Kursa kods PārZ3002

Kredītpunkti 3

Piens, tā pārstrāde I

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas procesi un iekārtas

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātāji

author prof.

Inga Ciproviča

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Jeļena Zagorska

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par piena ķīmisko sastāvu, tā īpašībām un novērtēšanas kritērijiem. Apgūst piena produktu (termiski apstrādāti piena produkti, skābpiena dzērieni un produkti, saldējums) ražošanas pamatus, to laikā notiekošos fizikālos, bioķīmiskos un mikrobiālos procesus. Iegūst zināšanas par dažādu piena produktu defektu rašanās cēloņiem un to novēršanas iespējām. Iepazīstas ar piena produktu ražošanā izmantojamām speciālām iekārtām, to darbības principiem. Laboratorijas darbos studenti iegūst praktiskas iemaņas piena produktu ražošanā un to kvalitātes kontrolē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa apguves studentiem būszināšanas par piena sastāva un kvalitātes ietekmējošajiem faktoriem, atsevišķu produktu ražošanas tehnoloģijām un izpratne par to gatavošanas laikā noritošajiem fizikālajiem, bioķīmiskajiem un mikrobiālajiem procesiem;prasmes izskaidrot produktu defektu rašanās cēloņus un to novēršanas iespējas, saistot ar piena sastāvu un kvalitāti, tehnoloģisko procesu, to režīmu un ražošanas palīglīdzekļu un citu piedevu izmantošanu; kompetence piena produktu ražošanā un iemaņas izejvielas un produktu laboratorisko analīžu kontrolē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Studiju kursa struktūra, kursa apguvē iegūstamās kompetences. Piena sekrēcija.
2 Ūdens pienā. Piena olbaltumvielas, kazeīna raksturojums.
3 Sūkalu olbaltumvielas. Piena pārstrādē izmantotie olbaltumvielu izdalīšanas paņēmieni.
4 Piena lipīdi.
5 1.kontroldarbs. Piena cukurs, minerālvielas, vitamīni, baktericīdās vielas, gāzes un somatiskās šūnas.
6 Piena sensorās un fizikāli-ķīmiskās īpašības. Nevēlamas vielas pienā.
7 Piena sastāva un īpašību izmaiņas dažādu faktoru ietekmē. Obligātās nekaitīguma prasības, likumdošanas nostādnes.
8 2. kontroldarbs. Piena izraisītās veselības problēmas.
9 Piena mehāniskā un termiskā apstrāde.
10 Iekārtu sanitārās apstrādes procesu raksturojums piena rūpniecībā.
11 3. kontroldarbs. Ieraugi, ieraugu gatavošanas tehnoloģija.
12 Termiski apstrādāta piena un krējuma tehnoloģija, to kvalitātes rādītāji.
13 Skābpiena dzērienu ražošanas tehnoloģija.
14 4. kontroldarbs. Skābpiena produktu ražošanas tehnoloģija, to defekti, novēršanas iespējas.
15 Saldējuma gatavošanas tehnoloģija, to defekti, novēršanas iespējas.
16 5. kontroldarbs. Sviesta gatavošanas tehnoloģija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studenti kursā „Piens, tā pārstāde I” raksta 5 kontroldarbus. Studentiem semestra laikā jāuzraksta plānotie kontroldarbi, jāizstrādā un jāaizstāv paredzētie laboratorijas darbi. Par sekmīgi uzrakstītu kontroldarbu students saņem vērtējumu no 4-10 ballēm. Kontroldarbos iegūtās nesekmīgās atzīmes jāpārraksta, tās summējas, aprēķinot vidējo aritmētisko par kontroldarbu. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Ozola L., Ciproviča I. Piena pārstrādes tehnoloģija. Jelgava: LLU, 2002. 248 lpp.
2. Walstra P. Dairy science and technology. P. Walstra, J.T.M. Wouters, T.J. Geurts. Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, 2006. 782 p.
3. Dairy processing: improving quality. Edited by G. Smit. Cambridge: Woodhead publishing Limited; Boca Raton etc.: CRC Press, 2003. 546 p.
4. Applied dairy microbiology. Edited by E.H.Marth, J. L. Steele. New York; Basel: Marcel Dekker, 2001. 744 p.

Papildliteratūra

1. Cheese: chemistry, physics and microbiology. Ed. by P. F. Fox et al. Amsterdam: Elsevier: Academic Press, 2004. Vol.1. and 2.
2. Kārkliņa D., Ciproviča I. Pārtikas produktu tehnoloģija/Starpaugstskolu akadēmiskā maģistra studiju programma "Uzturzinātne": mācību materiāls. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 93 lpp.
3. Dairy Technology. Principles of Milk Properties and processes. P.Walstra, T.J.Geurts, etc.. New York: Marcel Decker, Inc, 1999. 727 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Dairy Science Published by American Dairy Science Association. ISSN (printed): 0022-0302. ISSN (electronic): 1525-3198.

Piezīmes

Obligātais kurss PTF akadēmiskās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas zinības” un 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija” pilna laika studijās.