Kursa kods PārZ5011

Kredītpunkti 2

Bioloģiskās lauksaimniecības pārtikas produkti

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas produktu kvalitātes

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Jeļena Zagorska

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par bioloģiskās lauksaimniecības pārtikas produktu ieguvi un kvalitāti. Kursa uzdevumi ir iepazīt bioloģiskās lauksaimniecības izejvielu ieguves īpatnības, iegūto dzīvnieku un augu valsts izejvielu pārstrādes un marķēšanas nosacījumus, pārtikas produktu drošības un nekaitīguma aspektus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Apgūstot kursu, maģistranti iegūst zināšanas bioloģiskās lauksaimniecības izejvielu ieguves un pārstrādes īpatnībās, šo pārtikas produktu ražošanā lietojamo palīglīdzekļu un pārtikas piedevu izmantošanas nosacījumos; tiem būs izpratne par būtiskākajām atšķirībām, pārstrādājot bioloģiskajā un konvencionālajā lauksaimniecībā iegūtās izejvielas, maģistrantiem būs kompetence bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražošanas pamatnostādnēs, uz pētījumiem balstīta izpratne par produktu kvalitāti, kliedēti stereotipi par sabiedrībā pastāvošo uzskatu un reālo situāciju.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Bioloģiskās lauksaimniecības raksturojums, būtība, pamatprincipi.
2 Bioloģiskās lauksaimniecības attīstības iespējas un perspektīvas pasaulē un ES.
3 Bioloģiskā lauksaimniecība Latvijā.
4 Prakt.darbs. Bioloģiskās lauksaimniecības priekšrocības, trūkumi, iespējas un draudi.
5 Bioloģiskās lauksaimniecības pārtikas produktu ieguvi reglamentējošā likumdošana.
6 Prakt.darbs. Bioloģiskās lauksaimniecības saimniekošanas metožu salīdzinājums ar konvencionālo, atšķirību definēšana.
7 Bioloģiskā lauksaimniecībā iegūto dzīvnieku valsts izejvielu pārstrādes nosacījumi, iespējas Latvijā.
8 Šo produktu ražošanā pielietojamo procesu un režīmu raksturojums.
9 Atļauto pārtikas piedevu raksturojums, izmantošanas mērķis un funkcijas pārtikas produktos.
10 Atļauto ražošanas palīglīdzekļu raksturojums, izmantošanas mērķis un funkcijas pārtikas produktos.
11 Bioloģiskā lauksaimniecībā iegūto augu valsts izejvielu pārstrādes nosacījumi, iespējas Latvijā.
12 Šo produktu ražošanā pielietojamo procesu un režīmu raksturojums.
13 Atļauto pārtikas piedevu un ražošanas palīglīdzekļu raksturojums, izmantošanas mērķis un funkcijas pārtikas produktos.
14 Iepakošanas veidi, materiāli bioloģiskajā lauksaimniecībā iegūto produktu iepakošanai.
15 Bioloģiskā lauksaimniecībā iegūto produktu marķēšana, preču zīmes ES un Latvijā.
16 Nekaitīguma un drošības jautājumu apskats, iegūstot bioloģiskās lauksaimniecības izejvielas un produktus.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklējums un praktisko darbu izpilde veido 40%, patstāvīgo darbu izpilde - 40%, rakstiskais eksāmens - 20%.

Pamatliteratūra

1. Eiropas Parlamenta un Padomes regula 1881/2006 ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos [tiešsaiste] [skatīts 27.02.2012.]. Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:364:0005:0024:LV:PDF
2. Eiropas Parlamenta un Padomes regula 1662/2006 ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku valsts pārtiku [tiešsaiste] [skatīts 27.02.2012.]. Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:320:0001:0010:LV:PDF
3. Eiropas parlamenta un padomes regula 271/2010 ar kuru groza regulu 889/2008 ar ko paredz bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus [tiešsaiste] [skatīts 27.02.2012.]. Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:084:0019:0022:LV:PDF
4. Lauksaimniecības dzīvnieki un to produkcija bioloģiskajā lauksaimniecībā: monogrāfija. Sigulda: Sigra, 2006. 296 lpp.

Papildliteratūra

1. Ozola L. Pārtikas piedevas. Rīga: SIA NEO, 2003. 112 lpp.
2. Pārtikas piesārņojums. Rīga: PVD, Pētniecības centrs, 2004. 64 lpp.
3. Organic cereals and pulses. Edit. by D.Younie, B.R. Weelsh, J.P. Wilkinson, J.M. Wilkinson. UK: Chalcombre, 2002. 178 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. World of Organic Agriculture 2009 [tiešsaiste] [skatīts 27.02.2012.]. Pieejams: http://www.organic-world.net/yearbook-2009.html
2. Organic Europe [tiešsaiste] [skatīts 27.02.2012.]. Pieejams: http://www.organic-europe.net/europe_eu/default.asp

Piezīmes

Izvēles kurss starpaugstskolu maģistra studiju programmas Uzturzinātne maģistrantiem pilna laika studijās.
Kursa autore: Ida Jākobsone, LU Ķīmijas fakultātes asociētā profesore.