Kursa kods Soci1004

Kredītpunkti 2

Ievads specialitātē

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareOrganizāciju un sabiedriskās pārvaldes socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums29.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author viesdoc.

Anda Grīnfelde

Dr. oec.

author

Valda Kronberga

Mg. sc. soc.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt priekšstatu par LLU kā augstākās izglītības, zinātnes iestādi, par studiju sistēmu un formām, studentu zinātnisko darbu izstrādi un noformēšanu. Apzināt nozīmīgākos socioloģijas attīstības etapus un nākotnes izaicinājumus. Iegūt informāciju par sociologa profesiju, profesionālās ētikas pamatprincipiem, organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas studiju programmā iegūto prasmju, zināšanu un kompetences pielietojuma iespējām praksē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa noslēgumā studenti iegūs:
zināšanas - pārzina augstākās izglītības sistēmu un studiju procesu pamatstudiju līmenī, kā arī izprot organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas zināšanu izmantošanas iespējas;
prasmes - lietot bibliotēku resursus un citus informācijas avotus, kā arī iekšējos LLU un SZF ar studijām saistītos dokumentus, izvēlēties pētījuma virzienu, analizēt un klasificēt iegūto informāciju, organizēt studiju darbu izstrādi, prezentēt studiju patstāvīgā darba rezultātus;
kompetence - efektīvi plānot savas studijas, argumentēt sociologa profesijas nozīmi sabiedrībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 LLU kā augstākās izglītības un zinātnes iestāde
2 Studiju sistēma un studiju formas LLU
3 Zinātnisko bibliotēku izmantošana studiju procesā
4 Studiju darba organizācija LLU SZF
5 Studiju plāns un sasniedzamie studiju rezultāti
6 Socioloģisko zināšanu izmantošana
7 Studiju procesa efektīva organizēšana
8 Studiju darbu veidi un to izstrādes noteikumi
9 Studiju darbu prezentāciju veidošanas pamatprincipi
10 Sociologa un sabiedrības pārvaldes vadītāja profesiju standarti
11 Sabiedriskās domas pētījumi un socioloģiskās organizācijas Latvijā
12 Sabiedrības zinātniska izpēte
13 Socioloģiskās izpētes ētiskie aspekti
14 Vieslekcija par pieredzi socioloģiskās organizācijas darbībā
15 Studiju rezultātu praktiskais pielietojums programmas absolventu vērtējumā
16 Socioloģijas nākotnes izaicinājumi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošo ieskaiti iegūst, ja :
1) ir apmeklētas vismaz 75% lekcijas un semināri (ja ir vairāk kavētu nodarbību, tad studentam ar docētāju jāsaskaņo aizstājošs patstāvīgais darbs);
2) ir savlaicīgi izpildīti un ieskaitīti patstāvīgie darbi: zināšanu, prasmju un kompetences SVID pašanalīze, teorētisko studiju konspekti un citi semināru grupu vai individuālie darbi;
3) ir sekmīgi kontroldarbu vērtējumi;
4) pēc docētāja ieteikuma un izvirzītiem uzdevumiem, ir noēnots viens no "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas" programmas absolventiem un rezultāti prezentēti akadēmiskajai studiju grupai;
5) studiju kursa ietvaros "Ievads specialitātē" ir izveidots portfolio.

Pamatliteratūra

1. Tisenkopfs T. (red.) Socioloģija Latvijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 2010. 536 lpp.
2. Paula L., Korpa V. Socioloģija. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU SZF Socioloģijas katedra. 2010.143 lpp.
3. Rubanovskis A. Metodiskie ieteikumi studentu darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Rīga: RaKa. 2011.136 lpp.
4. Frajs R. Radošas personības rokasgrāmata. Rīga: Jāņa Rozes apgāds. 2001. 247 lpp.

Papildliteratūra

1. Bazens T. Efektīvas mācīšanās rokasgrāmata. Rīga: Jāņa Rozes apgāds. 2008.160 lpp.
2. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: Jāņa Rozes apgāds. 2006. 319 lpp.
3. Hofmanis K.D. Prezentācija un moderācija: efektīva komunikācija un mērķtiecīga tehnisko līdzekļu lietošana. Rīga: Zvaigzne ABC. 2005. 128 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. European Societies. European Sociological Association. The official journal of the ESA. Paris: Routledge. ISSN 1461-6696
2. Humanities and Social Sciences: Latvia. Rīga: University of Latvia, Institute of economics, Latvian Academy of Sciences. ISSN 1022-4483
3. Latvijas Universitātes Raksti. Socioloģija. Rīga: Latvijas Universitāte. ISSN 1407-2157

Piezīmes

Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas bakalaura pilna un nepilna laika programmas obligātais studiju kurss.