Kursa kods PārZ5012

Kredītpunkti 3

Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Pārtikas zinātne (nav zn)48163212/10/2011Pārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Sandra Muižniece-Brasava

Inženierzinātņu doktors pārtikas zinātnē

Papildliteratūra

1. Dukaļska L. (2003) Pārtikas produktu iepakošanas tehnoloģija. Jelgava: LLU PTF, 2003. 670 lpp.
2. Innovations in Food Packaging. Edited by Han J. H. London: Elsevier academic Press, 2005.
3. Čakste I. (2008) Iesaiņojuma materiālu ķīmija. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 112 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bioplastic Magazine, Polymedia Publisher GmbH, 2007-2011. Pieejams: http://bioplastics-cms.de/bioplastics/.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss PTF maģistratūras studiju programmas "Pārtikas zinātne" studentiem.

Kursa anotācija

Izlietotā iepakojuma pārstrāde (recycling). Reciklāta perspektīvs lietojums jauna iepakojuma ražošanai pārtikas rūpniecības vajadzībām. Pārbaudes metodes: iepakojuma saderība ar pārtikas produktiem, salīdzinājums ar materiāliem no jaunām izejvielām. Iepakojums no bioloģiskas izcelsmes izejvielām, tā perspektīvas ieviešanai pārtikas rūpniecībā. Jauno iepakošanas materiālu un tehnoloģiju ekonomiskais novērtējums.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentiem būs:
Zināšanas; par pārtikas iepakojuma industriju, iepakojuma materiāliem;
Prasmes; orientēties iepakojuma veidos un iepakošanas tehnoloģiju realizācijā;
Kompetence; spēt analizēt pārtikas iepakojuma materiālus, pārtikas iepakošanas procesus un jaunākās iepakošanas tehnoloģijas.

Kursa plāns

1 Iepakojumu veidi pārtikas rūpniecībā.
2 Jaunākie konvencionālie iepakošanas materiāli.
3 Izlietotā iepakojuma pārstrādes industrijas attīstības tendences Eiropā un pasaulē.
4 Izlietotā iepakojuma savākšanas un pārstrādes metodes lietošanai pārtikas iepakojumam.
5 Iepakošanas materiālu no pārstrādātām izejvielām drošība saskarē ar pārtikas produktiem.
6 Darbs bibliotēkā.
7 Bioloģiskas izcelsmes un biodegradējamu iepakošanas materiālu statuss.
8 Videi draudzīgi iepakošanas materiālu iedalījums, raksturojums.
9 Videi draudzīgu iepakošanas materiālu īpašības.
10 Bioloģiskas izcelsmes iepakošanas materiāli un likumdošana lietošanai pārtikas rūpniecībā.
11 Informācijas vākšana individuālā darba izstrādei.
12 Bioloģiskas izcelsmes iepakošanas materiālu biodegradējamība un kompostēšana.
13 Bioloģiskas izcelsmes iepakošanas materiālu tirgus iespējas.
14 Biodegradējamo iepakošanas materiālu nākotnes perspektīvas pārtikas rūpniecībā.
15 Patērētāju vērtējums bioloģiskas izcelsmes iepakošanas materiāliem pārtikas rūpniecībā.
16 Individuālā darba novērtējums, eksāmens.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt iesniegtam patstāvīgajam darbam, pamatojoties uz to students kārto eksāmenu.

Pamatliteratūra

1. Dukaļska L., Muižniece-Brasava S. (2008) Biodegradējamie iepakošanas materiāli pārtikas industrijā. Jelgava, LLU, 2008. 104 lpp.
2. Novel food packaging techniques. Edited by R Ahvenainen. VTT Biotechnology. Finland: Wood head Publishing Limited, 2003. 400 p.
3. Robertson G.L. (2010) Food Packaging and Shelf Life: A Practical Guide. CRC Press. 2010.
4. Biodegradable Polymers market report. Rapra Technology, A Smither group Company. 2006. 158 p.