Kursa kods PārZP022

Kredītpunkti 3

Pārtikas tehnoloģijas

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums12.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Jeļena Zagorska

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

PārZP028, Pārtikas iekārtas

PārZP029, Ievads pārtikas rūpniecībā

Kursa anotācija

Iegūt praktiskas iemaņas pārtikas produktu ražošanā un tehnoloģisko iekārtu ekspluatācijā. Nostiprināt studiju procesā iegūtās teorētiskās zināšanas. Iepazīties ar uzņēmumā ražošanas procesiem un tehnoloģiskajām iekārtam. Iegūt praktisko pieredzi iepriekš iegūtajām teorētiskajām zināšanām, sagatavoties turpmākajam praktiskam darbam un konkurencei darba tirgū.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
Specializētas zināšanas un kritiska izpratne par tehnoloģiskajiem procesiem, to organizāciju, tehnoloģiskajām iekārtām un plūsmas līnijām konkrētā pārtikas uzņēmumā vai iecirknī. Prakses pārskata sagatavošana un aizstāvēšana.
Prasmes spēt patstāvīgi veikt uzņēmumā uzticētos darba pienākumus, apkopot prakses laikā iegūto informāciju. Prakses pārskata sagatavošana un aizstāvēšana.
Kompetence spēt analizēt un skaidrot konkrētajā uzņēmumā notiekošos pārtikas produktu ražošanas tehnoloģiskos procesus. Prakses pārskata sagatavošana un aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Vispārējas ziņas par uzņēmumu, izejvielu un ražotas produkcijas raksturojums, vērtēti kvalitātes rādītāji. Prakses pārskata sagatavošana
2. Produktu ražošanas tehnoloģijas, iekārtas, galvenie tehnoloģisko operāciju parametri, to pamatojums. Prakses pārskata sagatavošana
3. Sanitāri higiēniskās prasības uzņēmumā. Apkārtējās vides aizsardzības un darba drošības pasākumi. Prakses pārskata sagatavošana un aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite bez atzīmes.
Lai varētu kārtot ieskaiti, studentam:
• jāpiedalās praksē (100%),
• jāsaņem pozitīva atsauksme no prakses vadītāja;
• jāizstrādā un jāaizstāv prakses pārskats saskaņā ar izvirzītājam prasībām

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam atbilstoši izvirzītājām prasībām jāsagatavo un jāaizstāv prakses pārskats.
Saturs:
1. Vispārīgās ziņās par uzņēmumu:
a) uzņēmuma nosaukums, uzņēmējdarbības veids, atrašanas vieta, specializācija,
b) ražošanā izmantotās izejvielas, to iedalījums un īss raksturojums;
c) gatavas produkcija, tās raksturojums, kontrolējamie rādītāji;
2. Produktu ražošanas tehnoloģijas:
a) atsevišķu produktu ražošanas tehnoloģisko procesu secība un parametri. Režīmu un operāciju pamatojums; izmantotās iekārtas (marka, nozīme ražošanas procesā, darbības principi); Tehnoloģisko procesu žurnāli, to aizpildīšana;
b) iekārtu un telpu sanitārā apstrāde (tīrīšanas biežums, izmantotie līdzekļi, atbildīgā persona) uzņēmumā;
c) palīgmateriālu, pusfabrikātu, blakusproduktu un gatavās produkcijas uzskaite. Zudumi ražošanas procesā, to uzskaite. Izejvielu patēriņš vienas produkcijas vienības ražošanai;
d) blakusproduktu izmantošana, to pārstrādes tehnoloģija un ekonomiskais izdevīgums;
3. Sanitāri higiēniskās prasības uzņēmumā. Apkārtējās vides aizsardzības un darba drošības pasākumi.
4. Praktikanta secinājumi un priekšlikumi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no prakses pārskata vērtējuma.
Students ieskaiti par prakses pārskatu var iegūt, ja vismaz 70% no prakses pārskata ir iekļauti tajā un atbilstoši aprakstīti.

Pamatliteratūra

1 Uzņēmumā esošā pieejamā informācija par jaunu produktu izstrādi. 2 Ciproviča I., Kārkliņa D., Kampuse S., Kļava D., Markeviča L., Straumīte E. Ražošanas prakses nolikums. LLU. Jelgava, 2008. 24 lpp. 3 Mitra J. The business of innovation. 1st edition. Thousand Oaks, CA: SAGE Pub., 2017. ISBN 9781446210802

Papildliteratūra

www.likumi.lv
https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_en

Piezīmes

Obligāta profesionālā prakse otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Pārtikas produktu tehnoloģija” pilna laika studentiem