Kursa kods PārZ3015

Kredītpunkti 3.50

Graudi, to pārstrāde I

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas procesi un iekārtas

Kopējais stundu skaits kursā140

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Daiga Kunkulberga

Dr. sc. ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Envija Velga Strautniece

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ķīmi1010, Organiskā ķīmija I

Ķīmi1011, Organiskā ķīmija I

Ķīmi2006, Organiskā ķīmija II

Ķīmi2007, Organiskā ķīmija II

Ķīmi2012, Organiskā ķīmija

Ķīmi3005, Bioķīmija

Ķīmi4005, Bioķīmija

PārZ2004, Pārtikas procesi un iekārtas I

PārZ3008, Pārtikas procesi un iekārtas II

PārZ3009, Pārtikas procesi un iekārtas

PārZ3010, Mikrobioloģija I

PārZ3011, Mikrobioloģija II

PārZ3047, Mikrobioloģija

PārZ3052, Pārtikas procesi un iekārtas

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par graudu ķīmisko sastāvu, īpašībām un novērtēšanas kritērijiem. Apgūst graudu pārstrādes produktu un maizes ražošanas pamatus, ražošanas laikā notiekošos fizikālos, bioķīmiskos un mikrobioloģiskos procesus. Iegūst zināšanas par dažādu produktu defektu rašanās cēloņiem un novēršanas iespējām. Laboratorijas darbos studenti iegūst praktiskas iemaņas graudu, miltu un citu izejvielu kvalitātes kontrolē un maizes, speciālo izstrādājumu ražošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par graudu ķīmisko sastāvu, to īpašībām, graudu pārstrādes produktu un maizes ražošanas tehnoloģiju un kvalitāti – 1.; 2.; 3. kontroldarbs.
Prasmes patstāvīgi veikt izejvielu kvalitātes novērtēšanu, nepieciešamos aprēķinus, produktu kvalitātes kontroli – laboratorijas darbi.
Kompetence par graudu pārstrādes produktu un maizes ražošanu, produktu kvalitātes vērtēšanu – patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Augu valsts izejvielas, to klasifikācija. Graudu ķīmija un fizika.
2 Graudu masa un tās fizikālās īpašības.
3 Graudu dzīvības procesi.
4 Graudu kvalitāte un tehnoloģiskās īpašības.
5 Graudu pārstrāde, putraimu un miltu raksturojums.
6 Maize un tās izstrādājumu veidi. Maizes ražošanas etapi.
7 Maizes ražošanas izejvielas, to raksturojums.
8 Maizes uzlabotāji, nozīme, sastāvs, īpašības.
9 Kviešu mīklas gatavošana.
10 Rudzu un jauktu mīklu gatavošana.
11 Skābuma nozīme rudzu mīklās, ierauga gatavošana.
12 Mīklas dalīšana, veidošana, pēcraudzēšana, izmantojamās iekārtas.
13 Maizes cepšana, krāsns veidi, atšķirības.
14 Maizes uzglabāšana, iepakošana.
15 Maizes kvalitātes rādītāji, kvalitātes novērtēšanas iespējas.
16 Maizes defekti, to analīze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Jābūt nostrādātiem un aizstāvētiem visiem laboratorijas darbiem, izstrādātam patstāvīgajam darbam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students patstāvīgi izstrādā savu maizes receptūru, apraksta tā gatavošanas tehnoloģiju, veic uzturvielu aprēķinu, laboratorijā praktiski izcep un novērtē maizes paraugus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no kontroldarbu, laboratorijas darbu un patstāvīgā darba kumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba testu var iegūt, ja vismaz 50 % testa jautājumu atbildēti pareizi.
Ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu, aizstāvēto laboratorijas un patstāvīgo darbu atzīmēm.

Pamatliteratūra

1. Kunkulberga D., Segliņš V. Maizes ražošanas tehnoloģija. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 289 lpp. ISBN 9789984322339
2. Ауэрман Л. Я. Технология хлебопекарного производства. 8-е изд., перераб. и доп. Москва: Пищевая промышленность, 1984. 415 c.
3. Augkopība. Ruža A. red. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2004. 374 lpp. ISBN 9984596729
4. Segliņš V., Kunkulberga D. Miltu konditorejas izstrādājumu ražošana. Rīga: RTU izdevniecība, 2013. 272 lpp.

Papildliteratūra

1. Kunkulberga D., Ruža A. Kviešu un rudzu graudu uzturvērtība un izmantošana maizes ražošanā. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2008. 55 lpp. ISBN 9789984784380.
2. Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition. Editor-in-chief B.Caballero; L.C.Trugo editors , P.M. Finglas 2nd ed. Amsterdam, etc.: Academic Press, 2003. 10 vol. ISBN 012227055X.
3. Frozen and Refrigerated Doughs and Batters. Edited by K.Kulp, K.Lorenz, J. Bruemmer. St.Paul, Minnesota: American Association of Cereal Chemists, 1995. 280 p. ISBN 0913250880

Periodika un citi informācijas avoti

1. Getreidetechnologie: die Zeitschrift für Getreide, Mehl, Brot, Teigwaren, Cerealien & Technik = Cereal technology. Arbeitsgemeinschaft Getreideforschung e.V., Detmold. 2. 2004. Bochum: BackMedia Verlagsgesellschaft mbH, 2004-. ISSN 0367-4177.
2. Maizes Avīze. Rīga: Lauku Avīze, 2002. 62 lpp. Lauku avīzes tematiskā avīze, 1 (65).

Piezīmes

Obligātais kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Pārtikas produktu tehnoloģija” pilna un nepilna laika studentiem