Kursa kods Soci1005

Kredītpunkti 2

Pētnieciskā darba pamati

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareLietišķā socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author

Laima Barisa

Mg. sc. soc.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studējošos ar zinātniskā darba organizācijas pamatprincipiem, sākot ar tēmas izvēli, temata noformulēšanu, darba sastāvdaļām, valodas stilu un beidzot ar pabeigta studiju darba noformēšanu un rezultātu demonstrēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par
- zinātniski - pētnieciskā darba temata izvēles nosacījumiem;
- par prasībām programmatiskās daļas izstrādei;
- par pētījuma atskaišu satura un noformējuma prasībām;
- par kursa darbu/projektu, bakalaura un maģistra darbu aiztāvēšanas procedūru.
Prasmes -
- formulēt pētījuma mērķi, uzdevumus un hipotēzi/pētnieciskos jautājumus atbilstoši pētāmajai problēmai;
- kartēt pētījuma priekšmetu;
- veidot akadēmiskus tekstus un atbilstoši tos noformēt;
- prezentēt pētījumu rezultātus;
Kompetences - spēja orientēties zinātniski pētnieciska darba rakstīšanas un tā rezultātu publiskošanas jomā

Kursa saturs(kalendārs)

1 Zinātnes jēdziens. Zinātnisko zināšanu specifika. Sociālo zinātņu specifika.
2 Zinātniskā un ikdienas izziņa.
3 Zinātnisks pētījums, tā veikšanas gaita.
4 Temata izvēle. Pētījuma programma, tās elementi.
5 Pētījuma priekšmeta kartēšana. Pētnieciskās pieejas izvēle. Iepriekš veikto pētījumu apskats.
6 Teorētisko koncepciju izmantošana pētījumā.
7 Teorētiskās daļas nozīme, tās veidošana . Pētījuma konceptuālā modeļa izstrāde.
8 Literatūras meklēšana, konspektēšana, teksta veidošana. Zinātniskās valodas stils.
9 Zinātniskās argumentācijas specifika. Definēšana. Citēšana.
10 Empīriskais pētījums. Informācijas iegūšanas metodes. Metodoloģija. Metodika .
11 Pētījuma dalībnieku raksturojums .Pētījuma datu analīze un interpretācija.
12 Secinājumu, priekšlikumu izstrāde.
13 Literatūras saraksta veidošana. Atbilstošo metodisko norādījumu izmatošana darba izstrādē un noformēšanā.
14 Zinātniski pētnieciskā darba autora paškontrole.
15 Studiju darbu aizstāvēšanas procedūra. Pētnieciskā darba prezentācija.
16 Pētnieciskā darba rezultātu prezentācijas metodika.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sagatavoti, iesniegti un prezentēti praktiskajās nodarbībās veiktie darbi, ieskaite ar atzīmi kursa noslēgumā.

Pamatliteratūra

1. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga:Biznesa augstskola Turība, 2008. 349.lpp.
2. David, Matthew., Sutton C.,D. Social Research. The basics. London: Sage Publications, 2004. 385 pp.
3. Kroplijs A.. Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: Raka, 2004. 178 lpp.
4. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētījumu metodoloģija un metodes. Rīga: Raka, 2001. 108 lpp.

Papildliteratūra

1. Payne G., Payne J., Key concepts in Social Research. Sage Publications, 2004. 242 p.
2. Eko U., Kā uzrakstīt diplomdarbu? Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp.
3. The Sage Handbook of Social Research methods. Ed. by Alasuutari P., Bickman L., Brannen J.- SAGE Publications, 2008. 631 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal Humanities andSocial Sciences: Latvia . - R: University of Latvia, Institute of Economic, Latvian Academy of Sciences,2007-2010. - ISSN: 1022-4483
2. http://www.socialresearchmethods.net/ [Tiešsaiste] [Skatīts internetā 09.03.2011.]
3. http://www.books.google.com [Tiešsaiste] [Skatīts internetā 10.03.2011.]

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas, Sabiedrības pārvaldes un Iestāžu un uzņēmumu ārējo sakaru bakalaura studiju programmām.