Kursa kods PārZ5019

Kredītpunkti 2

Pārtikas produktu izstrāde

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Pārtikas zinātne (nav zn)3282420/02/2013Pārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Dace Kļava

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Schilling M. A. Strategic management of technological innovation / 3rd ed. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2010. 318 p.
2. Inovatīvas darbības pamatelementi www.liaa.gov.lv/get_file.php?file=uploaded_files/publication
3. Fuller G.W. New Food Product Development. CRC Press, 2011. 508 p. Pieejama elektroniski LLU tīklā http://www.crcnetbase.com/isbn/978-1-4398-1864-0

Piezīmes

Obligātais studiju kurss PTF maģistrantūras studiju programmas „Pārtikas zinātne” un izvēles studiju kurss starpaugstskolu maģistra studiju programmas "Uzturzinātne" maģistrantiem.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iegūst zināšanas par jaunu pārtikas produktu veidiem, to nozīmi zinātnes un ražošanas uzņēmumu attīstībā, iepazīstas Latvijas nacionālo inovācijas sistēmu un finansiālā atbalsta iegūšanas iespējām. Noskaidro jaunu pārtikas produktu izstrādes pamatposmus – stratēģiskās plānošanas, ideju, prototipu, produktu attīstības un komercializācijas posmus un to realizāciju gaitu ražošanas uzņēmumos. Iegūtās zināšanas studenti pielieto praktisko nodarbību laikā analizējot dažādas situācijas izstrādes posmos un izstrādājot patstāvīgo darbu jaunu produktu izveidē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa ietvaros studenti iegūst:
• Zināšanas un izpratni par Latvijas nacionālo inovācijas sistēmu, kā arī jaunu pārtikas produktu izstrādes procesu un to nozīmi zinātnes un ražošanas attīstībā.
• Prasmes izstrādāt un ieviest ražošanā jaunus produktus atbilstoši inovāciju attīstības posmiem, analizēt un pamatot patstāvīgajā darbā iegūtos rezultātus.
• Kompetenci izvēlēties jaunu produktu izstrādei atbilstošus pasākumus un tehnoloģiskos risinājumus.

Kursa plāns

1 Latvijas nacionālā inovācijas sistēma.
2 Ieskats jaunu produktu tiesiskās aizsardzības pamatnoteikumos.
3 Jaunu pārtikas produktu un produktu līniju izstrāde kā uzņēmuma stratēģijas sastāvdaļa.
4 Zinātnieka un ražotāja sadarbības iespējas jaunu pārtikas produktu izstrādē.
5 Ideju attīstības posms.
6 Ideju atlase un izvēle, patstāvīgā darba veikšanai.
7 Pārbaudes un koncepciju izstrādes posms.
8 Prototipa izveide un koncepciju izstrāde, turpmākajai produktu veidošanai.
9 Jauno pārtikas produktu analīze un testēšana.
10 Jauno pārtikas produktu attīstības posms.
11 Jauno pārtikas produktu attīstība, pilnveidošana un dokumentācijas izveide.
12 Kvalitātes kontroles veidi jaunu pārtikas produktu attīstībā.
13 Jauno pārtikas produktu komercializācijas posms un tā nozīme.
14 Jauno pārtikas produktu realizācijas plāna stratēģiskā izstrāde.
15 Problēmu -analīzes uzdevums par jaunu pārtikas produktu ieviešanas procesu pārtikas ražošanas uzņēmumos.
16 Patstāvīgā darba prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursā semestra laikā studenti piedalās semināros, izstrādā un aizstāv patstāvīgo darbu.

Pamatliteratūra

1. Handbook of research on innovation and entrepreneurship. Edited by David B. Audretsch ... [et al.]. Cheltenham, UK ;Northampton, MA: Edward Elgar ; 2011. 510 p.
2. Kotlers F. Mārketings no A līdz Z / No angļu valodas tulkojusi Teika Lapsa. Rīga: Jumava, 2007. 204 lpp.
3. Consumer-led food product development. Edited by Hal MacFie. Cambridge: Woodhead Publishing ;Boca Raton [etc.]: CRC Press, 2007. 613 p.
4. An integrated approach to new food product development [elektroniskais resurss] Edited by Howard R. Moskowitz, I. Sam Saguy, Tim Straus. Boca Raton : CRC Press, 2009. 479 p. Grāmata izdota arī iespiestā veidā. (e-book: PDF)