Kursa kods PārZ5025

Kredītpunkti 3

Pārtikas aromāti

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijasPārtikas produktu kvalitātes482082019/02/2014Pārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Zanda Krūma

Inženierzinātņu doktors pārtikas zinātnē

Priekšzināšanas

Ķīmi6001, Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes

Papildliteratūra

1. Flavor, fragrance and odor analysis. Edited by Ray Marsili. Marcel Dekker, USA, 2002. Pieejama CRCnet 2011.g. http://www.crcnetbase.com/isbn/978-1-4398-4673-5
2. Cheese: chemistry, physics and microbiology. Edited by Patrick F.Fox et al. Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2004. Vol.1. and 2..
3. Handbook of essential oils : science, technology, and applications / K. Hüsnü Can Baser, Gerhard Buchbauer. CRC Press Taylor & Francis Group, USA, 2010, p. 736 p. Tiešsaiste http://ttngmai.files.wordpress.com/2012/09/handbookofessentionaloil.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Food Chemistry. Published by Elsevier. ISSN: 0308-8146. Pilnas publikācijas Science Direct datubāzē.
2. LWT - Food Science and Technology. Published by Elsevier Science. ISSN (printed): 0023-6438. ISSN (electronic): 1096-1127. Pilnas publikācijas Science Direct datubāzē.
3. Phytochemistry. Published by Elsevier Science. ISSN 0031-9422. Pieejams LLU FB datubāzē Science Direct datubāzē http://www.sciencedirect.com/science/journal/00319422

Piezīmes

Studiju kurss akadēmiskās maģistra programmas "Pārtikas zinātne" obligātajā daļā pilna laika studijās.

Kursa anotācija

Studiju kursā maģistranti apgūst zināšanas par pārtikas aromātveidojošo vielu iedalījumu, veidošanos un nozīmi. Apgūst nozīmīgākās analītiskās metodes aromātveidojošo vielu ekstrakcijā un identificēšanā. Iepazīstas ar aromātveidojošām vielām garšaugos, augļos, dārzeņos, graudaugos, piena, gaļas un zivju produktos. Analizē aromātveidojošo vielu izmaiņas dažādu tehnoloģisko procesu (saldēšana, kaltēšana, rūgšana, cepšana) rezultātā, kā iepazīstas ar jaunākiem zinātniskajās datu bāzēs pieejamajiem pētījumiem par aromātveidojošām vielām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves maģistranti iegūst:
• Teorētiskās un praktiskās zināšanas par aromātveidojošām vielām pārtikā.
• Prasmes izvērtēt pārtikas aromātu ietekmējošos faktorus, veikt aromātveidojošo vielu analīzes un to identifikāciju.
• Kompetenci analizēt pārtikas aromātu veidošanos, un spēju izvēlēties atbilstošus tehnoloģiskos procesus, pārtikas produktu aromāta pilnveidošanai.

Kursa plāns

1 Aromātveidojošās vielas pārtikā, to raksturojums. Sintētiskie aromatizētāji , to izmantošanas veidi.
2 Aromāta izdalīšanās no pārtikas produktiem, to ietekmējošie faktori. Nevēlamie aromāti, to veidošanās.
3 Aromātveidojošo vielu ekstrakcijas metožu raksturojums.
4 Aromātveidojošo vielu analīzes un identifikācijas metodes. Olfaktometrija.
5 Aromātveidojošās vielas garšvielās un garšaugos, to veidošanās, nozīme un īpašības.
6 Ēteriskās eļļas, hidrosoli, to izdalīšanas metodes un pielietojums pārtikā.
7 Aromātveidojošās vielas augļos un dārzeņos.
8 Aromātveidojošo vielu izmaiņas augļu un dārzeņu pārstrādes procesos (kaltēšana, saldēšana).
9 Aromāta veidošanās spirta rūgšanas procesos alus, vīna un sidra gatavošanā.
10 Aromātveidojošo vielu izmaiņas alkoholisko dzērienu uzglabāšanas procesu ietekmē.
11 Aromātveidojošās vielas graudos un to izmaiņas mīklas rūgšanas procesā.
12 Maizes cepšanas procesā veidojošos aromātveidojošo vielu raksturojums.
13 Aromātveidojošās vielas piena produktos, to izmaiņas rūgšanas procesu rezultātā.
14 Aromātveidojošās vielas siera gatavošanas un nogatavināšanas procesā.
15 Aromātveidojošās vielas gaļas un zivju produktos, un to izmaiņas fermentācijas procesu ietekmē.
16 Jaunākie pētījumi par aromātveidojošām vielām pārtikā (pēdējo gadu datu bāzēs publicēto publikāciju pārskats).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē vismaz 85% studiju kursa nodarbību, jābūt izpildītiem visiem praktiskajiem darbiem un sekmīgi uzrakstītiem pārbaudes darbiem. Eksāmena atzīmi veido no pārbaudes darbu un praktisko darbu vērtējumiem. Ja atzīme atšķiras, tad tiek ņemts vērā studiju kursa apmeklējums.
Studiju kursu apgūst latviešu valodā.

Pamatliteratūra

1. Flavour in food. Edited by Andrée Voilley and Patrick Etiévant. Cambridge: Woodhead Publishing; Boca Raton ; CRC Press, 2006. 451 p.
2. Flavor chemistry and technology. 2nd ed. by Gary Reineccius. CRC Press Taylor & Francis Group, USA, 2006. 465 p. Pieejama CRCnet http://www.crcnetbase.com/isbn/978-1-56676-933-4
3. Kūka P. Pārtikas produktu analīžu fizikāli ķīmiskās metodes. Jelgava: LLU, 2008. 174 lpp.
4. Kruma Z., Kreicbergs V. Garšaugu ēteriskās eļļas. Jelgava: LLU, 2009. 68 lpp.