Kursa kods Soci2047

Kredītpunkti 4

Kvalitatīvās pētījumu metodes

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareLietišķā socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums29.04.2014

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author

Laima Barisa

Mg. sc. soc.

Priekšzināšanas

Soci1004, Ievads specialitātē

Soci2048, Kvantitatīvās pētījumu metodes

Kursa anotācija

Kurss iepazīstina studentus ar empīrisku socioloģisku pētījumu, akcentējot kvalitatīvu datu iegūšanas paņēmienu. Tiek parādīta kvalitatīvās pētniecības pieejas specifika, apskatīti galvenie kvalitatīvo pētījumu veidi/dizaini un biežāk pielietotās informācijas iegūšanas metodes, kā arī kvalitatīvu datu apkopošana, apstrāde, analīze un iegūto rezultātu atspoguļošanas veidi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - - par kvalitatīvās pētnieciskās pieejas būtību un specifiku,
- par kvalitatīvo pētījumu veidiem/dizainiem,
- par biežāk pielietotajām kvalitatīva rakstura datu iegūšanas metodēm un analīzi.
• Prasmes - - iegūt kvalitatīva rakstura datus
- datus apkopot un apstādāt
- analizēt kvalitatīvus datus
- prezentēt kvalitatīvā pētījumā analīzes gaitā iegūtos rezultātus.
• Kompetence - Spēja novērtēt, kādos gadījumos sabiedrībā notiekošos procesus nepieciešams pētīt ar kvalitatīvo pētniecības pieeju, un varēt to izdarīt ar situācijai atbilstošiem paņēmieniem.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kvalitatīvo pētījumu attīstība
2 Kvalitatīvo pētījumu būtība, to izmantošanas kritēriji
3 Kvalitatīvo pētījumu teorētiskie avoti
4 Kvalitatīvo pētījumu ētika. Konfidencialitātes problēma.
5 Kvalitatīvo pētījumu organizācija. Izpētes galvenie etapi
6 Pētījuma lauka etaps. Validitāte
7 Kvalitatīvo pētījumu galvenie veidi/dizaini. Gadījumu analīze (Case study)
8 Etnogrāfiskie pētījumi. Biogrāfiskie pētījumi
9 Mutvārdu vēsture. Ģimenes vēsture
10 Biežāk pielietotās informācijas iegūšanas metodes kvalitatīvajos pētījumos. Dokumentu analīze. Novērošana.
11 Intervija kā informācijas iegūšanas metode
12 Intervijas īpatnības kvalitatīvajos pētījumos. Intervētāja loma
13 Fokusgrupu intervijas/dikusijas
14 Fokusgrupas vadītāja loma. Problēmsitācijas fokusgrupu vadīšanā
15 Kvalitatīvo pētījumu informācijas glabāšana, apstrāde un analīze
16 Kvalitatīvo pētījumu rezultātu atspoguļošana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Piedalīšanās visos praktiskajos darbos. Izstrādāti, savlaicīgi iesniegti un prezentēti patstāvīgie darbi. Kursa nobeigumā – eksāmens.

Pamatliteratūra

1. The Sage Handbook of Social Research methods. Ed. by Alasuutari P., Bickman L., Brannen J. Los Angeles: SAGE Publications, 2008. 631 p.
2. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. 2., papild. izd. Rīga: Raka, 2010. 190 lpp.
3. Lawrence Neuman W. Social Research Methods. Qualitative and Qualitative and approaches. 4th edition, 2000. 558 p.
4. Ядов B. A. Стратегия социологического исследования. Уч. пос., 4-е издание. Москва: Oмега, 2009. 567с.

Papildliteratūra

1. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sast. K. Mārtinsone. Rīga: Raka, 2011. 284 lpp.
2. Payne G., Payne J. Key concepts in Social Research. London: Sage Publications, 2004. 242 p.
3. The Sage Handbook of Social Research methods. Ed. by Alasuutari P., Bickman L., Brannen J. Los Angeles: SAGE Publications, 2008. 631 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal Humanities and Social Sciences: Latvia. Riga: University of Latvia, Institute of Economic, Latvian Academy of Sciences,2007-210. ISSN: 1022-4483
2. Web Center for Social Research Methods [tiešsaiste] [skatīts 24.03.2014.] Pieejams: http://www.socialresearchmethods.net/
3. International Journal of Social Research Methodology. [Tiešsaiste] [Skatīts internetā 24.03.2014.] Pieejams: http://www.tandfonline.com/loi/tsrm20

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija" pilna un nepilna laika studijās.