Kursa kods Psih5008

Kredītpunkti 2

Komunikācijas teorijas konsultēšanā

Zinātnes nozarePsiholoģija

Zinātnes apakšnozareSociālā psiholoģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Baiba Briede

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursā pilnveido un izvērtē zināšanas un prasmes par komunikācijas filozofiju, būtību, veidiem un funkcijām, informācijas uztveres, sniegšanas un izpratnes īpatnībām. Studentiem veidojas izpratne par komunikācijas daudzveidību un modeļiem. Īpaši ir akcentētas klausīties un dzirdēt atšķirības, prasme pateikt to, ko grib pateikt, informatīvā, kritiskā un empātiskā klausīšanās, konflikti, to veidi un risināšana, informatīvā un pārliecinošā runa, dialoga veidošanas īpatnības un komunikācija ar dažādu kultūru klientiem. Kursā studenti pilnveido zināšanas un dalās pieredzē par darbu komandā, prasmēm sadarbības tīkla veidošanā, dibinot kontaktus ar dažādiem (informatīvajiem un palīdzības) dienestiem un individuāliem cilvēkiem, prasmēm sadarboties ar dažādām mērķgrupām. Kursā akcentēta prasme: efektīvi sazināties/kontaktēties ar kolēģiem vai klientiem, izmantojot atbilstoša līmeņa valodu, komunikācijas elementus verbālā un neverbālā saziņā, saskarsmes un sadarbības zināšanas. Studenti pilnveido refleksijas metodes karjeras vadībā. Atsevišķu tematu vai tematu grupu praktiskajos darbos studenti demonstrē prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt teorētiskas atziņas sakarībā praktisko uzdevumu rezultātiem. Kursa noslēgumā ir uzstāšanās auditorijas priekšā, kurām notiek speciāla gatavošanās atbilstoši iepriekš noteiktiem un studentu grupā izdiskutētiem kritērijiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: izprast, analizēt un izvērtēt komunikācijas būtību, filozofu atziņas, komunikācijas teorijas, modeļus, saziņas veidu un dialogu (īpaši par attieksmi, jautājumu, atbilžu un problēmu formulēšanu) ar dažāda vecuma, kultūru un sociālo grupu pārstāvjiem; saskarsmi un sadarbību ar sociālajiem partneriem un klientiem, komunikāciju grupās un uzstāšanos – kontroldarbs.
Prasmes: komunicēt, lai veicinātu pozitīvu saskarsmi un karjeras attīstības dziļāku izpratni klientiem; izvērtēt pētījumiem un praktiskai darbībai nepieciešamās komunikācijas atziņas; veidot dialogu un uzstāties; izmantot refleksijas metodes karjeras vadības attīstībā – praktiskie darbi.
Kompetence: spēt komunicēt dažādās situācijās, lai veicinātu pozitīvu saskarsmi un karjeras attīstības dziļāku izpratni klientiem; spēt veidot un uzturēt dialogu ar dažāda vecuma, kultūru un sociālo grupu pārstāvjiem; spēt izvērtēt savas komunikācijas ietekmi uz darba situācijām, balstoties uz komunikācijas teoriju/atziņu izmantošanu praksē; spēt veidot kontaktus un sadarboties ar sociālajiem partneriem un klientiem; spēt uzstāties dažādās auditorijās, atbilstoši izklāstot informāciju; spēt attīstīt kompetenci un radīt arī inovatīvus risinājumus karjeras konsultanta darbā -
patstāvīgais darbs (prezentācija).

Kursa saturs(kalendārs)

Kursa plāns/saturs
1. Komunikācijas filozofija, būtība un veidi – 2 h.
2. Karjeras konsultantam nepieciešamā komunikatīvā kompetence un komunikācijas modeļi – 2 h.
3. Produktīva klausīšanās. Klausīties un dzirdēt atšķirības, prasme nodot un saņemt informāciju; informatīvā, kritiskā un empātiskā klausīšanās – 2 h.
4. Informatīvā un pārliecinošā runa, dialoga veidošanas īpatnības – 2 h.
5. Konflikti, to veidi un risināšana – 2 h.
6. Mazās sociālās grupas būtība, funkcijas un dinamika – 2 h.
7. Kultūras dimensijas; starpkultūru saskarsmes īpatnības un profesionālo situāciju analīze multikulturālā vidē – 2 h.
Kontroldarbs: izskaidrota komunikācijas nozīme un iespējas karjeras konsultanta darbā un kultūras dimensijas.
8. Verbālās un neverbālā komunikācija būtība, elementi, veidi, funkcijas un barjeras - 2 h.
9. Harismas būtība, elementi un attīstīšanas iespējas – 2 h.
10. Uzstāšanās auditorijas priekšā: prasības verbālai un neverbālai komunikācijai – 2 h.
11. Laika menedžments un laika perspektīva; prokrastinācijas mazināšanas izpratnes nozīme karjeras konsultanta darbā – 2 h
12. Refleksijas metožu izmantošana karjeras vadībā – 6 h.
13. Sava zīmola veidošana Linkedin, motivācijas vēstules un portfolio veidošana - 4 h.
Patstāvīgais darbs. Prezentācija par vienu no tematiem, demonstrējot padziļinātu izpratni un uzstāšanās prasmes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

