Kursa kods PārZ4060

Kredītpunkti 2

Pārtikas piedevas

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas produktu kvalitātes

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums14.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Inga Ciproviča

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas pārtikas piedevu lietošanā, skaidrot to funkcijas pārtikas produktos kvalitātes nodrošināšanai, raksturot piedevu lietošanas priekšrocības un iespējamā riska izvērtēšanas principus, iepazīstināt ar pārtikas piedevu normatīvajiem aktiem un regulām. Līdzās pamatjautājumiem, kurss sniedz pamatzināšanas pārtikas piedevu pielietojumā un apskata pārtikas tehnoloģiju, tostarp iepakošanas, izmantošanu pārtikas piedevu aizstāšanai pārtikas produktu ražošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa apguvē studenti iegūst:
• zināšanas par pārtikas piedevu funkcijām, pielietojumu pārtikas produktu ražošanā un to aizstāšanas iespējām; spēju pielietot iegūtās zināšanas pārtikas piedevām pārtikas produktu ražošanā;
• prasmes - izpratne par pārtikas piedevu pielietojumu un funkcijām pārtikas produktu ražošanā, to atspoguļošanu marķējumā; spēju pielietot ar pārtikas piedevām saistīto terminoloģiju;
• kompetence pārtikas piedevu darbības izvērtējumā, tehnoloģiskām iespējām pārtikas piedevu aizstāšanā, uz zināšanām balstīts viedoklis par pārtikas piedevu lietošanu produktu ražošanā; spēja analizēt un izvērtēt pārtikas piedevu risku veselībai, un iegūtās zināšanās tālāk pielietot citās jomās/studiju kursos pārtikas kvaitātes un drošības jautājumu dziļākai izpratnei.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Studiju kursa struktūra. Pārtikas piedevu lietošanas mērķi, funkcijas un funkcionālās grupas [L].
2 Pārtikas piedevu lietošanu reglamentējošā likumdošana, to analīze [L, sem.].
3 Pārtikas piedevu lietošanas priekšrocības un iespējamais risks [L].
4 Ar pārtikas piedevu lietošanu saistītie apzīmējumi, starptautiskā piedevu numerācija [L].
5 Konservanti un antioksidanti, to izvērtējums. Biežāk lietoto konservantu raksturojums [L, l.d.].
6 Pārtikas piedevas produktu garšas īpašību pilnveidei: garšas pastiprinātāji, saldinātāji, skābuma regulētāji [L, sem.].
7 Saldinātāju pielietojums cukura aizstāšanai, ieguvumi un nepieciešamie tehnoloģiskie risinājumi [L, sem.].
8 Pārtikas piedevas produktu ārējā izskata pilnveidei [L].
9 Krāsvielas, to salīdzinājums. Sintētisko krāsvielu drošības izvērtējums [L, l.d.].
10 Pārtikas piedevas produktu reoloģisko īpašību uzlabošanai [L, l.d.].
11 Pārtikas piedevas produktu reoloģisko īpašību uzlabošanai [Sem.].
12 Emulgātori, emulģēšanas funkcijas skaidrojums. Emulgātoru lietošanas piemēri [L, l.d.].
13 Cietes, celulozes atvasinājumi, jūras aļģes un mikroorganismu producētie polisaharīdi - stabilizētāju izejvielas [L].
14 Pārtikas piedevas tehnoloģisko procesu vadīšanai. Fosfātu funkcijas pārtikas produktos [L].
15 Tehnoloģiskie risinājumi pārtikas piedevu aizstāšanai [L].
16 Ieskaites darbs. Kopsavilkums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā studenti raksta kolokvijus par dažādām ar pārtikas piedevām saistītām tēmām un izstrādā laboratorijas darbus, analizējot pārtikas piedevas. Semināros studenti analizē noteiktas funkcionalās pārtikas piedevu grupas, diskutē un argumentē to lietošanas vai aizstāšanas nepieciešamību. Noslēguma ieskaites vērtējums veidojas no uzrakstīto kolokviju, aizstāvēto laboratorijas darbu un semināru dalības aktivitātes.

Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Ozola L. Pārtikas piedevas. Rīga: NEO, 2003. 112 lpp.
2. Food Additives. Ed. by A.Branen, P.Davidson, S.Salminen, J. Thorgate. 2nd ed., rev. and expanded. New York, Basel: Marcel Decker, Inc., 2002. 938 p.
3. Sweeteners. Edited by R. Wilson. 3rd ed. Leatherhead: Leatherhead Publishing; Oxford: Blackwell Publishing, 2007. 304 p.
4. Jākobsone I., Kreicbergs V. Uztura bagātinātāji un pārtikas piedevas. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. 128 lpp.

Papildliteratūra

1. Food Colorants. Chemical and Functional Properties. Edited by C.Socaciu. Boca Raton : CRC Press, 2008. 633 p.
2. Natural food colorants: Science and technology. Edited by G.Lauro, F.Francis. New York: Marcel Dekker, Inc., 2000. 336 p.
3. Stetems B. Zini, ko tu pērc. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 376 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. PVD mājas lapā (www.pvd.gov.lv) aktuālā informācija
2. EFSA mājas lapā (www.efsa.europa.eu) aktuālā informācija
3. JECFA mājas lapā (http://www.who.int/foodsafety/chem/jecfa/en/) aktuālā informācija

Piezīmes

Obligātais studiju kurss PTF akadēmiskās bakalaura augstākās izglītības studiju programas "Pārtikas zinības" pilna laika studentiem un 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Pārtikas produktu tehnoloģija" pilna un nepilna laika studijās.