Kursa kods PārZ4006

Kredītpunkti 2

Graudi, to pārstrāde II

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas procesi un iekārtas

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Daina Kārkliņa

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ķīmi3005, Bioķīmija

PārZ2004, Pārtikas procesi un iekārtas I

PārZ3008, Pārtikas procesi un iekārtas II

PārZ3010, Mikrobioloģija I

PārZ3011, Mikrobioloģija II

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar izejvielām, kas nepieciešamas alus, spirta un stipro alkoholisko dzērienu ražošanai, to tehnoloģijām un kvalitātes prasībām. Laboratorijas darbos apgūst praktiskas iemaņas iesala, alus un stipro alkoholisko dzērienu kvalitātes noteikšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina alus iegūšanai nepieciešamās izejvielas, alus ražošanas tehnoloģiju un kvalitātes prasības – 1.kontroldarbs
2. Pārzina spirta un stipro alkoholisko dzērienu ieguvei nepieciešamās izejvielas, spirta un stipro dzērienu ieguves tehnoloģiju un kvalitātes prasības – 2.kontroldarbs.
3. Spēj analizēt un izskaidrot iesala un alus kvalitātes rādītājus – laboratorijas darbi.
4. Spēj veikt spirta un stipro alkoholisko dzērienu kvalitātes analīzi – laboratorijas darbi.
5. Spēj vērtēt dažādu alus un stipro alkoholisko dzērienu piedāvājumu, ražošanas tehnoloģiju, tās nianses un kvalitāti dažādās zemēs – patstāvīgais darbs

Kursa saturs(kalendārs)

1. Alus ražošanas vēsture, apjoms pasaulē un republikā.
2. Alus ražošanai lietojamo izejvielu raksturojums – 2h
3. Iesala ieguve – 2h.
Laboratorijas darbs: Iesala kvalitāte – 4 h.
4. Iejava un misas ieguve – 2h
5. Alus ražošana – 3 h.
Laboratorijas darbs: Alus kvalitātes pārbaude – 4 h.
1.kontroldarbs: iesala un alus ražošana
6. Spirta ieguve – 3 h
Laboratorijas darbs – Spirta kvalitātes pārbaude - 4h.
7. Stiprie alkoholiskie dzērieni – 3 h.
Laboratorijas darbs – Stipro alkoholisko dzērienu kvalitātes pārbaude – 4 h.
2.kontroldarbs: Spirta un stipro alkoholisko dzērienu ražošana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklēti, izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi.
Sekmīgi uzrakstīti teorētiskie kontroldarbi.
Iepriekš nodots rakstiskā veidā un sekmīgi aizstāvēts patstāvīgais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs ir individuāls pētījuma rakstveida darbs, kura mērķis ir padziļināt teorētiskās zināšanas par alkoholiskajiem dzērienu izejvielām, tehnoloģisko procesu un kvalitātes jautājumiem dažādās pasaules valstīs.
(apjoms 10 – 15 lpp, iesniedz elektroniskā veidā).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa kontroldarbu, laboratorijas darbu un patstāvīgā darba kumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba testu var iegūt, ja vismaz 50 % testa jautājumu atbildēti pareizi.
Izstrādātos laboratorijas darbus students aizstāv rakstiskā veidā, atbildot uz jautājumiem saistītiem ar darba praktisko un teorētisko pamatu.
Patstāvīgo darbu novērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas skalu no izcili līdz gandrīz apmierinoši.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu, aizstāvēto laboratorijas un patstāvīgo darbu atzīmēm.

Pamatliteratūra

1. Технология солода и пива. В. Кунце; гл. 11 написана Г.О. Митом. Санкт-Петербург: Профессия, 2003. 912 с. 2. Handbook of brewing: processes, technology, markets. Edited by H. M. Eßlinger. Weinheim: WILEY-VCH Verlag, 2009. 3. Handbook of brewing. Edited by F. G. Priest, G. G. Stewart. 2nd ed. Boca Raton ... [etc.]: CRC/Taylor & Francis, 2006. 853 p. 4. Brewing: new technologies. Edited by C.W. Bamforth. Cambridge: Woodhead Publishing; Boca Raton ... [etc.]: CRC Press, 2006. 484 p 5. Brewing: science and practice. D. E. Briggs ... [et al.]. Cambridge: Woodhead Publishing; Boca Raton ... [etc.]: CRC Press, 2004. 881 p. 6. Kaļķis J. Ievads stipro alkoholisko dzērienu kultūras vēsturē [skaņu ieraksts]- [Rīga]: Apostrofs, 2011. 1 CD 7. Stiprie dzērieni. Rīga; Zvaigzne ABC, 2008. 120 lpp 8. Fermentation microbiology and biotechnology. E.M.T. El-Mansi, editor-in-chief ... [et al.]. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis Group, 2007. 678 p.

Papildliteratūra

1. Beer in health and disease prevention. Edited by V. R. Preedy. Burlington, MA;San Diego, CA; London: Elsevier/Academic Press, 2009. 1101 p. 2. Yeasts in food and beverages: with 52 figures an 30 tables. A. Querol, G. Fleet (eds.). Berlin; Heidelberg; New York: Springer, c2006. 453 p. 3. Меледина Т. В. Сырье и вспомогательные материалы в пивоварении. Санкт-Петербур: Профессия, 2003. 304 с. 4. Ермолаевa Г. А. Справочник работника лаборатории пивоваренного предприятия. Санкт-Петербург: Профессия, 2004. 536 с.

Periodika un citi informācijas avoti

Пиво и напитки http://www.foodprom.ru/rus/prod.php
Производство спирта и ликероводочных изделий http://www.foodprom.ru/rus/magaz.php?&file=spirt
Brewing and beverage industry international
Internet resources – key words: malt, beer, strong alcoholic drinks

Piezīmes

Obligātais kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Pārtikas produktu tehnoloģija” pilna un nepilna laika studentiem