Kursa kods Soci2046

Kredītpunkti 2

Sociālais darbs

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareSociālā politika un sociālā darba organizācija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums29.04.2014

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Signe Dobelniece

Dr. phil.

Priekšzināšanas

Soci2009, Sociālā politika

Kursa anotācija

Kurss veido izpratni par sociālo darbu un tā saistību ar specifiskiem sociāliem kontekstiem, par sociālā darbinieka lomām, dažādiem sociālā darba prakses modeļiem un teorētiskajām pieejām, kas veido pamatu sociālā darba praksei. Kursā liela vieta tiek atvēlēta ētiskajiem pamatprincipiem un sociālā darba vērtībām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - izpratne par sociālo darbu kā profesiju, tās veidošanos un lomu sabiedrībā, problēmu risināšanas procesu, sociālo palīdzību un pakalpojumiem, sociālā darba metodēm (kontroldarbs, prezentācija),, ētisko bāzi un nepieciešamajām sociālā darbinieka kvalitātēm. (kontroldarbs, semināri, diskusijas, ) Prasmes - spēj kritiski izvērtēt problēmsituācijas, izanalizēt resursus un to izmantošanas iespējas sociālā darba kontekstā (grupu darbs, ekokarte, prezentācija). Kompetence – spēj patstāvīgi izvērtēt situācijas, un sociālos procesus, tos analizēt, un piedāvāt risinājumus, atbilstoši ētiskajiem principiem un zinātniskās analīzes nosacījumiem (referāts).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Introduction. Social work: concept and functions
2. Provision with social workers
3. Historical development of social work – 2h
4. Guidelines of social work development– 2h
5. The system of social services and assistance of Latvia– 4h
6. Areas of social work– 4h
7. Values in social work– 2h
8. Social work basic values. Codes of ethics– 2h
1st test – social work as a profession, social assistance, services
9. Social work processes: concept, structure– 4h
10. Support systems. Ecomap– 2h
11. Social intervention: roles, models
12. Social work practice: concept, types
13. Anti-discriminatory practice
14. Effectiveness of social workers– 2h
15. The ideal model of a social worker– 2h
16. Theoretical basis of social work
2nd test – social work process, ethical basis and qualities of a social worker

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudījuma veids :ieskaite ar atzīmi.
Kredītpunkti tiek ieskaitīti, ja ir izpildīti visi semināru uzdevumi (darbs grupās, diskusijas u.c.), sekmīgi uzrakstīts kontroldarbs un sagatavots referāts un prezentācija par noteiktu tematu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras apguve un gatavošanās semināriem un kontroldarbiem.
Referāta izstrāde par izvēlēto tēmu (2400 – 3000 vārdu, neskaitot pielikumus), prezentācijas sagatavošana par izvēlēto tēmu.
Ekokatre (izveidot savu ekokarti un izvērtēt savas atbalsta sistēmas un potenciālos draudus).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba testu var iegūt, ja vismaz 40% jautājumu atbildēti pareizi. Referāts un prezentācija tiek vērtēti ar sekmīgu atzīmi, ja ir minimāla atbilstība izvirzītajām prasībām. Gala vērtējumu veido kontroldarbu (50%), prezentācijas (20%), referāta (20%) un ekokartes (10%) atzīmes .

Pamatliteratūra

1. Coulshed V., Orme J. Social work practice :an introduction. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2006. 322 p. 2. Webb Stephen A. Social work in a risk society: social and political perspectives. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York : Palgrave Macmillan, 2006. 278 p. 3. Dzīves jautājumi. Zinātniski metodisks rakstu krājums. Rīga: SDSPA “Attīstība”, 1995.-

Papildliteratūra

1. Coulshed V., Orme J. Social work practice :an introduction. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2006. 322 p. 2. Webb Stephen A. Social work in a risk society: social and political perspectives. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York : Palgrave Macmillan, 2006. 278 p. 3. Latvijas Sociālo darbinieku ētikas kodekss.[Tiešsaiste]. Pieejams: http://www.lm.gov.lv/lv/index.php?option= com_content&view=article&id=81476 pdf 4. Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam. Rīga, 2013.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dzīves jautājumi. Zinātniski metodisks rakstu krājums. Rīga: SDSPA “Attīstība”, 1995.- 2. Ikgadējie izdevumi "Pārskats par tautas attīstību". LU. 3. Vilka, L. Sociālā darba izglītībai Latvijā 20 gadu: vēsturiska atskats un ieskats mūsdienu problemātikā. [Tiešsaiste]. Pieejams: http://www.lza.lv/LZA_VestisA/66_4/7_Lolita%20 Vilka%20SOCIALA%20DARBA%20IZGLITIBAI.pdf

Piezīmes

Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas bakalaura programmas B daļa.