Kursa kods Soci2010

Kredītpunkti 4

Sociālās problēmas

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareSociālā politika un sociālā darba organizācija

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums29.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Signe Dobelniece

Dr. phil.

Kursa anotācija

Kurss studentus iepazīstina ar sociālās problēmas jēdzienu, ar mūsdienu sabiedrībā aktuālām sociālām negācijām, piem., bezdarbu, nabadzību, noziedzību, dzimumu nevienlīdzību, vardarbību, u.c., to cēloņiem, izpausmēm un sekām, kā arī risināšanas iespējām Tiek parādītas arī atšķirīgas dažādo socioloģisko teoriju izmantošanas iespējas sociālo problēmu analīzē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – studenti izprot sociālo problēmu būtību (1. kontroldarbs), pārzina sociālo problēmu analīzē izmantojamās teorijas ((2.kontroldarbs) un pārzina atsevišķu sociālo problēmu ģenēzi un risināšanas iespējas (3. kontroldarbs).
Prasmes – spēj identificēt, analizēt un argumentēti diskutēt par mūsdienu sabiedrībā aktuālām sociālām negācijām (semināri, grupu darbs un diskusijas)
Kompetence – spēj patstāvīgi izmatot atbilstošas socioloģiskās teorijas sabiedrībā notiekošo procesu (aktuālu sociālo problēmu) izpētē un analīzē (referāts un prezentācijas).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Sociāla problēma un personīga problēma: diferenciācijas būtība – 4h
2. Sociālo problēmu definīcija - 4h
3. Deviances jēdziens. Deviance un norma. -2h
4. Sociālo problēmu identificēšanas iespējas -4h
1. kontroldarbs – sociālās problēmas būtība
5. Socioloģiskās pieejas pamatojums sociālo problēmu analīzē - 4h
6. Soloģiskās perspektīvas un A.Etzioni socioloģisko teoriju klasifikācija.- 2h
7. Funkcionālisma teorijas - 4h
8. Deviantās uzvedības teorijas - 4h
9. Vērtību konflikta un leiblinga teorija - 4h
2.kontroldarbs –sociālo problēmu analīzes teorētiskā bāze
10. Nabadzība un sociālā atstumtība, definīcijas, teorētiskās pieejas – 6h
11. Nabadzības mērīšana, novēršanas stratēģijas – 6h
12. Deviantās uzvedības problēmas (noziedzība, vardarbība, vielatkarība) -4h
13. Seksuālās uzvedības daudzveidība - 4h
14. Nevienlīdzības problēmas (dzimumu, vecumu nevienlīdzība, rasu, etniskā, ekonomiskā nevienlīdzība) – 4h
15. Sociālo institūtu problēmas.(izglītība, ģimene, darbs, veselības aprūpe) - 4h
16. Globālās problēmas (migrācija, pārapdzīvotība, vide un ekoloģija, karš, terorisms) -4h
3. kontroldarbs – atsevišķu sociālo problēmu ģenēze , analīze un risināšanas iespējas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudījuma veids :rakstisks eksāmens. Kredītpunkti tiek ieskaitīti, ja ir izpildīti visi semināru uzdevumi (darbs grupās, diskusijas u.c.), sekmīgi uzraksti 3 kontroldarbi un sagatavots referāts un prezentācijas par noteiktu tematu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras apguve un gatavošanās semināriem un kontroldarbiem.

Referāta izstrāde par izvēlēto tēmu (2400 – 3000 vārdu, neskaitot pielikumus), prezentāciju sagatavošana par izvēlēto sociālo problēmu (obligāti jāiekļauj definīcija; cēloņi, akcentējot sociālos cēloņus; socioloģiskās perspektīvas; jāparāda problēmas nevēlamā ietekme (izpausmes un sekas mūsdienu sabiedrībā Latvijā); risināšana (juridiskais regulējums, iesaistītās institūcijas).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba vai eksāmena testu var iegūt, ja vismaz 40% jautājumu atbildēti pareizi.
Referāts un prezentācija tiek vērtēti ar sekmīgu atzīmi, ja ir minimāla atbilstība izvirzītajām prasībām.
Gala vērtējumu veido eksāmena (50%), kontroldarbu, prezentāciju un referāta vidējās atzīmes (50%).

Pamatliteratūra

1. Sullivan T.J., Thompson K.S. Introduction to Social Problems. New York: Macmillan Publishing Company, 1988. 533 p. 2. Encyclopedia of social problems . Edited by V.N.Parrillo. Los Angeles etc.: Sage Publications, 2008. 1. sēj. 3. Encyclopedia of social problems . Edited by V.N.Parrillo. Los Angeles etc.: Sage Publications, 2008. 2. sēj. 4. Scarpiti F.R., Andersen M.L.. Social Problems. New York e.t.c.: Harper & Row, 1989. 604 p.

Papildliteratūra

Kornblum W., Seccombe K.T. Julian J. Social Problems. 15th ed. 2016. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://ropigin.firebaseapp.com/1/Social-Problems-(15th-Edition).pdf [Skatīts 11.01.2019.] Lauer R. H., Lauer J.C.. Social problems and the quality of life. New York: McGraw-Hill, 2011. 557 p. Rubington E., Weinberg M.S. (eds.) The Study of Social Problems. Oxford: Oxford Univ. Press, 2003. 366 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvija. Pārskats par tautas attīstību. Rīga: UNDP, 1996. - .

Piezīmes

Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas bakalaura programmas A daļa.