Code du cours Psih5004

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

Date de l'approbation du cours20.04.2011

Auteur du cours

author

Irēna Katane

Manuels

1. Dubkēvičs L.. Saskarsme audzēkņiem. Rīga: Jumava, 2006. 2. Kalvāns Ē. Mūsdienu personības teorijas. Rēzekne: RTA, 2017. Pieejams http://books.rta.lv/index.php/RTA/catalog/view/2/1/4-1. 3. Katane I., Pēks L. Izglītības ekoloģija: starpdisciplinārs virziens izglītības pētniecībā. Jelgava: LLU, IMI, 2006. Sērija "Izglītības ekoloģija". 4. Kramiņš E. Runas prasme saziņā. Rīga: BA „Turība", 2005. 5. Myers D.G. Social Psychology. McGraw-Hill Book Company, 2013. 6. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Rīga: Kamene, 2015. Pieejams: https://examplewordpresscom1500.wordpress.com/2015/10/12/silva-omarova-cilveks-runa-ar-cilveku-saskarsmes-psihologija/. 7. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā. Rīga: Kamene, 2015. Pieejams https://examplewordpresscom1500.wordpress.com/2015/10/12/silva-omarova-cilveks-dzivo-grupa-sociala-psihologija/. 8. Stangors Ch. Social Psychology Principles, 2012. Pieejams https://2012books.lardbucket.org/pdfs/social-psychology-principles.pdf 9. Vaknin S. The Big Book of NLP Expanded. Inner Patch Publishing, 2010. 10. Андреева Г.М. Социальная психология. Москва: Издательство "Аспект Пресс", 2014.

Ouvrages supplémentaires

1. Berns E. Spēles, ko spēlē cilvēki: cilvēku attiecību psiholoģija. Rīga: Birojs 2000 Plus, 2002. 203 lpp. 2. Baltušīte R. Neirolingvistiskā programmēšana pedagoģijā. Rīga: RaKa, 2000. 129 lpp. 3. Briede B., L. Pēks. Pirmā tikšanās ar nepazīstamu grupu. Jelgava: LLU,1997. 42 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Žurnāls "Psiholoģija Mums". ISSN 1691-0982. 2. Žurnāls "Psiholoģijas Pasaule". ISSN 1691-0435. 3. Žurnāls "Psiholoģija Ģimenei un Skolai". ISSN 1691-1709.