Kursa kods Peda6037

Kredītpunkti 20

Maģistra darbs

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā800

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits800

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Inita Soika

Mg. paed.

Kursa anotācija

Maģistra darbam jāparāda maģistranta kompetence aktuālu karjeras atbalsta sniegšanas, karjeras informācijas, karjeras izglītības, karjeras konsultēšanas problēmu risināšanā un pētnieciskā darba veikšanā. Tas ir maģistranta veikts patstāvīgs pētījums, kas apliecina teorētisko zināšanu, metodisko un pētniecisko prasmju apguvi karjeras atbalsta un konsultēšanas jomā studiju programmas noteiktā apjomā (20 KP) un rezultējas pētījumā ar novitātes elementiem, teorētisko un praktisko devumu, kā arī zinātnē balstītiem secinājumiem. Maģistra darba pētījumā atspoguļotajai zinātniskai erudīcijai un radošajam potenciālam jābūt līmenī, kas tradicionāli asociējas ar maģistra grādu izglītības zinātnē pasaulē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - padziļinātas, strukturētas un analītiskas zināšanas izpratnes un lietošanas līmenī karjeras atbalsta un konsultēšanas jomā, atbilstoši izvēlētajai pētījuma problemātikai un tās specifikai.
Prasmes – prot apkopot, sistematizēt, kritiski izvērtēt bibliogrāfijas avotus, izvēlēties un izmantot atbilstošas pētījuma metodes. Students prot analizēt un sintezēt, kā arī izstrādāt pamatotus secinājumus un reālus priekšlikumus. Spēj aprobēt pētījuma rezultātus.
Kompetences - akadēmisko, sistemātisko, analītisko un instrumentālo kompetenču kopums, kas rezultējas kā spēja sniegt reālu radošu un inovatīvu pienesumu sarežģītu un dinamisku karjeras attīstības atbalsta procesu analīzē un izvērtēšanā. Spēja argumentēti un pārliecinoši prezentēt un aizstāvēt pētījuma rezultātus.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Problēmas apzināšana, temata izvēle.
2. Personiskās pieredzes refleksija par pētāmo problēmu karjeras attīstības atbalsta jomā
3. Maģistra darba ieceres sagatavošana.
4. Informācijas avotu meklēšana, izmantojamo pieeju, teoriju, modeļu un zinātnisko atziņu apzināšana, izvērtēšana un izvēle.
5. Teorētiskā daļas uzmetuma sagatavošana. Teorētiskās daļas izstrāde.
6. Pētījuma metožu apzināšana, izvērtēšana un izvēle.
7. Karjeras attīstības atbalsta metodikas/programmas/modeļa u. tml. izstrād00āšana.
8. Analogu pētījumu (maģistru darbu u.c.) apzināšana un izstrādātās metodikas/programmas/modeļa u.tml. salīdzinoša izvērtēšana.
9. Izmēģinājumu pētījumi jeb pilotpētījumi
10. Metodikas korekcija un saskaņošana ar vadītāju.
11. Pētījumu (eksperimenta u.c.) veikšana
12. Datu apstrāde: apkopošana, attēlojumu izvēle, matemātiska apstrāde, analīze u.tml
13. Pētījuma rezultātu izvērtēšana
14. Maģistra darba melnraksta sagatavošana atbilstoši institūta prasībām un saskaņošana.
15. Maģistra darba noformēšana.
16. Maģistra darba priekšaizstāvēšana, nodošana recenzentiem un aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Maģistra darba izstrāde notiek vairākos posmos:
1) maģistra darba pamatkoncepcijas noteikšana, kurā maģistrants izvēlas pētījuma jomu, precizē tematu, apzina un sastāda avotu un literatūras sarakstu, izvēlas pētīšanas metodes, izstrādā darba konceptu (plānu), saskaņojot to ar maģistra darba vadītāju.
2) Metodikas/programmas /modeļa u.tml. izstrāde izvērtēšana un aprobācija saistībā ar pētāmo problēmu karjeras attīstības atbalsta jomā;
3) Empīriska vai eksperimentāla pētījuma veikšana
4) Teorētisko un praktiskās atziņu apkopošana, kas iegūtas pētniecības laikā.
Noslēguma eksāmens ar atzīmi. Maģistra darbs jāizstrādā un jāaizstāv, ievērojot LLU Senāta un Tehniskās fakultātes Domes atbilstošos lēmumus.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Atskaites darba vadītājam katrā semestrī un ieskaite atbilstoši paveiktajam darba apjomam.
Ieskaites pilna laika studijās 1. semestrī (2KP), 2.semestrī (4KP), 3.semestrī (4KP) un 4.semestrī (10KP).
Ieskaites nepilna laika studijās 2.semestrī (2KP), 3. - (2KP), 4. - (6KP) un 5.semestrī (10KP).
Vadītāja atsauksme ar ieteikumu maģistra darbu aizstāvēšanai, divas recenzijas, aizstāvēts maģistra darbs valsts pārbaudījumu komisijā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Maģistra darbs tiek vērtēts 10 ballu skalā. Studiju kursa vērtējums (atzīme) ir maģistra darba sekmīga aizstāvēšana MEK (Maģistru eksaminācijas komisijā)

Pamatliteratūra

1. Paura L., Arhipova I. Statistiskās neparametriskās metodes. SPSS datorprogramma: mācību līdzeklis. Jelgava: LLKC, 2002. 148 lpp. 2. Briede B., Dišlere V., Katane I., Līce-Zikmane I., Pāvulēns J., Pēks L., Soika I., Vronska I. Metodiskie norādījumi maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Izglītības un mājsaimniecības institūts. 2018. 35 lpp. 3. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība. Rīga: LU, 2006. 261 lpp. 4. Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas pētījumos. 1. un 2. grāmata. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2002. 658 lpp.

Papildliteratūra

1. Cohen L., Manion L., Morrison K. Research Methods in Education. 7th Edition. London; New York: Routledge, 2011. 784 p. 2. Greenhaus J.H., Callanan G.A. (2006). Encyclopaedia Career Development. Thousand Oaks, California: SAGE, 2006. – vol. 3. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 4. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание,объяснение, понимание социальной реальности. 3-е изд., испр. Москва: Омега-Л, 2007. 567 с..

Periodika un citi informācijas avoti

1. A Guide to APA Referencing Style: 6th Edition. Student Success UCOL. 2017. 35 p. [Skatīts 12.12.2018.] Pieejams: http://student.ucol.ac.nz/library/onlineresources/Documents/APA_Guide_2017.pdf
2. Scopus. [Skatīts 12.12.2018.] Pieejams: https://www.elsevier.com/solutions/scopus
3. EBSCO Research Databases. [Skatīts 12.12.2018.] Pieejams: https://www.ebsco.com/products/research-databases

Piezīmes

Maģistra darbs iekļauts augstākās profesionālās izglītības maģistra programmā " Karjeras konsultants" pilna un nepilna laika studijās.