Kursa kods PolZ5008

Kredītpunkti 2

Eiropas Savienības fondi

Zinātnes nozarePolitikas zinātne

Zinātnes apakšnozareStarptautiskā politika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums22.01.2019

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Baiba Miltoviča

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz padziļinātas zināšanas par Eiropas Savienības (ES) fondu politisko un institucionālo ietvaru, ES reģionālo un kohēzijas politiku, tās mērķiem un uzdevumiem, to attīstības periodiem. Studenti apgūs ES fondu vadības principus un tiesisko regulējumu. Lekcijās studenti tiek iepazīstināti ar ES fondu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības procesu Latvijā. Praktiskajās nodarbībās studenti apgūst prasmes novērtēt ES fondus kā nozaru politikas instrumentus un izprast ES fondu apguves institucionalizāciju Latvijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursā studenti iegūs sekojošus studiju rezultātus:

zināšanas - pārzina un izprot teorētiskos ES fondu politisko un institucionālo ietvaru, ES fondu vadības principus un tiesisko regulējumu; pārzina un izprot ES fondu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības procesu (patstāvīga darba izstrāde par izvēlēto ES fondu un projekta piemēru; teorētiskās literatūras apguve).

prasmes - spēj patstāvīgi orientēties nacionālo un ES fondu ietvarā, izprot ES fondu apguves institucionalizāciju; spēj patstāvīgi izanalizēt projektā piemērojamā ES fonda nozīmi (darbs grupās, semināri).

kompetence - spēj patstāvīgi piemeklēt projekta piemēru un analizēt ES fondu piemērotību; spēj sadarboties un izstrādāt kopīgus secinājumus un priekšlikumus par ES fondu un projektu procesu organizācijās (darbs grupās, prezentācijas, diskusijas).

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju temati:

1. Eiropas Savienības politika, kompetenču robežas.
2. ES daudzgadu finanšu ietvars un tā ietekme uz ES fondiem.
3. ES Reģionālās politikas būtība un vēsturiskā attīstība.
4. ES Kohēzijas politikas mērķi un uzdevumi.
5. ES struktūrfondu ieviešanas institucionālais ietvars Latvijā.
6. Eiropas Reģionālais attīstības fonds un tā darbības programmas.
7. Eiropas Sociālā fonda mērķi un uzdevumi.
8. Eiropas teritoriālā sadarbība.
9. ES Izglītības, pilsoniskās līdzdalības un kultūras programmas.
10. ES politikas un fondu attīstības nākotnes izaicinājumi.

Praktisko darbu/semināru temati:

1. ES daudzgadu finanšu ietvars un tā ietekme uz ES fondiem. (2 stundas).
2. Lisabonas līguma ietekme uz ES Kohēzijas politiku. (1 stundas).
3. ES fondu ieguldījumu prioritārie virzieni, to nozīme. (1 stundas).
4. ES fondu plānošana, ieviešana un uzraudzība Latvijā. (2 stundas).
5. ES fondu izvērtēšana, tās nozīme. (1 stundas).
6. ES fondu plānošanas periodi, to raksturojums. (2 stundas).
7. ES fondu administrēšanas sistēma un digitalizācija (2 stundas).
8. ES fondu izvērtēšana un komunikācijas vadība projektos. (1 stunda).
15 ES fondu plānošanas periodi, to raksturojums.
16 Latvijas pozīcija par EK priekšlikumiem Kohēzijas Politikas tiesiskajam regulējumam 2014.-2020. gadam.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un aizstāvēts patstāvīgs darbs par projekta piemēru, analizējot viena ES fonda piemērotību (30% vērtējuma īpatsvars).
Izstrādāts un iesniegts viena ES fonda izvērtējums (30% vērtējuma īpatsvars).
Izstrādāti secinājumi un priekšlikumi (balstoties uz teorētiskās literatūras apguvi) par ES fondu un projektu procesu organizācijās (40% vērtējuma īpatsvars).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgo darbu izstrāde (pierādot teorētiskās literatūras apguvi) - izstrādāts un aizstāvēts patstāvīgs darbs par projekta piemēru, analizējot viena ES fonda piemērotību un ES fonda izvērtējums – prezentācija.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaiti ar atzīmi 10 ballu skalā veido akumulējošs vērtējums par semestra laikā paveikto (100% sistēma):
- 2 izstrādāti un aizstāvēti patstāvīgie darbi tiem paredzētajā laikā – 60%;
- ieskaite paredzētajā laikā – 40%.
Patstāvīgo darbu novērtē pēc uzdevuma izpildes kvalitātes atbilstības prasībām, ko nosaka mācībspēks.

Pamatliteratūra

1. Bachtler J., Mendez C., EU Cohesion Policy and European Integration: The Dynamics of EU Budget and Regional Policy Reform. London: Routledge, 2016.-p. 336
2. Borchardt K.D., The ABC of European Union law. European Commission. Luxembourg: Publications Office. 2011.-p.140
3. Raagmaa G., Stead D., Impacts of European Territorial Policies in the Baltic States. London; New York: Routledge, 2015.-p.160. (e-grāmata).
4. Piattoni S., Polverari L. Handbook on Cohesion Policy in the EU. UK: Edward Elgar Publishing. 2016.- p. 584. (e-grāmata).
5. Rokasgrāmata praktiskam darbam ar ES jautājumiem. Rīga: LR Ārlietu ministrija, 170.lpp., 2010.gads.
6. Ševe C., Buka A., Gailītis K. Eiropas Savienības tiesības. Institucionālās tiesības. I un II daļa. Rīga: Tiesu namu aģentūra. 2014. gads.

Papildliteratūra

1. Adams N., Cotella G., Nunes R., Territorial Development, Cohesion and Spatial Planning: Knowledge and Policy Development in an Enlarged EU. London: Routledge. 2011. – p.457.
2. Dijkstra L., My Region, My Europe, Our Future. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 2017.- p.249.
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion7/7cr.pdf [Tiešsaiste]
3. Bachtler J., Berkowitz P., Hardy S., Muravska T. EU Cohesion Policy (Open Access): Reassessing performance and direction. Taylor & Francis, 2016. – p. 320
4. Fernandes S., Gyger E. What kind of social Europe after the crisis? Syntesis paper of the Notre Europe . Jacques Delors institute. 2014.
5. Līgums par Eiropas Savienības darbību. Konsolidētā versija. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C83/47, 30.3.2010.
6. LR Finanšu ministrija. ES Strukturfondu projektu grāmata. Eiropas Savienības fondu vadošā iestāde. Rīga: SIA ”Apgāds Mantojums”. 66.lpp., 2007.gads.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Ž.Ozoliņa zin. red. “Latvijas intereses Eiropas Savienībā”, Rīga
2. LR Finanšu ministrija www.esfondi.lv [Tiešsaiste]
3. Eiropas Komisija Reģionu politikas ģenerāldirektorāts http://ec.europa.eu/dgs/regional_policy [Tiešsaiste]
4. LR Valsts reģionālās attīstības aģentūra www.vraa.gov.lv [Tiešsaiste]
5. Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija (LNPVA), http://lnpva.lv/ [Tiešsaiste]

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF profesionālajā maģistra studiju programmā „Projektu vadība” un maģistra studiju programmā „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”.