Kursa kods Peda4046

Kredītpunkti 3

Pedagoģisko pētījumu metodoloģija I

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums17.06.2015

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Vilnis Tomsons

Mg. paed.

Priekšzināšanas

DatZ1007, Lietojumprogrammu paketes I

DatZ1008, Lietojumprogrammu paketes II

Mate1017, Matemātika I

Peda1014, Ievads pedagoģijas studijās II

Soci2001, Socioloģija

ValoP093, Profesionālā angļu valoda I

ValoP196, Profesionālā angļu valoda II

Kursa anotācija

Studenti iegūst refleksijas spējas par pētījumu ētiku, plānošanu, pedagoģiskajiem mērījumiem, teorētisko un empīrisko pētījumu metodēm, un to izmantošanu, datu apstrādes pamatiem, zinātniski pētnieciskā darba noformēšanu. Tām jānodrošina studenta kompetence, sadarbībā ar darba vadītāju un izmantojot kosultācijas, veikt bakalaura līmeņa pētījumus. Priekšstats par pētījumu turpināšanas iespējām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs zināšanas un kritiska izpratne par teorētiskajiem un empīriskajiem pētījumiem pedagoģijā un to pamat-jēdzieniem; prasmes formulēt, kritiski izvērtēt un saskaņot bakalaura darba pētījuma pamatjautājumus (pētījuma tematam, mērķim utt.); izvēlēties konkrētam pētījumam atbilstošas pētīšanas un datu apstrādes metodes, pamatojot to izvēli; interpretēt datu apstrādes rezultātus; formulēt rezultātiem atbilstošus secinājumus; kompetence sadarbībā ar darba vadītāju veikt pedagoģijas bakalaura darba pētījumu; praktiski lietot citu pētījumu rezultātus; vadīt skolēnu pētnieciskos darbus.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studiju kurss un tā studijas. 2 lekcijas un 1 praktiskā nodarbība
2. Bakalaura darba izstrādāšanas prasības. Pētījuma pamatjautājumi un problēma. 1 lekc. 2 p.d.
3. Pētījumu ētika. Plaģiātisms. Pētījuma pamatjautājumu formulēšana. 1 lekc. 2 p.d.
4. Iepriekšējo gadu bakalaura darbu kritiska analīze. Sava pētījuma pamatjautājumu saskaņošana. 3 p.d.
5. Pētījuma plānošana. Teorētiskie pētījumi. Pētījuma satura rādītāja uzmetums. 2 lekc. un 1 praktiskā nodarbība
6. 1.kontroldarbs: Pētījuma pamatjautājumi. Mērīšanas pamati. Pētījuma mainīgie, pazīmes, variantes. 2 lekc. un 1 p.d.
7. Mainīgie savā bakalaura darbā. Blakus faktori, to kontrole. Blakus faktoru kontrole savā pētījumā. 1 lekc. 2 p.d.
8. Empīrisko pētījumu plānošana un norise. Kvantitatīvo un kvalitatīvo pētījumu metodes. 3 lekcijas
9. Komentāri par 1.k.d. Mērīšanas līmeņa noteikšana. Datu vākšana: anketas, to uzbūve, jautājumi. 1 p.d. 2 lekc.
10. Datu matemātiskās apstrādes pamati. Empīriskā pētījuma plāns un programma. 2 lekc. 1 p.d.
11. 2.kontroldarbs: Mērīšanas pamati. Zinātniskā darba aizstāvēšana. Ekspertu metode, piemēri. 1 lekc. 2 p.d.
12. Studentu pētījumu savstarpēja komentēšana. Anketas savam Bc. darbam. Hī-kvadrāta kritērijs. 3 p.d.
13. Komentāri par 2.k.d. Datu attēlošanas veida izvēle. Mediānu tests. Interpretēšana. Secinājumi. 2 p.d. 1 lekc.
14. Uzstāšanās VEK. Secinājumi pēc VEK sēdes apmeklējuma. Skolēnu ZPD prasības, vadīšana. 1 p.d. 2 lekc.
15. 3.kontroldarbs - Datu matemātiskās apstrādes pamati. Pārskats par p.d. Darbs pie Bc. darba pētījuma. 1 lekc. 2 p.d.
16. Komentāri par 3.k.d. Pārskats par lekcijām. Darbs pie Bc. darba pētījuma. Rezultātu apkopošana. 1 lekc. 2 p.d.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt iesniegtiem visiem patstāvīgajiem darbiem, uzrakstītiem visiem kontroldarbiem. Gala novērtējums studiju kursā veidojas no kontroldarbos, patstāvīgajos darbos un par nodarbību apmeklējumu saņemto punktu skaita. Kopējais maksimālais punktu skaits - 48, t.sk. kontroldarbos - 30 p., patstāvīgajos darbos - 16 p un nodarbību apmeklējums - 2 p. Noslēdzot kursa studijas, punktus summē un visus studentus ranžē pēc katra iegūto punktu summas. Ranžētajai rindai piekārto 10 ballu skalas vērtējumus. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Tomsons V. Pedagoģisko pētījumu metodoloģija : mācību līdzeklis. 1.daļa Pētījuma pamatjautājumi. Jelgava :LLU, 2009. 35 lpp.
2. Kroplijs A., Rasčevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga :RaKa, 2004. 178 lpp.
3. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība: mācību grāmata augstskolu izglītības un pedagoģijas profesionālo un akadēmisko studiju programmu studentiem. Rīga :LU, 2006., 261 lpp.
4. Plonsky M. Nonparametric Statistics: Psychological Statistics. [tiešsaiste]. [Skatīts 25.06.2015]. Pieejams: http://www.uwsp.edu/psych/stat/14/nonparm.htm

Papildliteratūra

1. Paura L., Arhipova I. Neparametriskās metodes: SPSS datorprogramma: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLKC, 2002. 148 lpp.
2. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga :Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp.
3. Elementary Concepts in Statistics: StatSoft Electronic Statistics Textbook. [tiešsaiste]. [Skatīts 25.06.2015.]. Pieejams: http://www.statsoft.com/Textbook/Elementary-Statistics-Concepts

Periodika un citi informācijas avoti

1. Skolotājs :pieredze, teorija, prakse. Rīga : RaKa, 2000.- ISSN 1407-1045.

Piezīmes

Obligātais kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Mājas vide izglītībā" pilna un nepilna laika studijās.