Код курса Soci2046

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса29.04.2014

Разработчик курса

author

Signe Dobelniece

Предварительные знания

Soci2009,

Учебная литературa

1. Coulshed V., Orme J. Social work practice :an introduction. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2006. 322 p. 2. Webb Stephen A. Social work in a risk society: social and political perspectives. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York : Palgrave Macmillan, 2006. 278 p. 3. Dzīves jautājumi. Zinātniski metodisks rakstu krājums. Rīga: SDSPA “Attīstība”, 1995.-

Дополнительная литература

1. Coulshed V., Orme J. Social work practice :an introduction. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2006. 322 p. 2. Webb Stephen A. Social work in a risk society: social and political perspectives. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York : Palgrave Macmillan, 2006. 278 p. 3. Latvijas Sociālo darbinieku ētikas kodekss.[Tiešsaiste]. Pieejams: http://www.lm.gov.lv/lv/index.php?option= com_content&view=article&id=81476 pdf 4. Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam. Rīga, 2013.

Периодика и другие источники информации

1. Dzīves jautājumi. Zinātniski metodisks rakstu krājums. Rīga: SDSPA “Attīstība”, 1995.- 2. Ikgadējie izdevumi "Pārskats par tautas attīstību". LU. 3. Vilka, L. Sociālā darba izglītībai Latvijā 20 gadu: vēsturiska atskats un ieskats mūsdienu problemātikā. [Tiešsaiste]. Pieejams: http://www.lza.lv/LZA_VestisA/66_4/7_Lolita%20 Vilka%20SOCIALA%20DARBA%20IZGLITIBAI.pdf