Kursa kods PolZ2019

Kredītpunkti 2

Publiskā administrācija

Zinātnes nozarePolitikas zinātne

Zinātnes apakšnozarePārvalde un administrācija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author viesdoc.

Voldemārs Bariss

Dr. phil.

author

Sandra Nāckalne

Mg. paed.

Priekšzināšanas

PolZ1009, Politikas teorija

VadZ3015, Menedžments

Kursa anotācija

Studiju priekšmeta mērķis - studentiem sniegt priekšstatu par publiskās administrācijas teorijām un mūsdienu praksi gan Latvijā, gan arī ārzemēs. Tiek apskatītas publiskās administrācijas struktūra, galvenās funkcijas un procedūras, kā arī tās modernizācijas tendences. Tematu izklāsts tiek papildināts ar atbilstošu pētījumu, informatīvo ziņojumu un normatīvo aktu analīzi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studentam studiju kurss:
• sniedz zināšanas par izpildvaras struktūru un funkcionēšanas mehānismu, publisko pārvaldi izskaidrojošām teorijām, sabiedrības pārvaldes inovācijām un reformām Latvijā un ārvalstīs;
• veido prasmes analizēt ar valsts pāvaldes politiku un normatīvo regulējumu saistītos dokumentus, izmantot pārvaldes teorētiskās atziņas lietišķo socioloģisko pētījumu metodoloģijas izstrādē;
• attīsta kompetenci veikt socioloģiskos pētījumus sabiedrības pārvaldes jomā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Publiskais un privātais, to attiecības sabiedrībā.
2 Vadīšana un administrēšana.
3 Publiskā administrācija kā sabiedrības joma un zinātnes nozare. Sabiedrības pārvaldes vēsturiskā attīstība.
4 Ministrijas institucionālā struktūra un funkciju grupas. Padotības attiecības.
5 Pašvaldības publiskās pārvaldes sistēmā. Plānošanas reģionu funkcijas.
6 Latvijas publiskās pārvaldes institucionālā uzbūve. E.Levits par valsts pārvaldes vienotību.
7 Pirmsbirokrātiskās, birokrātiskās un postbirokrātiskās pārvaldes modeļi.
8 Rīcībpolitikas jēdziens un plānošanas sistēma Latvijā.
9 Institūciju darbības stratēģiju (IDS) izstrādes metodoloģija.
10 Publisko pakalpojumu organizācija.
11 Budžeta vadības principi un modeļi.
12 Personālvadība publiskajā pārvaldē. Civildienests un valsts dienests.
13 Pārmaiņu vadība publiskajā pārvaldē.
14 Publiskās pārvaldes modernizācija Latvijā un ārvalstīs.
15 Publiskās pārvaldes pētījumi Latvijā un ārvalstīs.
16 Studiju kursa galveno atziņu kopsavilkums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Obligāto praktisko darbu izpilde semināros, kursa noslēguma testa/pābaudījuma sekmīga nokārtošana.

Pamatliteratūra

1. Bariss V. Publiskā administrācija. Jelgava: LLU, 2009. 111 lpp.
2. Peters G.B., Pierre J. The Handbook of Public Administration. SAGE publications Ltd, 2009.(Pieejams: SOHU metodiskajā kabinetā), 394 p.
3. Pūķis M. Pašu valdība. Rīga: Latvijas Pašvaldību savienība, 2010. 512 lpp.
4. Vanags E., Vilka I. Pašvaldību darbība un attīstība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 384 lpp.

Papildliteratūra

1. Laba pārvaldība. Red. Ž Ozoliņa, I. Reinholde. Rīga: Apgāds Zinātne, 2009. 288 lpp.
2. Kļaviņa S. Līdzdalības iespējas valsts pārvaldē. Rīga: Valsts kanceleja: 2006. 128 lpp.
3. Polits K., Bukerts G. Sabiedrības vadības reforma. Salīdzinošā analīze. [Latvija : b.i.]: 2002. 350 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Administration and Society. ISSN : 0095 - 3997. [Tiešsaiste].[Skatīts 14.11.2011.]. Pieejams: http://aas.sagepub.com/
2. Politikas plānošanas dokumentu datu bāze http://polsis.mk.gov.lv/news.do
3. Pētījumu un publikāciju datu bāze http://petijumi.mk.gov.lv/ui/

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas bakalaura studiju programmas obligātajos studiju kursos un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari nozares teorētiskajos kursos. Iespējams kā brīvās izvēles kurss visām pārējām LLU bakalaura studiju programmām.