Kursa kods Peda1012

Kredītpunkti 2

Ievads studijās

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozareAugstskolas pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Kaspars Vārtukapteinis

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

Citi1014 [GCIT1014] Ievads studijās

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt studentiem nepieciešamo priekšstatu un zināšanas par augstāko izglītību, studiju procesu un studiju vidi universitātē un fakultātē, palīdzot veiksmīgi uzsākt studijas, īpašu uzmanību pievēršot augstākās izglītības attīstībai pasaulē, Latvijā un LLU, studiju programmu attīstībai, studiju procesa organizācijai un studentu dzīves daudzveidībai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par augstākās izglītības un studiju būtību, līmeņiem un modeļiem; LLU, fakultātes un studiju programmas attīstības vēsturi; studiju programmas saturu un sagaidāmajiem studiju rezultātiem. Prasmes pielietot kursā iegūtās zināšanas veiksmīga studiju procesa nodrošināšanai. Kompetence studiju procesa pamatprincipu novērtēšanā studiju uzsākšanā izvēlētajā studiju programmā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Augstākās izglītības pamati, augstākā izglītība pasaulē, ES, Latvijā, LLU un TF.
2 Augstākās izglītības un augstākās inženierizglītības attīstības vēsture un tendences.
3 Latvijas Lauksaimniecības universitātes tapšana, attīstība un studiju piedāvājums.
4 LLU un pils vēsture, LLU un pils muzeji.
5 Tehniskā fakultāte, tās attīstība un studiju piedāvājums.
6 Studiju normatīvā bāze, Augstskolu likums, akreditācijas un licencēšanas noteikumi, izgl. valsts standarti.
7 LLU studiju normatīvā bāze, Studiju nolikums, studiju līgumi.
8 LLU Fundamentālā bibliotēka, informācijas meklēšana bibliotēkā.
9 LLU pētnieciskā darbība, Zinātniskās darbības likums,
10 Jelgavas vēsture, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs.
11 Inženiera profesijas un darba būtība, inženieru tipi, zinātniskā darba būtība un atšķirība no inženiera darba.
12 Sistēmas un to analīze inženiera darbībā.
13 Sistēmiskā pieeja inženierproblēmu risināšanā.
14 Studiju darbi, to izpildes un noformēšanas nosacījumi.
15 Studiju darbi, to izpildes un noformēšanas nosacījumi.
16 Studiju darbi, to izpildes un noformēšanas nosacījumi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklētas 12 lekcijas, ieskaitīti trīs patstāvīgie darbi un eseja par iespaidiem studiju pirmajā semestrī.
Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Studiju ceļvedis [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/?mi=90
2. LLU Studiju nolikums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/getfile.php?id=21903
3. Augstskolu likums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=37967
4. Latvijas Lauksaimniecības universitāte [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/

Papildliteratūra

1. LLU Tehniskā fakultāte [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.tf.llu.lv/
2. Latvijas Lauksaimniecības universitātes 70 gadi [kompaktdisks]. Jelgava: LLU, 2009. 432 lpp.
3. LLU Tehniskā fakultāte. Sast. K.Vārtukapteinis. 9. pārstr. un papild. izd. Jelgava: LLU, 2010. 116 lpp. Pieejams arī tiešsaistē:
http://www.tf.llu.lv/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=13&Itemid=26

Periodika un citi informācijas avoti

Izglītība un Kultūra: Latvijas Republikas nedēļas laikraksts. Rīga : Izglītība. ISSN 1407-4036.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF akadēmiskās studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne obligātajā daļā.