Kursa kods PārZ4055

Kredītpunkti 2

Pārtikas kvalitātes vadīšana

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas produktu kvalitātes

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums06.12.2016

Atbildīgā struktūrvienībaUztura katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Anita Blija

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti apgūst pamatjautājumus par pārtikas kvalitātes vadības sistēmu un šīs sistēmas elementiem, pārtikas drošības sistēmu (HACCP), pārtikas kvalitātes atbilstības novērtēšanu, TQM principu pielietojumu pārtikas pārstrādes uzņēmumā ieviešot EFQM modeli un pārtikas ražošanu regulējošo likumdošanu. Praktiski studenti risina pārtikas kvalitātes problēmas izmantojot kvalitātes instrumentus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un kritiska izpratne par kvalitātes vadīšanas principiem un sistēmu veidiem – 1.kontroldarbs.
Pārzina pārtikas drošības pārvaldības sistēmu un tās nozīmi nekaitīguma nodrošināšanā produkta ražošanas procesā – 2.kontroldarbs.
Pārzina kvalitātes sistēmu ieviešanas metodes un to efektivitātes novērtēšanas procedūras – 3.kontroldarbs.
Prot formulēt problēmas un rast risinājumus, tos izskaidot un argumentēt, diskutēt par kvalitātes kontroles un pārvaldības sistēmām – praktiskie darbi.
Spēj parādīt zinātnisku pieeju un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus pārtikas kvalitātes pārvaldībā uzņēmumā – praktiskie darbi.
Kompetence spēt iegūtās teorētiskas zināšanas un praktiskās prasmes izmantot efektīvas kvalitātes vadības stratēģijas realizēšanai uzņēmumā – 1. un 2. mājas darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Pārtikas kvalitātes jēdziens un kvalitāti iespaidojošie faktori.
2 Pārtikas kvalitātes kontroles sistēmas.
3 Pārtikas drošības sistēma (HACCP).
4 Riska cēloņu analīze pārtikas produktu ražošanas tehnoloģiskajam procesam.
5 1.kontroldarbs: Pārtikas kvalitātes vadības pamatjautājumi.
6 Pārtikas drošības pārvaldības sitēma ISO 22000.
7 Kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001:2015
8 Pārtikas uzņēmumam nepieciešamā kvalitātes sistēmas dokumentācija.
9 Kvalitātes audita pielietojums pārtikas kvalitātes vadības sistēmas izvērtējumam.
10 2.kontroldarbs: Kvalitātes pārvaldības sistēma, dokumetācija, audits.
11 Kvalitātes uzlabošanas metodes
12 TQM pamatprincipu pielietojums pārtikas uzņēmumu sakārtojot atbilstoši EFQM modelim.
13 Pārtikas kvalitātes atbilstības novērtēšana.
14 Pārtikas kvalitātes izmaksas
15 Pārtikas kvalitātes vadīšanas tiesiskā un institucionālā bāze
16 3.kontroldarbs: Kvalitātes uzlabošana, izmaksas, atbilstības novērtēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studija kursa gala vērtējums sastāv no:
ieskaites, kuru veido tests par studiju kursā apgūto teorētisko vielu (25%);
izstrādātiem un ieskaitītiem 6 praktiskiem darbiem (25%);
ieskaitītiem 3 kontroldarbiem (25%)izstrādātiem, prezentētiem un ieskaitītiem 2 mājas darbiem (25%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.mājas darbs. Kvalitātes pārvaldības sistēmas sertifikācijai nepieciešamās dokumentācijas izstrāde (iesniedz elektroniskā veidā). Studenti prezentē paveikto un piedalās diskusijā.
2.mājas darbs. Pārtikas drošības pārvaldības sistēmas sertifikācijai nepieciešamās dokumentu paketes izstrāde (iesniedz elektroniskā veidā). Studenti prezentē paveikto un piedalās diskusijā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no ieskaites testa un studiju kursa kontroldarbu, praktisko un mājas darbu akumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba vai ieskaites testu var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi.

Pamatliteratūra

Vasconcellos, J.A. (2004) Quality Assurance for the Food Industry: A Practical Approach, Boca Raton, FL, CRC Press, 421 p.
Theuvsen, L. (ed.) (2007) Quality Management in Food Chains, Wageningen, Wageningen Academic Publishers, 509 p.
Schmidt, R. H. (2003) Food safety handbook, Hoboken, New Jersey, 850 p.
Blija, A. (2007) Pārtikas un uztura kvalitāte un drošums. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 104 lpp
Carol A. Wallace, William H. Sperber, Sara E. Mortimore (2011) Food safety for the 21st century : managing HACCP and food safety throughout the global supply chain. Chichester, Wiley-Blackwell, 328 p.

Papildliteratūra

Ioannis, S.A. (2009) HACCP and ISO 22000: Application to Foods of Animal Origin, Chichester, U.K., Ames, Iowa, Wiley-Blackwell, 549 p.
Luning, P.A., Devlieghere, F. and R. Verhé (eds.) (2007) Safety in the Agri-food Chain, Wageningen, Wageningen Academic Publishers, 684 p.
Food safety risk analysis :a guide for national food safety authorities / Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Health Organization. Rome: FAO :WHO, 2006, 102 p.
J. Luis Guasch (2007) Quality systems and standards for a competitive edge. Washington, D.C., World Bank, 289 p.
Ian Shaw (2013) Food safety: the science of keeping food safe. Chichester, West Sussex, UK; Ames, Iowa, Wiley-Blackwell, 428 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Food Protection Published by International Association For Food Protection. ISSN: 0362-028X.
2. Journal of Food Quality Published by John Wiley and Sons. ISSN (printed): 0146-9428. ISSN (electronic): 1745-4557. Pieejams datubāzē Wiley Online Journals LLU tīklā kā arī izmantojot LLU IS lietotājkontu http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1745-4557
3. International Journal of Food Safety, Nutrition and Public Health. Published/Hosted by Inderscience Publishers. ISSN (printed): 1479-3911. ISSN (electronic): 1479-392X.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss PTF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Pārtikas produktu tehnoloģija" pilna un nepilna laika studijās un akadēmiskai studiju programmai "Pārtikas zinības" pilna laika studijās.