Kursa kods Soci1013

Kredītpunkti 2

Kopienu attīstība

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareLietišķā socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums29.04.2014

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Līga Paula

Dr. sc. soc.

Priekšzināšanas

Soci1005, Pētnieciskā darba pamati

Soci1014, Vispārējā socioloģijas teorija

Kursa anotācija

Kursa ietvaros studenti tiek iepazīstināti ar kopienas jēdzienu un tipoloģiju sociālajās zinātnēs, kopienas attīstības pieeju un kopienu iesaistes iespējām sociālekonomisko problēmu risināšanā, īpašu uzmanību pievēršot teritoriālajām kopienām. Tiek apskatītas kopienu izpētes teorētiskās un metodoloģiskās pieejas, kuras izmantojamas kopienas procesu analizē. Studenti tiek iepazīstināti ar kopienu attīstības procesu un tā organizācijas pamatprincipiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par kopienu veidiem, kopienas struktūru un kopienā notiekošajiem procesiem, par kopienas attīstības procesu un tā organizācijas pamatprincipiem.
• Prasmes identificēt dažādus kopienu veidus, izvēlēties atbilstošu pētniecisku pieeju un metodes kopienas vajadzību un problēmu identificēšanai, plānot kopienu attīstības procesu.
• Kompetence sadarbībā ar dažādiem sociāliem aģentiem, identificēt un analizēt kopienu vajadzības un problēmas, kuras risināmas, izmantojot kopienu attīstības pieeju.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kopienu attīstības būtība un vēsture.
2 Kopienas jēdziens un kopienu tipoloģija.
3 Kopienas struktūra un procesi.
4 Kopienu dzīvotspēja un to ietekmējošie faktori.
5 Kopienu rīcībspēja un to ietekmējošie faktori.
6 Kopienu attīstības vērtības un pamatprincipi.
7 Kopienu attīstības teorētiskās pieejas.
8 Kopienu attīstības stratēģijas.
9 Kopienu attīstības process un tā posmi.
10 Kopienas analīze: pētnieciskās pieejas un metodoloģijas.
11 Kopienas analīze: datu ieguves metodes un avoti.
12 Kopienas attīstībā iesaistītie sociālie aģenti.
13 Sadarbība kopienas attīstībā.
14 Kopienas attīstības rīcības plāna izstrāde.
15 Kopienas attīstības rīcības plāna realizēšana un rezultātu izvērtēšana.
16 Kopienu attīstības iespējas Latvijā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa noslēgumā ir ieskaite ar atzīmi. Gala vērtējums ir akumulējošs par studiju kursā apgūto, ko veido vidējā atzīme no vērtējumiem par izpildītiem visiem individuālajiem un grupu uzdevumiem praktiskajās nodarbībās, kā arī izstrādātu un auditorijā prezentētu patstāvīgo darbu.

Pamatliteratūra

1. Blackshaw T. Key Concepts in Community Studies. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: SAGE, 2010. 220 p.
2. Fulbright-Anderson K., Auspos P. (eds.). Community Change: Theories, Practice, and Evidence. [tiešsaiste] Aspen Institute Roundtable on Community Change. Washington, D.C.: Aspen Institute, 2006. 555 p. Pieejams: http://www.aspeninstitute.org/sites/default/files/content/docs/rcc/COMMUNITYCHANGE-FINAL.PDF
3. Ohmer L.M., DeMasi K. Consensus Organizing: a Community Development Workbook: a Comprehensive Guide to Designing, Implementing, and Evaluating Community Change Initiatives. London, New Delhi, Singapore, Washington DC: SAGE, 2009. 403 p.
4. Stoecker R. Research Methods for Community Change: a Project-based Approach. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 2013. 280 p.

Papildliteratūra

1. Noya A., Clarence E., Craig G. (eds.). Community Capacity Building: Creating a Better Future Together. [tiešsaiste] OECD, 2009. 166 p. Pieejams: http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/product/8409091e.pdf
2. Twelvetrees A. Community Work. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2008. 240 p.
3. Wenger E. Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 418 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Community Development. The Community Development Society. Routledge,Taylor & Francis. ISSN: 1557-5330.
2. Journal of Community Practice. Routledge, Taylor & Francis. ISSN: 1070-5422.
3. Journal of Rural Studies. Elsevier. ISSN: 0743-0167.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programā "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija".