Code du cours Peda6062

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours21.11.2018

Connaissances de base

Peda5037,

Manuels

1. Leiendekers A. Konfliktuvadība. Miervidi: Jumava, 2016. 199 lpp. 2. Trosens A., Hofmans R., Rotfišere D. B. Mediācija. Mediācijas pamati teorijā un praksē. Rīga: Tiesunamuaģentūra, 2007. 183 lpp. 3. Frīls D., Frīla L. Pieaugušie bērni. Disfunkcionālu ģimeņu noslēpumi. Rīga: Zvaigzne ABS, 2016. 199 lpp. 4. Hejlskovs-Elvēns B. Bezkliedzieniem, kodieniem, sitieniem. Rīga: SIA Jelgavas tipogrāfija, 2017. 214 lpp. 5. Goulmens D. Tava emocionālā inteliģence. Rīga: Jumava, 2001. 462 lpp. . 6. Sarunu un konfliktu risināšana. Harvard Business Review. Rīga: SIA “Lietišķās informācijas dienests”, 2007. 184 lpp. 7. Efektīva komunikācija. Harvard Business Review. Rīga: SIA “Lietišķās informācijas dienests”, 2006. 160 lpp. 8. Шармер О. Теория "У-оброзного движения – руководство из будущего, каким он кажется". Cambridge, MA: Society for Organizacional Learning, 2007. 22 c. 9. Сталбергб Д., Лав Л. Третий голос. ООО Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования, 2014. 220 c. 10. Стрессерб Ф., Рэндолф П. Медиация: психологический взгляд на разрешение конфликтов. ООО Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования, 2015. 193 c. 11. Шамликашвили Ц.А., Никитина Е.С. Введение в диалогику. ООО Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования, 2011. 240 c. 12. Изард К.Э. Психология эмоций. Москва: Питер, 2012. 459 c. Cерия «Мастера психологии. 13. Вернс Д.Д. Ругаться нельзя мириться. Москва: ЭКСМО, 2011. 285 c. 14. Леви В. Искуство быть другим. Общение, понимание. Москва: Книжный клуб, 2013. 381 c. 15. Сатир В. Психотерапия семьи. Санкт-Петербург: Речь, 2000 16. Сатир В. Психотерапия семьи. Санкт-Петербург: «Речь», 2000. 17. Беркли-Ален М. Забытое искусство слушать. Санкт-Перетбург, 1997. 258 c. Cерия Гений общения 18. Пель М. Приглашение к медиации. Практическое руководство о том, как эффективно предложить разрешение конфликта посредством медиации. ООО Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования. 2009. 399 c.

Ouvrages supplémentaires

1. Mediācijas likums http://likumi.lv/doc.php?id=266615
2. Bērnu tiesību aizsardzības likums http://likumi.lv/doc.php?id=49096
3. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas metodiskie ieteikumi par bērna labāko interešu izvērtēšanu un bērna viedokļa noskaidrošanu. Pieejams: http://bti.gov.lv/lat/barintiesas/metodiskie_ieteikumi_/?doc=4063&page=
4. „Par koncepciju "Mediācijas ieviešana civiltiesisku strīdu risināšanā": 18.02.2009. Ministru kabineta rīkojums Nr. 121 http://likumi.lv/doc.php?id=188058
http://bti.gov.lv/lat/barintiesas/metodiskie_ieteikumi_/?doc=4063&page=
5. Mediācija. Labas prakses rokasgrāmata saskaņā ar 1980.gada 25.oktobra Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem. Pieejams: https://assets.hcch.net/upload/mediation_lv.pdf
6. “Mediatorusertifikācijas un atestācijaskārtība”: Ministru kabineta noteikumi Nr.433 Rīgā 2014.gada 5.augustā (prot. Nr.42 10.§) . Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=268136
7. Civilprocesa likums, https://likumi.lv/doc.php?id=50500
8. Civillikums, https://likumi.lv/doc.php?id=225418
Krimināllikums, https://likumi.lv/doc.php?id=88966