80% lekciju apmeklējums, izstrādāti visi praktiskie uzdevumi, uzstāšanās seminārā, iesniegts referāts.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs – padziļināta izpratne par vienu no noteiktajiem tematiem un uzstāšanās prasmes (uzstāšanās auditorijas priekšā ar prezentāciju).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena/ieskaites vērtējums ir atkarīgs no kontroldarba, praktisko darbu un patstāvīgā darba kumulatīvā vērtējuma.
Kontroldarbs tiek vērtēts ar sekmīgu atzīmi, ja pareizi atbildēti vismaz 50% jautājumu.
Patstāvīgā un praktisko darbu vērtēšana notiek atbilstoši tajos noteiktajiem kritērijiem.
Eksāmena/ieskaites atzīme ir vidējais aritmētiskais starp kontroldarba, patstāvīgā darba atzīmēm un praktisko darbu vērtējumiem.

Pamatliteratūra

1. Anspoka Z., Apse D., Ķirse A., Mackēviča L., Miķelsone I., Oļehnoviča E., Soika I., Strods G. Karjeras attīstības atbalsts. R.: Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2008., 319 lpp.
2. Amundsons N. Aktīvā iesaistīšanās. R.: VIAA, 2016. 348 lpp.
3. Apele A. Prasme runāt publiski. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 135 lpp.
4. Apsalons, E. Komunikācijas kompetence: Kā saprasties un veidot attiecības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 304 lpp.
5. Cavoulacos A., Minshew K. The New Rules of Work. London: Orion Spring, 2017. 328 p.
6. Gamble T.K., Gamble. Communication works / 11th ed. New York : McGraw-Hill, 2013. 512 p.
7. Dainton M., Zelley E.D. Applying Communication Theory for Professional Life. A Practical Introduction.London: Sage Publications, 2005. 250 p.
8. Edeirs Dž. Efektīva komunikācija: Vissvarīgākā vadības mākslas metode. R.: Asja. 1999. 259 lpp.
9. Johnson D.W., Johnson F.P. Joining Together: Group Theory and Group Skills (11th Edition). Prentice Hall, 2012.
10. Kabāne O.F. Harismas mīts. R.: Zvaigzne ABC, 2017. 288 lpp.
11. Kupčs J. Saskarsmes būtība./Saskarsmes psiholoģija. R.: Zvaigzne ABC, 1997. 72 lpp.
12. Ozoliņa A., Vidnere M. Intervēšanas prasme. Rīga: RaKa, 2012, 97 lpp.
13. Pīzs A. Ķermeņa valoda. – R.: Jumava, 2006. 414 lpp.

Papildliteratūra

1. Adler R.B., Rodman G. Understanding Human Communication// seventh edition. USA: Harcourt College Publishers, 2000. 429 p.
2. Agejevs V. Semiotika. R.: Jumava, 2005. 208 lpp.
3. Bohm D. (2013) On Dialogue. NY: Routledge, 144 p.
4. Byram M. Assessing Intercultural Competence in Language Teaching. Sprogforum, No 18, Vol. 6, 2000, pp. 8 – 13.
5. Hantingtons S. F. Civilizāciju sadursme. R.: Jumava, 2012., 376 lpp.
6. Kincāns V. Etiķete sadzīvē, lietišķajos kontaktos, starptautiskajās attiecībās. R.: Elpa-2, 2000. 190 lpp.
7. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku./ Saskarsmes psiholoģija. R.: Kamene, 1996. 126 lpp.
8. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoģija. R.: Kamene, 1996. 172 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Communication Models and Theories http://www.praccreditation.org/secure/documents/APRSG_Comm_Models.pdf
2. Metodes.lv. Resursi mācīšanai un vadīšanai https://www.metodes.lv/

Piezīmes

Obligāts profesionālajā maģistra programmā „Karjeras konsultants” pilna un nepilna laika studijās. Eksāmens.
Brīvā izvēle pedagoģijas maģistra akadēmiskajā programmā. Ieskaite ar atzīmi.