Kursa kods PārZ6001

Kredītpunkti 2

Pārtikas piedevu pielietojums

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas produktu kvalitātes

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Inga Ciproviča

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā maģistranti gūst zināšanas par pārtikas piedevu lietošanas mērķiem un funkcijām pārtikas produktos, to lietošanu reglamentējošiem noteikumiem un starptautisko piedevu numerācijas sistēmu. Iepazīstas ar galvenajām piedevu grupām, biežāk lietotām vielām, to izcelsmi un novērtējumu. Apgūst piedevu lietošanas priekšrocības un iespējamā riska izvērtēšanas principus. Līdzās pamatjautājumiem, maģistranti patstāvīgi apgūst pārtikas piedevu pielietojumu kādā pārtikas nozarē un analizē atsevišķu pārtikas piedevu grupu ietekmi uz produktu kvalitāti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa apguves studentiem būs zināšanas par pārtikas piedevu funkcijām un pielietojumu pārtikas produktu ražošanā, to aizstāšanas iespējām; prasmes -izpratne par piedevu darbību produktos, to efektivitāti ietekmējošajiem faktoriem; kompetence pārtikas piedevu darbības izvērtējumā, uz zināšanām balstīts viedoklis par pārtikas piedevu lietošanu produktu ražošanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Studiju kursa struktūra. Pārtikas piedevu lietošanas mērķi, funkcijas un funkcionālās grupas.
2 Pārtikas piedevu lietošanu reglamentējošā likumdošana, to analīze.
3 Pārtikas piedevu lietošanas priekšrocības un iespējamais risks.
4 Ar pārtikas piedevu lietošanu saistītie apzīmējumi, starptautiskā piedevu numerācija.
5 Konservanti, to izvērtējums. Biežāk lietoto konservantu raksturojums.
6 Antioksidanti, sekvestranti, aizsarggāzes.
7 Pārtikas piedevas produktu garšas īpašību pilnveidei: garšas pastiprinātāji, saldinātāji, skābuma regulētāji.
8 Saldinātāju pielietojums cukura aizstāšanai, ieguvumi un nepieciešamie tehnoloģiskie risinājumi.
9 Pārtikas piedevas produktu ārējā izskata pilnveidei.
10 Krāsvielas, to salīdzinājums. Sintētisko krāsvielu drošības izvērtējums.
11 Pārtikas piedevas produktu reoloģisko īpašību uzlabošanai.
12 Emulgatori, emulģēšanas funkcijas skaidrojums. Emulgatoru lietošanas piemēri.
13 Cietes, celulozes atvasinājumi, jūras aļģes un mikroorganismu producētie polisaharīdi - stabilizētāju izejvielas.
14 Pārtikas piedevas tehnoloģisko procesu vadīšanai. Fosfātu funkcijas pārtikas produktos.
15 Tehnoloģiskie risinājumi pārtikas piedevu aizstāšanai.
16 Ieskaites darbs. Kopsavilkums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā maģistranti raksta kontroldarbu par dažādām ar pārtikas piedevām saistītām tēmām un izstrādā patstāvīgo darbu, analizējot pārtikas piedevas noteiktos pārtikas produktos, ņemot par pamatu JECFA un EFSA atzinumus. Noslēguma ieskaites vērtējums veidojas no uzrakstītā kontroldarba un izstrādātā patstāvīgā darba vidējā vērtējuma. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Ozola L.Pārtikas piedevas. Rīga.: NEO, 2003. 112 lpp.
2. Food Additives. Ed. by A.Branen, P.Davidson, S.Salminen, J. Thorgate. 2nd ed., rev. and expanded. New York, Basel: Marcel Decker, Inc., 2002. 938 p.
3. Sweeteners. Leatherhead: Leatherhead Publishing; Oxford : Blackwell Publishing, 2007. 304 p.
4. Jākobsone I.,Kreicbergs V. Uztura bagātinātāji un pārtikas piedevas. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. 128 lpp.

Papildliteratūra

1. Food Colorants. Chemical and Functional Properties. Edited by C.Socaciu, CRC Press, 2008. 633 p. datubāzē CRCnetBase: http://www.crcnetbase.com/isbn/978-0-8493-9357-0
2. Natural food colourants:Science and technology. Edited by G.Lauro, F.Francis. New York; Marcel Dekker, Inc., 2000. 336 p.
3. Stetems B.. Zini, ko tu pērc. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 376 lpp.

Piezīmes

Obligātais kurss PTF akadēmiskā maģistra studiju programmas "Pārtikas zinātne" pilna laika studijās.