Kursa kods PārZ5012

Kredītpunkti 3

Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Sandra Muižniece-Brasava

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Students iegūst zināšanas par pārtikas produktu iepakošana kā ražošanas procesa sastāvdaļu – iepakošanas materiāli un tehnoloģijas. Izlietotā iepakojuma pārstrāde (recycling). Reciklāta perspektīvs lietojums jauna iepakojuma ražošanai pārtikas rūpniecības vajadzībām. Pārbaudes metodes: iepakojuma saderība ar pārtikas produktiem, salīdzinājums ar materiāliem no jaunām izejvielām. Jaunu iepakošanas materiālu attīstības tendences, to ekonomiskie aspekti. Aktīvā un inteliģentā iepakojuma veidi un uzdevumi, vispārīgs raksturojums. Galvenās iepakojuma problēmas nākotnē. Iepakojuma optimizēšana. Likumdošanas problēmas attiecībā uz jaunievedumiem pārtikas iepakojumam. „Zaļais” (biodegradējamais /dabai draudzīgais) iepakojums pārtikas nozarē. Iepakojums no bioloģiskas izcelsmes izejvielām, tā perspektīvas ieviešanai pārtikas rūpniecībā. Jauno iepakošanas materiālu ekonomiskais novērtējums. Iedzīvotāju attieksme pret jauninājumiem iepakošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas un izpratne par iepakojuma materiāliem, to funkcionalitāti, lietošanas ērtumu, kā arī iepakojuma materiālu saderību ar dažādiem produktiem. Iegūtas zināšanas par iepakojuma materiāliem (konvencionālajiem un biodegradējamiem) un progresīvajām iepakošanas tehnoloģijām (tradicionālajām un inovatīvajām), kas bieži limitē iepakojuma formu izveidi. Spēj izskaidrot iepakojuma nozares jēdzienus un likumsakarības – praktiskie darbi/ semināri; 1. un 2. kontroldarbs
2. Prasmes orientēties iepakojuma / iesaiņojuma veidos, formu izgatavošanas procesos un iepakošanas tehnoloģiju realizācijā. Izstrādāt un analizēt produktu iepakojumu risinājumus atbilstoši prasībām. Analizēt iepakošanas nozares tehnoloģijas, sekot jauno tehnoloģiju attīstībai un tendencēm. Lietot iepakojuma nozares standartus un tehniskos noteikumus. Pārzināt iepakošanas nozares kvalitātes sistēmas, prast tās pielietot darbā. Pārzināt un lietot nozares terminoloģiju. Interpretēt pētījumos iegūtos rezultātus, formulēt secinājumus, veidot kopsavilkumus. Veikt produkta estētisko, materiāltehnisko, funkcionālo un ekonomisko analīzi. Strādāt patstāvīgi vai darba grupā – praktiskie darbi/ semināri; 3. kontroldarbs.
3. Kompetence: Spēj radoši un patstāvīgi veikt izpēti produktu iepakojuma ideju attīstīšanai, izpētot gala lietotāja vajadzības un tirgu. Spēja radīt – jaunu, funkcionālu, racionāli, lētāk izgatavojamu, viegli un ērti lietojamu, estētiski augstvērtīgu iepakojumu. Spēja orientēties un pārzināt iepakojuma nozarē lietotos materiālus, analizēt to pilnveidošanas un attīstības tendences, prast tos pielietot darbā. – 4. kontroldarbs; mājas darbi, praktiskie darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Iepakojuma sistēmas vispārīgs raksturojums 1h - lekcija.
2. Iepakojuma dizains kā viens no tirgus virzītājspēkiem. Darbs grupās. 1h - lekcija; 2h - praktiskais darbs/seminārs.
1.kontroldarbs: Iepakojums, tā kā mārketinga elements. 1h
3. Jaunākie iepakojuma materiāli, to raksturojums. Diskusija. 1h - lekcija; 2h - praktiskais darbs/seminārs.
4.Iepakojuma formas, to raksturojums. To veidošana. Darbs grupās. 1h - lekcija; 4h - praktiskais darbs/seminārs.
2.kontroldarbs: Iepakojums, tā raksturojums. 1h
5. Iepakojuma konstrukcijas. Darbs grupās. 1h - lekcija; 2h - praktiskais darbs/seminārs.
6. Etiķete – tās nozīme izvēloties produktu. 1h – lekcija.
7. Vienslāņa materiāli un lamināti, to saderība ar pārtikas produktiem. 1h - lekcija.
8. Iepakojuma tehnoloģijas gaisa un izmainītā vidē. 2h - lekcija. 2h - praktiskais darbs/seminārs.
3.kontroldarbs: Analizēt iepakojumu atbilstoši uzstādītajiem kritērijiem. 1h
9. Inovācijas iepakojumā. Diskusija. Kritiska pieeja tās analizējot. 1h - lekcija; 2h - praktiskais darbs/seminārs.
10. Aktīvais un inteliģentais iepakojums. 1h – lekcija.
11. Biodegradējamais iepakojums. 1h - lekcija.
12. Iepakojuma apdrukas veidi (fleksogrāfija, ofsets, sietspiede, dobspiede, follijspiede, reljefspiede., u.c.). 1h - lekcija.
13. Iepakojuma funkcionalitāte un saderība ar produktiem. Darbs grupās. Diskusija. 1h - lekcija; 4h - praktiskais darbs/seminārs.
14. Transportiepakojums un loģistika. Izvērtēšana. Darbs grupās. 1h - lekcija.
15.Iepakojuma pārstrādes iespējas. Diskusija. 1h - lekcija; 4h – praktiskais darbs/seminārs.
4.kontroldarbs: Optimizēt izvēlēto iepakojumu risinājumus. 1h
16.Mājas darbu prezentēšana un diskusijas par anketā iegūtajiem datiem un iespēju optimizēt.6h – praktiskais darbs/seminārs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens ar atzīmi, kur vērtējumu veido:
1. Jābūt iesniegtam patstāvīgā darba referātam, uz kuru pamatojoties students kārto eksāmenu (veido 60% no vērtējuma).
2. Jābūt sekmīgi uzrakstītiem visiem četriem kontroldarbiem, nostrādātiem visiem praktiskajiem darbiem un jābūt ieskaitītiem visiem semināriem, kā arī jābūt ieskaitītiem mājas darbiem (veido 40% no vērtējuma).

