Kursa kods PārZ1003

Kredītpunkti 2

Pārtikas izejvielu bioloģija

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas produktu kvalitātes

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Dace Kļava

Dr. sc. ing.

author prof. (Emeritus)

Līga Skudra

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā Pārtikas izejvielu bioloģija studenti iegūst zināšanas par pārtikas produktu izejvielām, to uzbūvi, strukturu, ķīmisko sastāvu. No bioloģijas zinātnes skatījuma izzina augu un dzīvnieku šūnas un audu uzbūvi, to kopsakarības un atšķirības, vielu maiņas procesu norisi šūnā un to noteicošo lomu kvalitātes nodrošināšanā. Studiju kursā tiek pētīti izejvielu struktūrelementi un uzbūve, izmantotjot mikroskopēšanas un histoloģijas metodes. Izejvielām vērtēti atsevišķi kvalitātes rādītāji un analizēti to nozīme produktu izstrādē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par pārtikas produktu izejvielu uzbūvi, struktūru un īpašībām, un to likumsakarībām. (kontroldarbi)
Prasmes izvērtēt pārtikas produktu izejvielu uzbūvi, struktūru un īpašības atbilstoši to kvalitātes prasībām, un izskaidrot iegūtos rezultātus un argumentēti diskutēt par tiem. (laboratorijas darbi)
Kompetence - spēja patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par pārtikas izejvielu uzbūvi un struktūru, to izmantot turpmāko zinātniski pētniecisko darbu veikšanā. (Laboratorijas darbi un patstāvīgais darbs un semināri)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pārtikas izejvielu iedalījums. Eikariotu un prokariotu šūnas uzbūve un struktūrelementu funkciju raksturojums.
2. Mikroskopa uzbūve, preparātu sagatavošanas metodika mikroskopēšanai. Prokariotu un augu šūnas uzbūve un struktūrelementu izvērtējums (Lab.darbs).
3. Prokariotu nozīme izejvielu pārstrādē (lekcija)
4. Augu un dzīvnieku audi to raksturojums.(1. kontroldarbs)
5. Augu audu (segaudi, pamataudi, vadaudaudi, mehāniskie veidotājaudi) mikroskopēšana un noteikšana dažādos pārtikas izejvielu paraugos. (Lab.darbs)
6. Produktu ķīmiskais sastāvs, vielmaiņas procesi organismā. (2.kontroldarbs)
7. Uzturvielu struktūrelementu iepazīšana mikroskopējot ogļhidrātu, olbaltumvielu un lipīdu paraugus un to atpazīšana pārtikas produktos (Lab.darbs)
8. Izejvielu un pārtikas produkta ķīmiskā sastāva analīze un diskusija par to nozīmi vielmaiņas procesos (diskusiju seminārs).
9. Augu valsts izejvielu (augļi, ogas, saknes, vasas pārveidnes, graudaugi, sēklas) bioloģiskais raksturojums – šūnu atšķirības, audu raksturojums un to nozīme kvalitātes nodrošināšanā.
10. Augu valsts izejvielu kvalitātes prasības (organoleptiskie, fizikāli - ķīmiskie, mikrobioloģiskie rādītāji), to pielietojums pārstrādē un nozares attīstības tendences. (3. kontroldarbs)
11. Augļu un ogu kvalitātes organoleptiskais novērtējums, struktūrelementu un mikrostruktūras izpēte. Iegūto rezultātu izvērtēšana un analīze. (Lab. darbs) Nozares attīstības tendences un pielietojuma iespējas (diskusiju seminārs).
12. Vasas pārveidnes (kartupeļu) – organoleptiskais novērtējums, struktūrelementu un mikrostruktūras izpēte. Iegūto rezultātu izvērtēšana un analīze. (Lab. darbs) Diskusija par kartupeļu pārstrādes veidiem un izvērtēto šķirņu piemērotību tiem.
13. Graudaugu organoleptiskais novērtējums, struktūrelementu un mikrostruktūras izpēte, to atšķirības (Lab.darbs). Graudaugu pielietojuma izvērtējums un attīstības tendences. Diskusijas seminārs par graudkopības nozares attīstības tendencēm un graudaugu atšķirībām un pielietojumu pārtikas produktu ražošanā.
14. Dzīvnieku valsts izejvielu (piens, gaļa, zivis, olas) ķīmiskais sastāvs un struktūrelementu raksturojums, to nozīme kvalitātes nodrošināšanā.
15. Dzīvnieku valsts izejvielu (piens, gaļa, zivis, olas) kvalitātes prasības (organoleptiskie, fizikāli - ķīmiskie, mikrobioloģiskie rādītāji) to pielietojums pārstrādē un nozares attīstības tendences. (4.kontroldarbs)
16. Piena kā izejvielas organoleptiskais izvērtējums un struktūrelementu analīze. Iegūto rezultātu izvērtēšana un diskusija par nozares attīstības tendencēm. (Lab.darbs)
17. Gaļas vai zivs muskuļaudu mikrostruktūras izpēte, izmantojot histoloģijas metodes, to atšķirību noteikšana un iegūto rezultātu analīze. Diskusija par gaļas un zivju pārstrādes nozares attīstības tendencēm. (Lab.darbs)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā studentiem sekmīgi jānokārto 4 kontroldarbi, jāsagatavo 8 protokoli par laboratorijas darbiem un 7patstāvīgie darbi (prezentācijas, darbs komandās pa 3-4 studentiem) semināriem un jānokārto eksāmens

