Kurs-Code PedaP034

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)240

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)240

Bestätigt am (Datum)17.06.2015

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Silvija Reihmane

author

Ligita Ozolniece

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem. (2014) MK noteikumi Nr.468. Pieņemts: 12.08.2014.Stājas spēkā: 23.08.2014. [tiešsaiste] [skatīts 25.06.2015]. Pieejams: http://likumi.lv//doc.php?id=268342
2. Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem. (2014) MK noteikumi Nr.281. Pieņemts: 21.05.2013.Stājas spēkā: 06.06.2013. [tiešsaiste]. [skatīts 25.06.2015]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=257229
3. Pedagoģijas bakalaura darba izstrāde. (2015) Metodiskie norādījumi studiju programmas „Mājas vide izglītībā” studentiem, izstrād. darba grupa S. Reihmanes vadībā, TF, IMI, Jelgava, 46 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 1. un 2. daļa. (2000, 2001) Jelgava: LLU.
2. Nadziņa V. (2012) Jostas un prievītes. Zvaigzne ABC, 32 lpp.
3. Naita L. (2010) Šūšana. Rokasgrāmata. Zvaigzne ABC, 256 lpp.