Visiem kontroldarbiem, semināriem, mājas darbiem jābūt ieskaitītiem, lai varētu aizstāvēt referātu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. mājas darbs. Veikt 30 respondentu anketēšanu, lai noskaidrotu viņu zināšanas un viedokli par iepakojumu. (iesniedz elektroniskā veidā anketu apkopojumu).
2. mājas darbs. Studenta izvēlēta produkta iepakojuma dizaina prototipa izveide (prototips, un tā apraksts – apjoms vismaz 4 lpp, iesniedz elektroniskā veidā).
3. mājas darbs. Iepakojuma pārstrādes, apjoma samazināšanas/ optimizēšanas iespējas (apjoms vismaz 4 lpp, iesniedz elektroniskā veidā.).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmens ar atzīmi, kur vērtējumu veido:
1. Patstāvīgā darba referāts, uz kuru pamatojoties students kārto ieskaiti (veido 60% no vērtējuma).
2. Sekmīgi uzrakstīti visi četri kontroldarbi (veido 20% no vērtējuma).
3. Nostrādāti visi praktiskie darbi un ieskaitīti visi semināri, kā arī ieskaitīti mājas darbi (veido 20% no vērtējuma).

Pamatliteratūra

1. Dukaļska L., Muižniece-Brasava S. Progresīvās iepakojuma tehnoloģijas pārtikas industrijā. Jelgava, LLU, 2012. 192 lpp. Ir LLU FB 30 eks.
2. Dukaļska L., Muižniece-Brasava S. Biodegradējamie iepakošanas materiāli pārtikas industrijā. Jelgava: LLU, 2008. 104 lpp. Ir LLU FB 205 eks.
3. Robertson G.L. Food Packaging: Principles and Practice. Third Edition. CRC Press, 2012. 733 p. (in English). Nav LLU FB. Ir LNB.
4. Singh P., Wani A.A., Langowski H.C. Food Packaging Materials: Testing & Quality Assurance. 1st Edition. CRC Press, 2017. 344 p. (in English).

Papildliteratūra

1. Ahvenainen R. Novel Food Packaging Techniques. 1st Edition. Woodhead Publishing, 2003. 400 p. (in English).
2. Arvanitoyannis I. Modified Atmosphere and Active Packaging Technologies. 1st Edition. CRC Press. 2016. 826 p. (in English).
3. Kerry J., Butler P. Smart Packaging Technologies for Fast Moving Consumer Goods 1st Edition. Wiley, 2008. 356 p. (in English).

Periodika un citi informācijas avoti

1. The magazine Tara i upakovka [tiešsaiste]. [Skatīts 10.12.2018.] . Pieejams: http://www.magpack.ru/en/win/soderj.html
2. Bioplastic Magazine [tiešsaiste]. [Skatīts 10.12.2018.] . Pieejams: https://www.bioplasticsmagazine.com/en/index.php
3. The European Organization for Packaging and the Environment [tiešsaiste]. [Skatīts 10.12.2018.]. Pieejams: https://europen-packaging.eu/about-us.html

Piezīmes

Obligātais studiju kurss PTF maģistratūras studiju programmas "Pārtikas zinātne" studentiem.