Kursa kods MatZ5007

Kredītpunkti 2

Mežmateriālu tirgus

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Kursa apstiprinājuma datums18.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātāji

author prof.

Henn Tuherm

Dr. habil. sc. ing.

author viesdoc.

Andrejs Domkins

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Mārketinga pamati. Meža nozares tirgus un mārketinga specifika. Mārketinga funkcijas un komunikācijas. Mārketinga pētniecība un tirgus informācijas sistēmas. Mārketinga stratēģija un tirgus analīze. Mārketinga struktūras un kanāli. Mārketinga plāna izstrāde. Mežmateriālu un kokmateriālu tirgus: situācija, problēmas un to risinājumu iespējas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa apgūšanas students spēj pazīt mūsdienu mārketinga elementus kontekstā ar globālo meža produkcijas tirgu; izmantot dažādas mārketinga komunikācijas formas efektīvi, ekonomiski un ētiski korekti; savākt un izmantot tirgus informāciju, sastādīt tirgus pārskatus meža nozares produkcijas tirgus sfērā; novērot un analizēt nepārtrauktas izmaiņas globālajā meža nozares produkcijas tirgū un izstrādāt mārketinga plānus, saskaņā ar uzņēmuma darbības stratēģiju.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mārketings un tirgus. Mārketinga pamati. "Marketing Mix" lēmumi.
2 Mārketinga izmantošana mežrūpniecībā un kokapstrādes rūpniecībā.
3 Mārketinga funkcijas un komunikācijas.
4 Produkta funkcijas un piegāžu termiņi.
5 Mārketinga pētniecība un tirgus informācijas sistēmas.
6 Mārketinga pētniecības metodes.
7 Mārketinga stratēģija un stratēģiskā plānošana. Tirgus analīze.
8 Portfeļanalīze un tās nozīme mārketingā
9 Mārketinga struktūras. Mārketinga kanāli.
10 Mārketinga plāna izstrāde.
11 Starptautiskais mežmateriālu un kokmateriālu tirgus: situācija, problēmas un to risinājumu iespējas.
12 Latvijas mežmateriālu un kokmateriālu tirgus: situācija, problēmas un to risinājumu iespējas.
13 Seminārs - mārketinga komunikāciju formas un to spec ifika meža nozarē.
14 Seminārs - Latvijas meža nozares eksports.
15 Seminārs - Latvijas meža nozares imoports.
16 Seminārs - Latvijas meža nozares iekšējās un ārējās tirgus SVID analīze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu ieskaiti, kas liecina par studiju priekšmeta apgūšanu: jāpiedalās semināra nodarbības; jāuzraksta referāts par Latvijas meža nozares ārējās un iekšējas tirgus aktuālām problēmēm; jānokārto sekmīgi rakstiskais ieskaites kontroldarbs.

Pamatliteratūra

1. Caurkubule Ž., Višņevska A. Mārketinga pamati. Rīga: Merkūrijs Lat, 2006. 175 lpp.
2. Юслин Х., Неувонен Й. Маркетинг продукции лесной и целлюлозно-бумажной промышленности. Йоeнсуу, 2000. 252 с.
3. Juslin H., Hansen E. Strategic Marketing in the Global Forest Products Industries. Corvallis, OR: Authors Academic Press, 2003.

Papildliteratūra

1. Blaits Dž. Mārketings. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 284 lpp.
2. Geipele I. Tirgzinības plānošana. Rīga: RTU, 2000. 70 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Holz-zentralblatt. Stuttgart. Germany: DRW-Verlags-GmbH. ISSN 0018-3792
2. Baltijas Koks: starptautisks žurnāls uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: Meža Mediju centrs. ISSN 1407-6667

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF maģistra studiju programmu izvēles studiju kursu daļā.