scenāriji. Eksogēnā un endogēnā lauku attīstība
6 Pārmaiņas lauku ekonomikā. Produktīvisms un postproduktīvisms. Bioekonomika
7 Lauku kopienas būtība. Pārmaiņas lauku sabiedrībā, lauku apdzīvojumā
8 Pārmaiņas lauku pakalpojumos
9 Kontrurbanizācija, periurbanizācija, lauku džentrifikācija
10 Perifēro lauku teritoriju attīstības problēmas
11 Repopulācijas politika laukos
12 Lauku popularizēšana. Lauku idille. Vietas mārketings laukos
13 Lauku vēsturiskais mantojums. Teritorijas kapitāls. Lauku kapitāls
14 Lauku attīstības un aizsardzības NVO. Leader programma
15 Lauku konflikti
16 Globalizācija un lauki. Inovācijas laukos. Jaunākie pētījumi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju un semināru apmeklējums, patstāvīgie un praktiskie darbi. Mutiskais eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Hillyard S. The Sociology of Rural Life. [elektroniskais resurss] New York: Berg, 2007. 203 p. E-grāmata. [Pieejama tiešsaistē LU tīklā]. Pieejams: www.oapen.org/download?type=document&docid=390771
2. Handbook of Rural Studies. Ed. by Cloke P., Marsden T., Mooney P. London: SAGE, 2006. 511 p.
3. Moseley M. Rural Development: Principles and Practice. London: SAGE, 2003. 227 p.
4. Gittel R., Vidal A. Community Organizing: Building Social Capital as a Development Strategy. London: SAGE, 1998. 206 p.

Papildliteratūra

1. Carolan M. The Sociology of Food and Agriculture. London: Routledge, 2012. 336 p.
2. Woods M. Rural Geography. London ; Thousand Oaks ; New Delhi : SAGE Publications, 2005. 330 p.
3. Weber M. The Agrarian Sociology of Ancient civilizations. London : New York: Verso, 1988. 421 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Rural Sociology. European Society for Rural Sociology. Online ISSN 1549-0831.
2. Sociologia Ruralis. European Society for Rural Sociology. Online ISSN 1467-9523
3. Journal of Rural Studies. Publishedd by Elsevier Science. 2010-2011. ISSN:0743-0167

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas bakalaura programmas studentiem, A daļa.