Kursa kods PārZ5019

Kredītpunkti 2

Pārtikas produktu izstrāde

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.02.2013

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Dace Kļava

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iegūst zināšanas par jaunu produktu izstrādi atšķirīgos modeļos – ražošanas uzņēmumā, ražotājam sadarbībā ar zinātniski pētniecisko institūciju, kā arī zinātniski pētnieciskās institūcijās. Pielietojot zināšanas par jaunu produktu izstrādes procesu, tiek ģenerētas idejas atbilstoši jaunākajām zinātniskajām atziņām un tendencēm pārtikas nozarē, plānoti tehnoloģiskie risinājumi un kvalitātes pārbaudes prototipiem, kā arī noteiktas piemērotas mārketinga aktivitātes jaunajam produktam. Studenti iepazīstas ar inovāciju atbalsta sistēmu Latvijā un praktiski izstrādā projekta pieteikuma vai biznesa plāna uzmetumu idejas attīstīšanai un finansiāla atbalsta iegūšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par jaunu pārtikas produktu izstrādi ražošanas uzņēmumā un zinātnsiki pētnieciskajā institūcijā kā arī tiem sadarbojoties. Zināšanas par inovāciju atbalsta sistēmu Latvijā.
Prasmes izstrādāt jaunu produktu attīstības plānu, zinātniski pamatot un argumentēti diskutēt par jaunā produkta tehnoloģisko risinājumu un kvalitāti, kā arī par atšķirībām no tirgū esošiem produktiem. Prasmes izvēlēties atbilstošāko atbalsta sistēmu un to īstenot.
Kompetences patstāvīgi īstenot jaunu produktu attīstības procesu no idejas līdz produktam un izstrādāt projekta pieteikumu.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lekcija. Inovāciju attīstības konceptuālā modelēšana un atbalsta sistēma Latvijā un Eiropas savienībā – 2h
2. Diskusijas seminārs par piemērotāko atbalsta sistēmas izvēli, inovāciju attīstībai – 2h
3. Lekcija. Ieskats jaunu produktu tiesiskās aizsardzības pamatnoteikumos un normatīvajos aktos – 2h
4. Lekcija. Jaunu produktu nozīme uzņēmējdarbībā un zinātnē. Jaunu produktu izstrādes principi atšķirīgos modeļos – ražošanas uzņēmumā, ražotājam sadarbībā ar zinātniski pētniecisko institūciju, kā arī zinātniski pētnieciskās institūcijās, kopējais un atšķirīgais - 2h
5. Seminārs. Jaunākās attīstības tendences pārtikas nozarē un iespējas jaunu produktu izstrādē – 2h
6. Lekcija. Konceptuālās pieejas īstenošana jaunu produktu izstrādē. Produkta attīstības plāna izstrāde – 1h, diskusiju seminārs – 1h.
7. Lekcija. Ideju ģenerēšanas metodes, to izmantošanas iespējas produktu izstrādē. Ideju izvērtēšana un atlase – 2h.
8. Patstāvīgais darbs. Ideju ģenerēšana, izmantojot vairākas metodes. Iegūto ideju izvērtēšana – 2h.
9. Seminārs. Argumentēta diskusija par iegūto ideju izvērtēšanas rezultātiem – 2h.
10. Lekcija. Jaunu produktu izstrādes prototipu pārbaudes veidi - 1h.
11. Lekcija. Jaunu produktu kvalitātes pārvaldība un diskusija par nepieciešamajām pārbaudes analīzēm produkta prototipam – 2h.
12. Lekcija. Tirgus un ekonomiskie aspekti jaunu produktu izstrādē. Jaunu produktu komercializācijas posms – 1h.
13. Patstāvīgais darbs. Jaunu produktu pārdošanas veicināšanas pasākumu izstrāde – 2h.
14. Patstāvīgais darbs. Pārdošanas pasākumu plānošana un kalendāra izstrāde – 1h.
15. Diskusiju seminārs. Pārdošanas aktivitāšu kalendāra un pasākumu prezentācija, pamatojums un skaidrojums – 1h.
16. Lekcija. Projektu pieteikumu veidi, likumdošanas normatīvo aktu izmantošana, dokumentācijas sagatavošanas pamatnoteikumi, sadarbības iespējas ar zinātniski pētnieciskajām institūcijām – 2h.
17. Patstāvīgais darbs Projekta pieteikumu izvēle, veidlapu sagatavošana – 2h.
18. Seminārs. Jaunā produkta pētnieciskās izstrādes un finansiālā atbalsta projekta pieteikuma sagatavošana un prezentācija – 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā studentiem jāpiedalās patstāvīgo darbu un semināru nodarbībās, jāsagatavo 4 ziņojumi par jaunā produkta izstrādes progresu, jāizvēlas un jāsagatavo atbalsta projekta pieteikuma uzmetums un par to jāziņo noslēgumā seminārā. Izstrādātos darbus studenti iesniedz elektroniskā veidā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs ir individuāls rakstveida darbs ar pētījuma elementiem jaunākajām tendencēm pārtikas nozares attīstībā, atbalsta sistēmas projekta pieteikuma veidlapas izvēli un konceptuāla produkta attīstības plāna izstrādi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ar atzīmi ir atkarīgs no patstāvīgo darbu, semināru un noslēguma darba (projekta pieteikuma izstrādes) akumulatīvā vērtējuma - to aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā iegūtajām atzīmēm.
Patstāvīgo darbu un dalību semināros novērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas skalu no izcili līdz gandrīz apmierinoši.

Pamatliteratūra

1. Innovation in food engineering [elektroniskais resurss] : new techniques and products / edited by Maria Laura Passos, Claudio P. Ribeiro. Boca Raton, Fla. : CRC Press, 2010. xxxiv, 721 p. : ill. Contemporary food engineering . Grāmata izdota arī iespiestā veidā. ISBN 9781420086072 (e-book : PDF)
2. Handbook of research on innovation and entrepreneurship / edited by David B. Audretsch ... [et al.]. Cheltenham, UK ;Northampton, MA : Edward Elgar ; c2011. xvi, 510 lpp. : il., diagr., sh., tab. ; 25 cm. ISBN 9781848440876 (hbk.)
Consumer-led food product development. Edited by Hal MacFie. Cambridge: Woodhead Publishing ;Boca Raton [etc.]: CRC Press, 2007. 613 p.
3. Gordon W. Fuller New Food Product Development: From Concept to Marketplace, Third Edition , CRC Press 2016. 508p.

Papildliteratūra

1. Dent, Andrew Product design / Andrew H. Dent & Leslie Sherr. London : Thames & Hudson, 2014. 208 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. Material innovation . ISBN 9780500291290 (brošēts)
2. Innovation in healthy and functional foods / edited by Dilip Ghosh ... [u.c.]. Boca Raton [u.c.] : CRC Press 1 tiešsaistes resurss (42 datnes, 579 lapas) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas. ISBN 9781439862698 (PDF).

Periodika un citi informācijas avoti

Latvijas investīciju un attīstības centrs http://www.liaa.gov.lv
Valsts izglītības attīstības aģentūra http://viaa.gov.lv/lat/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss PTF maģistrantūras studiju programmas „Pārtikas zinātne” un izvēles studiju kurss starpaugstskolu maģistra studiju programmas "Uzturzinātne" maģistrantiem.