Kursa kods MatZ5033

Kredītpunkti 2

Jaunākais nozarē

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits6

Semināru un praktisko darbu stundu skaits18

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums05.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Uldis Spulle

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss aptver zināšanas par jaunākajām tendencēm kokrūpniecības sektorā. Pēdējo gadu pieredze liecina, ka uzņēmumi iegulda gan laiku, gan līdzekļus ražojamo produktu attīstībā. Inovatīvu koksnes materiālu izstrādes iespējas rada šiem materiāliem ražošanas tehnoloģijām, tas aptver plašu koksnes apstrādes loku, sākot ar koksnes pirmapstrādes procesiem un beidzot ar koksnes gala produktiem, ik katrā apstrādes posmā pievienojot vērtību, gan ekoloģiskā, gan ekonomiskā, gan arī sociālā jomā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par kokrūpniecībā ražotajiem inovatīvajiem koksnes materiāliem un to ražošanas tehnoloģijām un inovāciju nepieciešamību, kā arī to ieviešanas priekšnosacījumiem.
• Prasme rast tehnoloģiskus risinājumus un atrast atbilstošus inovatīvo koksnes materiālu izmantošanas iespējas potenciālos tirgus.
• Kompetence kompleksi formulēt un analizēt kokrūpniecības sektora vajadzības un attīstības virzienus, ņemot vērā gan ekoloģiskos, gan ekonomiskos, gan arī sociālos aspektus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kokrūpniecības sektora raksturojums un attīstības tendences pasaulē un Latvijā
2 Kokrūpniecības un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes
3 Finanšu atbalsta instrumentu izmantošanas iespējas kokrūpniecības sektorā
4 Pievienotās vērtības paaugstināšanas iespējas koksnes produktu ražošanā
5 Materiālietiplības samazināšanas iespējas koksnes produktu ražošanā
6 Koksnes materiālu un tehnoloģiju attīstības tendences koksnes produktu ražošanā
7 Zaļās tehnoloģijas kokrūpniecībā
8 Ekoloģiskie, ekonomiskie un sociālie aspekti kokrūpniecības sektorā Latvijā
9 Inovāciju perpektīves kokrūpniecības sektorā
10 Dizaina paraugi, prototipi un patentēšanas iespējas pasaulē un Latvijā
11 Informāciju tehnoloģiju risinājumu izmantošana kokrūpniecības sektorā
12 Sertifikācija kokrūpniecības sektorā
13 Produktu attīstība mazos un vidējos uzņēmumos
14 Produktu attīstība lielā uzņēmumā
15 Kokrūpniecības uzņēmumu aktuālie pētījumi
16 Kokrūpniecības sektora zinātnisko institūtu aktuālie pētījumi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

jāapmeklē lekcijas; jāizpilda un aizstāv visi praktiskie darba uzdevumi, jāuzraksta un jāaizstāv referāts un jāiegūst pozitīvs novērtējums eksāmenā.

Pamatliteratūra

1. Wood Material Science & Engineering ISSN 1748-0280
2. DREWNO. Prace naukowe. Doniesienia. Komunikaty ISSN 1644-3985
3. Domkins A. Koks tavās mājās. Rīga: Jumava, 2012. 224 lpp.
4. Bowyer L.J., Shmulsky R., Haygreen J.G. Forest Products and Wood Science: An Introduction, 5th Edition. Wiley-Blackwell, 2007, 576 p.

Papildliteratūra

1. Hoadley R.B. Understanding Wood: A Craftsman's Guide to Wood Technology. The Taunton Press, 2000. 288 p.
2. Baltic Forestry (SSN: 1392-1355
3. Kokrūpniecības nozares apraksts, pieejams: http://www.lbas.lv/upload/stuff/201206/kokrupnieciba_2012_pet.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks ISSN: 1407-6667
2. Dienas Bizness ISSN: 1407-2041

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF maģistra studiju programmas Koksnes materiāli un tehnoloģija vispārējo studiju kursu daļā.