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. patstāvīgais darbs ir individuāls rakstveida darbs ar pētījuma elementiem par 8 laboratorijas darbos iegūto rezultātu analīzi un pamatojumu, kā arī secinājumu iegūšanai.
2. Patstāvīgais darbs ir komandu darbs pa 3-4 studentiem, kuru mērķis ir, padziļināt teorētiskās zināšanas par pārtikas pārstrādes nozaru attīstības tendencēm, kvalitātes prasībām izejvielām un to pielietojumu. Izstrādātās 7 prezentācijas izmanto diskusiju semināros.
3. Akadēmiskās studiju programmas Pārtikas kvalitātes un inovācijas studenti veic patstāvīgo darbu ar pētniecības elementiem par sev interesējošu izejvielas mikrostruktūras un struktūras elementu izvērtēšanu saistībā ar studiju kursa PārZ 1016 Pārtikas zinātnes pamati.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa kontroldarbu, laboratorijas darbu, patstāvīgā darba un semināru akumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba testu var iegūt, ja vismaz 50 % testa jautājumu atbildēti pareizi. Lai iegūtu akumulatīvo vērtējumu semestra noslēgumā ikvienam kontroldarba vērtējumam jābūt 7 (labi).
Izstrādātos laboratorijas darbus ieskaita, ja students ir sagatavojis protokolu atbilstoši prasībām un spēj skaidrot un pamatot iegūtos rezultātus.
Patstāvīgo darbu un dalību semināros novērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas skalu no izcili līdz gandrīz apmierinoši.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā iegūtajām atzīmēm.

Pamatliteratūra

1. Nagle, Erika, Bioloģija vidusskolai : mācību grāmata / Erika Nagle. 1. izd. Lielvārde : Lielvārds, 2008. 392 lpp. : il. ; 25 cm. ISBN 9789984112725.
2. Mader, Sylvia S. Bioloģija : eksperimentāla mācību grāmata / Silvija S. Madera ; [no angļu valodas tulkojuši: I. Kabucis ... [u.c.]]. Rīga : Zvaigzne ABC, [2001] 3 sēj.: il., tab. ; 28 cm. ISBN 9984177947.
3. Dālmane, Aina, Histoloģija / A. Dālmane, O. Koroļeva. Rīga : Zvaigzne, 1990. 486, [1] lpp. : il. ; 22 cm. ISBN 5405002925
4. Starr, Cecie. Biology : concepts and applications / Cecie Starr, Christine A. Evers, Lisa Starr. 9th Ed. Stamford : Cengage Learning, ©2015. xxvi, 797, [56] lpp. : krās. il., diagr. ; 28 cm. ISBN 9781285427812 (student edition).
5. Raven, Peter H., Biology of plants / Raven, Ray F. Evert, University of Wisconsin, Madison, Susan E. Eichhorn, University of Wisconsin, Madison. Eighth edition. New York, NY : W.H. Freeman and Company Publishers, [2013], ©2013. xvii, 727, [114] lpp. : il. (pārsvarā krās.) ; 29 cm. ISBN 9781429219617 (international edition).
6. Brūvere, Līvija Pārtikas produktu prečzinība / Livija Brūvere. Pārstrādāts un papildināts izd. Rīga : Turība, 2006. 2 sēj. : il. ; 20 cm. Viesmīlības un tūrisma bibliotēka 17-18 . ISBN 9984766829 (1).
7. Food microstructure and its relationship with quality and stability / edited by Sakamon Devahastin. Duxford, United Kingdom : Woodhead Publishing, [2017] xii, 283 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. Woodhead Publishing series in food science, technology and nutrition . ISBN 9780081007648.

Papildliteratūra

1. Li, Thomas S. C. Vegetables and fruits [elektroniskais resurss] : nutritional and therapeutic values / Thomas S.C. Li. Boca Raton, FL : CRC Press, c2008. ix, 286 p. Grāmata izdota arī iespiestā veidā. ISBN 9781420068733 (e-book : PDF).
2. Kunkulberga, Daiga, Maizes ražošana / Daiga Kunkulberga, Valdis Segliņš ; [recenzentes: Ruta Galoburda, Evita Straumīte ; redaktors Oskars Lapsiņš ; vāka autore un dizains: Baiba Lazdiņa]. Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2015. 288 lpp. : diagr., il., tab. ; 25 cm. ISBN 9789984147253.
3. Ozola, Lilita, Piena pārstrādes tehnoloģija : [mācību grāmata] / Lilita Ozola, Inga Ciproviča. Jelgava : LLU, Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, 2002. 247, [1] lpp. : il. ; 22 cm. ISBN 9984596370.
4. Milk processing and quality management / edited by Adnan Y. Tamime. Chichester, West Sussex, UK ;Malden, MA : Wiley-Blackwell, 2009. xviii, 324 lpp. : il., tab. ; 25 cm. Society of Dairy Technology series . ISBN 9781405145305 (hardback : alk. paper)
5. Feiner, Gerhard. Meat products handbook : practical science and technology / Gerhard Feiner. Cambridge : Woodhead Publishing ;Boca Raton etc. : CRC Press, c2006. XXII, 648 lpp. : il., tab. ; 24 cm. Woodhead Publishing in food science, technology and nutrition . ISBN 9781845690502(Woodhead Publishing).

Piezīmes

Obligātais studiju kurss Pārtikas tehnoloģijas fakultātes “Pārtikas kvalitāte un inovācijas” akadēmiskās studiju programmas un “Pārtikas produktu tehnoloģija” profesionālās studiju programmas pilna laika un nepilna laika studentiem.