Код курса PedaP034

Кредитные пункты 6

Общее количество часов240

Количество часов самостоятельной работы студента240

Дата утвеждения курса17.06.2015

Разработчики курса

author

Silvija Reihmane

author

Ligita Ozolniece

Учебная литературa

1. Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem. (2014) MK noteikumi Nr.468. Pieņemts: 12.08.2014.Stājas spēkā: 23.08.2014. [tiešsaiste] [skatīts 25.06.2015]. Pieejams: http://likumi.lv//doc.php?id=268342
2. Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem. (2014) MK noteikumi Nr.281. Pieņemts: 21.05.2013.Stājas spēkā: 06.06.2013. [tiešsaiste]. [skatīts 25.06.2015]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=257229
3. Pedagoģijas bakalaura darba izstrāde. (2015) Metodiskie norādījumi studiju programmas „Mājas vide izglītībā” studentiem, izstrād. darba grupa S. Reihmanes vadībā, TF, IMI, Jelgava, 46 lpp.

Дополнительная литература

1. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 1. un 2. daļa. (2000, 2001) Jelgava: LLU.
2. Nadziņa V. (2012) Jostas un prievītes. Zvaigzne ABC, 32 lpp.
3. Naita L. (2010) Šūšana. Rokasgrāmata. Zvaigzne ABC, 256 lpp.