Код курса Psih5004

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Дата утвеждения курса20.04.2011

Разработчик курса

author

Irēna Katane

Учебная литературa

1. Dubkēvičs L.. Saskarsme audzēkņiem. Rīga: Jumava, 2006. 2. Kalvāns Ē. Mūsdienu personības teorijas. Rēzekne: RTA, 2017. Pieejams http://books.rta.lv/index.php/RTA/catalog/view/2/1/4-1. 3. Katane I., Pēks L. Izglītības ekoloģija: starpdisciplinārs virziens izglītības pētniecībā. Jelgava: LLU, IMI, 2006. Sērija "Izglītības ekoloģija". 4. Kramiņš E. Runas prasme saziņā. Rīga: BA „Turība", 2005. 5. Myers D.G. Social Psychology. McGraw-Hill Book Company, 2013. 6. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Rīga: Kamene, 2015. Pieejams: https://examplewordpresscom1500.wordpress.com/2015/10/12/silva-omarova-cilveks-runa-ar-cilveku-saskarsmes-psihologija/. 7. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā. Rīga: Kamene, 2015. Pieejams https://examplewordpresscom1500.wordpress.com/2015/10/12/silva-omarova-cilveks-dzivo-grupa-sociala-psihologija/. 8. Stangors Ch. Social Psychology Principles, 2012. Pieejams https://2012books.lardbucket.org/pdfs/social-psychology-principles.pdf 9. Vaknin S. The Big Book of NLP Expanded. Inner Patch Publishing, 2010. 10. Андреева Г.М. Социальная психология. Москва: Издательство "Аспект Пресс", 2014.

Дополнительная литература

1. Berns E. Spēles, ko spēlē cilvēki: cilvēku attiecību psiholoģija. Rīga: Birojs 2000 Plus, 2002. 203 lpp. 2. Baltušīte R. Neirolingvistiskā programmēšana pedagoģijā. Rīga: RaKa, 2000. 129 lpp. 3. Briede B., L. Pēks. Pirmā tikšanās ar nepazīstamu grupu. Jelgava: LLU,1997. 42 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Žurnāls "Psiholoģija Mums". ISSN 1691-0982. 2. Žurnāls "Psiholoģijas Pasaule". ISSN 1691-0435. 3. Žurnāls "Psiholoģija Ģimenei un Skolai". ISSN 1691-1709.