Kursa kods MatZ5027

Kredītpunkti 5

Loģistika un mārketings kokrūpniecībā II

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits48

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits140

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Sigita Liše

Dr. silv.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz apgūta jau padziļinātas teorētiskās zināšanas, kas izmantojamas praktiskajā darbībā, ļaujot izprast un rast risinājumus piegāžu ķēdes loģistikas struktūru un elementus, sastādīt darbības plānus meža nozares operāciju loģistikas sistēmām, ievērojot ekonomikas, sociālās un vides aspektus, atlasīt un analizēt globālās un lokālās izmaiņas transporta un ražošanas vidē, kā arī tirgzinības stratēģisko lēmumu pieņemšanās koksnes tirgus jomā, analizēt tirgzinības elementus kontekstā ar globālo koksnes produkcijas tirgu, veikti tirgus izpēti un sagatavot mārketinga plānu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst padziļinātas praktiskas zināšanas koksnes tirgzinībā un kokrūpniecības loģistikā. Studenti prot izmantot iegūtās zināšanas praktiskajā darbā, pieņemt stratēģiskos lēmumus loģistikas un mārketinga jomā, optimizēt dažādus loģistikas veidus un mārketinga stratēģijas, savākt un izmantot tirgus informāciju, organizēt loģistikas un mārketinga pārvaldību uzņēmumā, strādāt komandā un aktīvi diskutēt par aktuālām problēmām kokrūpniecības loģistikas un koksnes produktu tirgus jomā. Ir kompetenti analizēt situāciju loģistikas un mārketinga jomā un izvērtēt iegūtos rezultātus, pieņemt lēmumus par nepieciešamo pasākumu veikšanu, izstrādāt darbības plānu un analīzēt tā ietekmi uz uzņēmuma darbību.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kokrūpniecības loģistikas un mārketinga vispārējais raksturojums
2 Globālās loģistikas sistēmas un mārketinga stratēģijas
3 Uzņēmuma resursu vadības sistēmas
4 Lēmuma atbalsta sistēmu raksturojums un izmantošana
5 Loģistikas menedžments un mārketinga stratēģiskā pārvaldība
6 Konkurence
7 Jaunu produktu izstrāde un ieveišana tirgū
8 Produktu un cenu politika, to veidošanas stratēģijas
9 Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības darbības problēma
10 Tirgzinības proces vadīšana un kontrole
11 Loģistikas sistēmas kontrole un vērtēšana
12 Integrētās mārketinga komunikācijas formas un to speficika koksnes tirgū
13 Uzņēmēdarbības loģistikas un mārketinga analīze
14 Sadarbība un konflikti loģistikas ķēdēs un produktu realizācijā
15 Uzņēmuma loģistikas un mārketinga darbības izvērtējums
16 Tirgzinības (mārketinga) plāna un loģistikas sistēmas izstrāde

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt iesniegtiem un aizstāvētiem visiem praktiskajiem darbiem, uzrakstītiem un sekmīgi ieskaitītiem kontroldarbiem, apmeklēts vismaz 70 % nodarbību.

Pamatliteratūra

1. Praude V., Beļčikovs J. Loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 541 lpp.
2. Sprancmanis N. Biznesa loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 360 lpp.
3. Kotlers F. Mārketinga pamati. Rīga: Jumava, 2008. 648 lpp.
4. Praude V. Mārketings (teorija un prakse). 1.grāmata. 3.pārstrād. un papild. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.

Papildliteratūra

1. Praude V. Mārketings (teorija un prakse). 2.grāmata. 3.pārstrād. un papild. izd. Rīga: Burtene, 2011. 340.lpp.
2. Kotler P. Marketing Management, The Millennium Edition. Prentice-Hall International, Inc. London, England, 2000. 708 p.
3. Wilkinson A., Redman T. Ed Snipe and Mick marching ton. Managing With Total Quality Management: Theory and Practice. Basingstoke, London: Macmillan Press Ltd. 1998. 690 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Timber Industry Magazine. 1740-701X
2. Forest Product Sociaty. ISSN 0015-7473
3. Holz-Zentralblatt. ISSN 0018-3792

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts maģistra studiju programmas Koksnes materiāli un tehnoloģija specializācijas studiju kursa daļā.