Kursa kods PārZ3010

Kredītpunkti 2

Mikrobioloģija I

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas mikrobioloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums11.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Līga Skudra

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ķīmi1010, Organiskā ķīmija I

Ķīmi3005, Bioķīmija

PārZ1003, Pārtikas izejvielu bioloģija

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par vispārīgo un pārtikas produktu mikrobioloģiju. Apgūstot mikroorganismu īpatnības un attīstību ,iespējams noteikt to lietderīgumu pārtikas produktu ražošanas tehnoloģiskā procesā. Iegūst zināšanas par dažādu mikroorganismu ietekmi uz pārtikas produktu kvalitāti. Laboratorijas darbos studenti iepazīstas ar dažādu mikroorganismu noteikšanas iespējām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par mikroorganismu morfoloģiju, fizioloģiju, bioķīmiju, vielu maiņas procesiem un to ietekmējošiem ārējās vides faktoriem – 1.; 2.; 3.kontroldarbs.
Prasme strādāt ar mikroskopēšanas metodēm un metodiku, kā arī analītiski izvērtēt iegūtos rezultātus - laboratorijas darbi.
Kompetence izvēlēties metodes un metodiku mikroorganismu noteikšanai pētamā materiālā – laboratorijas darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mikroorganismu sistemātika.
2. Mikroorganismu morfoloģiskās īpašības. L.D.: "Mikroskopēšanas preparātu gatavošana"
3. Mikroorganismu vielu maiņas procesi.
4. Mikroorganismu enzīmu grupas. L.D.: "Krāsoto preparātu gatavošana"
5. Mikroorganismu ģenētika.
6. 1.kontroldarbs. L.D.: "'Mikroorganismu skaita noteikšana substrātā".
7. Mikroorganismu izpaltība dabā.
8. Gaisa, ūdens, augsnes mikroflora un tās kopsakarība ar pārtikas produktiem. L.D.: "Gaisa mikrobioloģiskā kontrole".
9. Ārējo faktoru ietekme uz mikroorganismu attīstību.
10. Biotiskie faktori (simbioze, metabioze, antagonisms). L.D.: "Ūdens mikrobioloģiskā kontrole"
11. Olbaltumvielu un tauku pārvertības mikroorganismu ietekmē.
12. Ogļhidrātu pārvertības mikroorganismu ietekmē. L.D.: "Apkalpojošā personāla un iekārtu sanitāri-higieniskā pārbaude".
13. 2.kontroldarbs.
14. Patogēnio mikroorganismu raksturojums. Pārtikas toksikozes.
15. Patogēno mikroorganismu izraisītās pārtikas infekcijas.
16. 3.kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Studentiem semestru laikā jāraksta kontroldarbi, jāizstrādā un jāaizstāv visi paredzētie laboratorijas darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi iepazīstās un analizē literatūrā esošās atziņas par pārtikas mikrobioloģiju,gatavojās zināšanu pārbaudēm,laboratorijas darbu aizstāvēšanai analizējot iegūtos rezultātus un pielietotās metodes

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Lai saņemtu akumulējošo eksāmenu, visiem kontroldarbiem ir jābūt ar vērtējumu 7, ja tas ir zemāks, tad studenti kārto papildus ieskaiti.

Pamatliteratūra

1. Food science and technology: new research. Lorenzo V. Greco and Marco N. Bruno, editors. New York: Nova Science Publishers, 2008. 482 p. 2. Позняковский, В. М. Гигиенические основы питания, безопасность и экспертиза пищевых продуктов: учебник. 3-е изд. Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2002. 553 c. 3. Жарикова Г.Г., Козьмина А.О. Микробиология, санитария и гигиена пищевых продуктов: практикум: учебное пособие для студентов, обучающихся по спец. "Товароведение и экспертиза товаров" и "Технология продуктов общественного питания". Москва: ГЕЛАН, 2001. 254 c. 4. Сидоренко О.Д. Микробиология: учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции". Москва: ИНФРА-М, 2005. 285 c.

Papildliteratūra

1. Encyclopedia of microbiology. Editor in chief Moselio Schaechter. 3rd ed. London: Academic Press, 2009. 6 sēj.

Periodika un citi informācijas avoti

Taylor & Francis Group CRCnetBASE e-grāmatas

Piezīmes

Obligātais kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Pārtikas produktu tehnoloģija” pilna laika studentiem 5. semestrī