Kursa kods PārZP041

Kredītpunkti 4

Ievadprakse viesmīlības uzņēmumos

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas produktu kvalitātes

Kopējais stundu skaits kursā160

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits160

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaUztura katedra

Kursa izstrādātājs

author

Gita Skudra

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Praksi veido prakses uzdevumu datu vākšana un analīzes darbs uzņēmumā. Studenti iepazīstas ar uzņēmuma darba specifiku, ražošanas un apkalpošanas organizāciju, kas dod iespēju papildināt teorētiskās zināšanas. Studenti veido sevī prasmi raksturot un analizēt uzņēmumu, uzsverot tā efektivitāti un trūkumus, sniedzot ieteikumus to novēršanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

zināšanas – pielietot profesionālo terminoloģiju vismaz divās svešvalodās, izpratne par darba tiesiskām attiecībām un vispārējām higiēnas prasībām viesmīlības uzņēmumos saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, zināšanas ar darba drošību un aizsardzību saistītos jautājumos; zināšanas viesmīlības pamatos, saskarsmes pamatprincipu ievērošanā;
prasmes – pilnveido sociālās prasmes saskarsmē ar klientiem, prot organizēt viesu apkalpošanas procesu atbilstoši vispārpieņemtajām normām un komersanta specifikai. Apgūst pastāvīga darba un komandas darba prasmes (spēj patstāvīgi izvirzīt prioritātes un sasniedzamos mērķus, spēj komunicēt, strādāt komandā, risinot organizatoriskus jautājumus). Iegūst priekšstatu par problēmām un to risināšanas paņēmieniem.
kompetence - sadarbībā ar prakses vadītāju, spēj atklāt un analizēt aktuālas praktiskās problēmas, lai paaugstinātu izvēlētās jomas darbības efektivitāti.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Uzņēmuma organizatoriskā struktūra, darba plānošana, pienākumu sadale;
2 Pakalpojumu saņemšanas un sniegšanas process, palīgpakalpojumi.
3 Viesu apkalpošanas process, pasūtījumu pieņemšana izpilde, kvalitātes nodrošinājums.
4 Dienestu savstarpējā sadarbība. Sadarbība ar citiem uzņēmumiem.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses nostrādāšana un prakses programmas izpilde pilnā apjomā, prakses atskaites sagatavošana un aizstāvēšana.

Pamatliteratūra

1. Alsiņa, R. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes. Rīga: RTU, 2005. 229 lpp.
2. Dombrava E. Radošais mārketings. Mācību līdzeklis: Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2008. 194 lpp.
3. Kandampully J. Service Quality management in hospitality, tourism and leisure”. USA: Haworth Press, 2008. 193 p.
4. Millere I., Medne L. un citi. Rokasgrāmata ēdināšanas uzņēmuma vadītājiem. Jelgava: LLU, 2007. 175 lpp.

Papildliteratūra

1. Pētījumu metodes ekonomikā un biznesā. Mācību līdzeklis. Jelgava, 2005. 97 lpp.
2. Platace M. Viesu uzņemšanas dienesta darbības pamatprincipi Rīga: BA Tūrība, 2000. 151.lpp.
3. Эгертон-Томас. Ресторанный бизнес: Как открыть и успешно управлять рестораном. Москва: РКонсульт, 2004. 256 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Kapitāls : žurnāls lietišķiem cilvēkiem : krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 1998. ISSN 1407-2505.
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005. ISSN 1407-
2041.

Piezīmes

Paredzēta obligāti PTF studentiem studiju programmā "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība"