Kursa kods PolZ1009

Kredītpunkti 2

Politikas teorija

Zinātnes nozarePolitikas zinātne

Zinātnes apakšnozarePolitikas teorija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums15.10.2014

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Jānis Ķusis

Dr. hist.

Kursa anotācija

Kurss Politikas teorija iepazīstina ar politikas zinātnes pamatjēdzieniem un teorētiskajām atziņām, politiskās teorijas un ideoloģiju attīstību. Kursa gaitā studenti apgūst prasmes pielietot politikas zinātnes pamatnostādnes politikas procesa analīzē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – par politikas teorijas jautājumiem un attiecīgo politisko praksi.
• Prasmes – analizēt politikas struktūru, subjektus, politiskās līdzdalības tipus un formas, varas dalījumu un valsti, pilsoniskās sabiedrības darbības izpausmes, politiskos režīmus un noteikt to tipus, analizēt politiskās ideoloģijas, noteikt politiskās kultūras tipus un skaidrot politikas procesa struktūru.
• Kompetence – analizēt dažādas politiskās situācijas, modelēt iespējamo politiķu un partiju rīcību balstoties uz politisko teoriju zināšanām.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Politikas teorijas rašanās un attīstība
2 Politikas teorijas priekšmets, metodes un funkcijas
3 Politikas saturs
4 Politikas subjekts
5 Elite un elitārisma teorijas
6 Līderisma jēdziens un politisko līderu tipoloģija
7 Politiskās varas jēdziens, veidi un avoti
8 Valsts, tās tipi un formas
9 Politiskie režīmi
10 Politiskās partijas un partiju sistēmas
11 Pilsoniska sabiedrība, tās mūsdienu koncepcijas
12 Politiskā līdzdalība
13 Vēlēšanas un vēlēšanu sistēmas
14 Ideoloģijas jēdziens un būtība
15 Klasiskās un mūsdienu ideoloģijas
16 Politiskās kultūras jēdziens, tā interpretācijas daudzveidība

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens vai ieskaite ar atzīmi kursa noslēgumā. Zināšanu vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma: referāts- 20 punkti, referāta prezentācija – 10 punkti, rakstisks pārbaudes darbs studiju kursa noslēgumā- 70 punkti. 10 punkti veido vērtējuma atzīmes 1 balli.

Pamatliteratūra

1. Ašmanis M. Politikas teorija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 216 lpp.
2. Tauriņš G . Politika. 1.sēj. Rīga: Nacionālā aizsardzības akadēmija; Sociālo tehnoloģiju augstskola, 2001. 367 lpp.
3. The Oxford handbook of political science. Ed. by R.E.Goodin. Oxford, New York: Oxford University Press, 2009. 1291 p.
4. Studying politics. An introduction to political science. 2nd ed. Ed.by R.Dyck. Toronto: Thomson/ Nelson, 2006. 442 p.

Papildliteratūra

1. The Oxford handbook of political institutions. Ed. by R.A.W.Rhodes, S.A.Binder, B.A.Rockman. Oxford ; New York : Oxford University Press, 2006. 816 p.
2. Hauss C. Comparative politics. Domestic responses to global challenges. 6th ed. Belmont, CA : Wadsworth/Cengage Learning, 2009. 552 p.
3. Хейвуд Э. Политология. 2-е изд. Москва: Юнити, 2005. 525 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Sabiedriskās politikas portāls. [Tiešsaiste]. [Skatīts 22.09.2014.] Pieejams www.politika.lv
2. Laikraksts „Diena“, 2014- [Tiešsaiste]. [Skatīts 22.09.2014.] Pieejams www.diena.lv
3. Economist. 2014 - . Economist Newspaper Limited. ISSN:0013-0613

Piezīmes

Obligātais studiju kurss akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija", nozares teorētiskais pamatkurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari"; brīvās izvēles kurss citu ESAF studiju programmu studentiem.