Код курса PārZP022

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Количество часов самостоятельной работы студента120

Дата утвеждения курса12.01.2016

Разработчик курса

author

Jeļena Zagorska

Предварительные знания

PārZP028,

PārZP029,

Учебная литературa

1 Uzņēmumā esošā pieejamā informācija par jaunu produktu izstrādi. 2 Ciproviča I., Kārkliņa D., Kampuse S., Kļava D., Markeviča L., Straumīte E. Ražošanas prakses nolikums. LLU. Jelgava, 2008. 24 lpp. 3 Mitra J. The business of innovation. 1st edition. Thousand Oaks, CA: SAGE Pub., 2017. ISBN 9781446210802

Дополнительная литература

www.likumi.lv
https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_en