Kursa kods Soci2046

Kredītpunkti 2

Sociālais darbs

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareSociālā politika un sociālā darba organizācija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums29.04.2014

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Signe Dobelniece

Dr. phil.

Priekšzināšanas

Soci2009, Sociālā politika

Kursa anotācija

Kurss veido izpratni par sociālo darbu un tā saistību ar specifiskiem sociāliem kontekstiem, par sociālā darbinieka lomām, dažādiem sociālā darba prakses modeļiem un teorētiskajām pieejām, kas veido pamatu sociālā darba praksei. Kursā liela vieta tiek atvēlēta ētiskajiem pamatprincipiem un sociālā darba vērtībām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - izpratne par sociālo darbu kā profesiju, tās veidošanos un lomu sabiedrībā, problēmu risināšanas procesu, sociālo palīdzību un pakalpojumiem, sociālā darba metodēm (kontroldarbs, prezentācija),, ētisko bāzi un nepieciešamajām sociālā darbinieka kvalitātēm. (kontroldarbs, semināri, diskusijas, ) Prasmes - spēj kritiski izvērtēt problēmsituācijas, izanalizēt resursus un to izmantošanas iespējas sociālā darba kontekstā (grupu darbs, ekokarte, prezentācija). Kompetence – spēj patstāvīgi izvērtēt situācijas, un sociālos procesus, tos analizēt, un piedāvāt risinājumus, atbilstoši ētiskajiem principiem un zinātniskās analīzes nosacījumiem (referāts).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Sociālā darba jēdziens un funkcijas
2. Nodrošinājums ar sociālajiem darbiniekiem
3. Sociālā darba vēsturiskā attīstība – 2h
4. Sociālā darba attīstības pamatnostādnes– 2h
5. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sistēma Latvijā– 4h
6. Sociālā darba sfēras– 4h
7. Vērtības sociālajā darbā. – 2h
8. Sociālā darba pamatvērtības. Profesionālie ētikas kodeksi– 2h
1. Kontroldarbs – sociālais darbs kā profesija, sociālā palīdzība un pakalpojumi,
9. Sociālā darba process: jēdziens, struktūra– 4h
10. Sociālā atbalsta sistēmas. Ekokarte– 2h
11. Sociālā iejaukšanās - darbinieka lomas, iejaukšanās modeļi
12. Sociālā darba prakses jēdziens, veidi
13. Antidiskriminējošā prakse
14. Sociālā darbinieka efektivitāte– 2h
15. Sociālā darbinieka ideālmodelis. – 2h
16. Sociālā darba prakses teorētiskā bāze
2. Kontroldarbs –sociālā darba process, ētiskā bāze, nepieciešamās darbinieka kvalitātes

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudījuma veids :ieskaite ar atzīmi.
Kredītpunkti tiek ieskaitīti, ja ir izpildīti visi semināru uzdevumi (darbs grupās, diskusijas u.c.), sekmīgi uzrakstīts kontroldarbs un sagatavots referāts un prezentācija par noteiktu tematu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras apguve un gatavošanās semināriem un kontroldarbiem.
Referāta izstrāde par izvēlēto tēmu (2400 – 3000 vārdu, neskaitot pielikumus), prezentācijas sagatavošana par izvēlēto tēmu.
Ekokatre (izveidot savu ekokarti un izvērtēt savas atbalsta sistēmas un potenciālos draudus).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba testu var iegūt, ja vismaz 40% jautājumu atbildēti pareizi. Referāts un prezentācija tiek vērtēti ar sekmīgu atzīmi, ja ir minimāla atbilstība izvirzītajām prasībām. Gala vērtējumu veido kontroldarbu (50%), prezentācijas (20%), referāta (20%) un ekokartes (10%) atzīmes .

Pamatliteratūra

1. Coulshed V., Orme J. Social work practice :an introduction. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2006. 322 p. 2. Webb Stephen A. Social work in a risk society: social and political perspectives. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York : Palgrave Macmillan, 2006. 278 p. 3. Dzīves jautājumi. Zinātniski metodisks rakstu krājums. Rīga: SDSPA “Attīstība”, 1995.-

Papildliteratūra

1. Coulshed V., Orme J. Social work practice :an introduction. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2006. 322 p. 2. Webb Stephen A. Social work in a risk society: social and political perspectives. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York : Palgrave Macmillan, 2006. 278 p. 3. Latvijas Sociālo darbinieku ētikas kodekss.[Tiešsaiste]. Pieejams: http://www.lm.gov.lv/lv/index.php?option= com_content&view=article&id=81476 pdf 4. Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam. Rīga, 2013.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dzīves jautājumi. Zinātniski metodisks rakstu krājums. Rīga: SDSPA “Attīstība”, 1995.- 2. Ikgadējie izdevumi "Pārskats par tautas attīstību". LU. 3. Vilka, L. Sociālā darba izglītībai Latvijā 20 gadu: vēsturiska atskats un ieskats mūsdienu problemātikā. [Tiešsaiste]. Pieejams: http://www.lza.lv/LZA_VestisA/66_4/7_Lolita%20 Vilka%20SOCIALA%20DARBA%20IZGLITIBAI.pdf

Piezīmes

Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas bakalaura programmas B daļa.