Kurs-Code Psih5004

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Bestätigt am (Datum)20.04.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Irēna Katane

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Dubkēvičs L.. Saskarsme audzēkņiem. Rīga: Jumava, 2006. 2. Kalvāns Ē. Mūsdienu personības teorijas. Rēzekne: RTA, 2017. Pieejams http://books.rta.lv/index.php/RTA/catalog/view/2/1/4-1. 3. Katane I., Pēks L. Izglītības ekoloģija: starpdisciplinārs virziens izglītības pētniecībā. Jelgava: LLU, IMI, 2006. Sērija "Izglītības ekoloģija". 4. Kramiņš E. Runas prasme saziņā. Rīga: BA „Turība", 2005. 5. Myers D.G. Social Psychology. McGraw-Hill Book Company, 2013. 6. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Rīga: Kamene, 2015. Pieejams: https://examplewordpresscom1500.wordpress.com/2015/10/12/silva-omarova-cilveks-runa-ar-cilveku-saskarsmes-psihologija/. 7. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā. Rīga: Kamene, 2015. Pieejams https://examplewordpresscom1500.wordpress.com/2015/10/12/silva-omarova-cilveks-dzivo-grupa-sociala-psihologija/. 8. Stangors Ch. Social Psychology Principles, 2012. Pieejams https://2012books.lardbucket.org/pdfs/social-psychology-principles.pdf 9. Vaknin S. The Big Book of NLP Expanded. Inner Patch Publishing, 2010. 10. Андреева Г.М. Социальная психология. Москва: Издательство "Аспект Пресс", 2014.

Weiterfuhrende Literatur

1. Berns E. Spēles, ko spēlē cilvēki: cilvēku attiecību psiholoģija. Rīga: Birojs 2000 Plus, 2002. 203 lpp. 2. Baltušīte R. Neirolingvistiskā programmēšana pedagoģijā. Rīga: RaKa, 2000. 129 lpp. 3. Briede B., L. Pēks. Pirmā tikšanās ar nepazīstamu grupu. Jelgava: LLU,1997. 42 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Žurnāls "Psiholoģija Mums". ISSN 1691-0982. 2. Žurnāls "Psiholoģijas Pasaule". ISSN 1691-0435. 3. Žurnāls "Psiholoģija Ģimenei un Skolai". ISSN 1691-1709.