Kursa kods Peda6034

Kredītpunkti 2

IT karjeras konsultēšanā

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozareNozaru pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2016

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Nataļja Vronska

Dr. paed.

Kursa anotācija

Maģistranti iegūst jaunas zināšanas un prasmes par mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējām karjeras konsultēšanā. Maģistranti spēj patstāvīgi sagatavot un analizēt noderīgo dokumentu paketi karjeras konsultēšanā. Izprot dažādas aptauju apstrādes metodes un programmas karjeras konsultēšanas procesā, zina un spēj kritiski izvērtēt karjeras konsultēšanas rīkus un to izmantošanu internetā. Maģistrantiem veidojas pieredze izglītības iestādes prezentēšanā, liela apjoma datu bāzes apstrādē, datorsistēmu integrēšanā karjeras izglītības un atbalsta programmās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un izpratne par IKT daudzveidīgajām izmantošanas iespējām karjeras konsultēšanā, par informācijas meklēšanas īpatnībām karjeras konsultēšanas tiešsaistē, izprot specifiku lietišķo pētījumu veikšanā karjeras konsultēšanā.
• Prasmes izvēlēties un izmantot IKT karjeras konsultēšanā, patstāvīgi strādāt ar dažādiem tiešsaistes meklētājiem, veidot un rediģēt dažāda veida koplietošanas dokumentus un aptaujas; plānot lietišķo pētījumu, analizēt konsultēšanas ceļā iegūtus rezultātus un izvēlēties atbilstošu datorizētu datu apstrādi.
• Kompetence radoši izmantot iegūtās zināšanas un prasmes pedagoģiskajā darbībā un veikt karjeras konsultēšanu; spēj patstāvīgi un kritiski izvērtēt karjeras rīkus internetā, IKT integrēšanas nepieciešamību un iespējas karjeras izglītības un atbalsta programmās; spēj veidot elektroniskās datu bāzes un izvēlēties atbilstošās datu apstrādes metodes karjeras konsultēšanas jomā; sekmēt personības veidošanos, kura spēj patstāvīgi analītiski domāt.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Karjeras konsultants un informācijas tehnoloģijas.
2 IKT un klienta savstarpējā mijiedarbība karjeras konsultēšanas procesā.
3 Karjeras konsultēšanas veidi, izmantojot dažādās mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.
4 Datorsistēmu integrēšana karjeras izglītības un atbalsta programmās.
5 Konstruktīvisma karjeras instrumenti/rīki internetā.
6 Elektroniskās komunikācijas īpatnības ar potenciālajiem darba devējiem.
7 Elektroniskās komunikācijas īpatnības ar potenciālajiem darba devējiem.
8 Lietišķo pētījumu veikšanas specifika karjeras konsultantiem.
9 Failu koplietošanas rīku izmantošanas iespējas un dokumentu rediģēšana tiešsaistē karjeras konsultēšanā.
10 Karjeras konsultēšanas un izglītības pedagoģisko pētījumu rezultātu apstrāde un analīze, izmantojot secinošo statistiku.
11 Karjeras konsultēšanas un izglītības pedagoģisko pētījumu rezultātu apstrāde un analīze, izmantojot secinošo statistiku.
12 Virtuālās realitātes drošība.
13 Uzstāšanas prasme kā karjeras virzītājspēks.
14 Elektroniskās datu bāzes veidošana, datu bāzes apstrādes metodes karjeras konsultēšanā.
15 Elektroniskās datu bāzes veidošana, datu bāzes apstrādes metodes karjeras konsultēšanā.
16 Profesionālo konferenču un semināru organizēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kavēto praktisko nodarbību skaits nepārsniedz 10% no kopējā nodarbību skaita. Jābūt izstrādātiem visiem laboratorijas darbiem. Nepieciešams sekmīgi nokārtot visus pārbaudes darbus. Ieskaites vērtējums studiju kursā veidojas no vidējā vērtējuma par sekmīgi uzrakstītiem pārbaudes darbiem un patstāvīgi izstrādātajiem darbiem.

Pamatliteratūra

1. Figler H., Bolles R. N. The Career counselor’s handbook. Berkeley, CA: Ten Speed Press., 2007. 129-151 p.
2. Hawthorn R., Kidd J. M., Killeen J., Law B. Rethinking careers education and guidance. London; Routledge: 2005. 269- 283 p.
3. Karjeras ceļvedis [tiešsaiste] [skatīts 2014. g. 02.febr.]. Pieejams: http://issuu.com/universitate/docs/kid2013
4. Mahon M., Patton W. Career Counselling: Constructivist Approaches. London: Routledge: 2006. 187-200 p.

Papildliteratūra

1. Newcastle universitātes bibliotēka [tiešsaiste] [skatīts 2014. g. 02.febr.]. Pieejams: http://www.ncl.ac.uk/library/
2. Paura L., Arhipova I. Neparametrisko metožu lietošana izmantojot SPSS datorprogrammu. Mācību līdzeklis pedagoģijas, socioloģijas un ekonomikas specialitāšu studentiem un maģistrantiem. Jelgavā: LLU, 2001. 148 lpp.
3. Shelly G.B., Quasney J. Microsoft Office Excel 2010. Cengage Learning: 2011. 328 p.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālajā maģistra studiju programmā "Karjeras konsultants" pilna un nepilna laika studentiem.