Kursa kods MatZ4019

Kredītpunkti 3

Tekstilizstrādājumu rotāšanas tehnoloģijas

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits36

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2019

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Zane Beitere-Šeļegovska

Mg. paed.

Priekšzināšanas

MākZ1004, Kompozīcija un krāsu mācība I

MākZ3025, Padziļinātā zīmēšana IV

MatZ3066, Mode un stils I

MatZ3067, Mode un stils II

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par dažādām izšūšanas tehnikām, par dekorējumu veidošanu uz dažādiem materiāliem, kā arī dažādu tradicionālu un netradicionālu materiālu izmantošanu dekorēšanā. Studiju kursā studenti pilnveidos iemaņas, kā ar dekoru palīdzību akcentēt gatavu izstrādājumu, veidot tērpu papildinošus aksesuārus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1.Studenti pārzina dažādas tekstilizstrādājumu rotāšanas tehnikas, lietojumu senāk un mūsdienīgus risinājumus dizaineru kolekcijās, kā arī jaunākās modes tendences – izpētes darbs, vizuālais materiāls
2. Studenti spēj pielietot iegūtās zināšanas praksē, izprot materiālu saderību un iespējas - praktiski izstrādāti paraugi katalogam
3. Spēj radīt mūsdienīgus risinājumus gatava izstrādājuma dekorēšanā, kā arī izstrādājot tērpu papildinošu aksesuāru kolekciju

Kursa saturs(kalendārs)

1. Tekstilizstrādājumu dekorēšana, iespējas, izmantojamie darbarīki, materiāli
2. Modes tendences tekstilizstrādājumu dekorēšanā. Izšuvumi dizaineru kolekcijās. Izpētes darbs - tekstilizstrādājumu dekorēšana konkrēta dizainera darbos 1h
3. Izšuvuma kompozīcija, krāsu saskaņa, kopšana un glabāšana
4. Izšūšanas tehnikas, to tradicionālais iedalījums.
5. Etnogrāfiskie baltie darbi. Cauro vīļu veidošana adījumos
6. Krāsainie darbi
7. Monogrammas, to veidošanas tehnikas
8. Aplikācijas
9. Stūra veidošana un stūru noslēguma rotājumi (savienotais stūris, pussavienotais stūris, nesavienotais stūris).
10. Klājdūrieni
11. Citas izšuvumu tehnikas (izšuvumi tillā, rišeljē, broderī, izšuvumi ar pērlītēm, lentīšu izšuvumi, izšuvumi ar īpašām adatām u.c.tehnikas) 2h
Praktiskie darbi
1. Paraugu kolekcijas mapīte (Baltie darbi, krāsainie darbi, monogramma, aplikācija, klājdūrieni, izšuvumi tillā, radošais darbs jauktās tehnikās) 10 h
2. Planšete stūra veidošana ar stūra noslēguma rotājumu izvēlētā izstrādājumā 3 h
3. Gatava izstrādājuma dekorēšana 10 h
4. Aksesuāru kolekcijas izveide konkrētam tērpam 12 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

• 85% līdzdalība lekcijās un praktiskajos darbos
• Prezentēts izpētes darbs
• Izstrādāti praktiskie darbi, prezentēti gatavie izstrādājumi

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Darbs ar literatūru un tiešsaistes avotiem. Individuālais darbs nodarbībās. Praktisko darbu izstrādāšana un prezentēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Par izpētes darbu un tā prezentēšanu vērtējums 10 ballu skalā, kas tiek iekļauts kopējā vērtējumā par studiju kursu.
Katrs praktiskais darbs vērtēts pēc sekojošiem kritērijiem:
darba kvalitāte- 2 punkti,
kompozīcija- 2 punkti,
materiālu atbilstība/piemērotība- 2 punkti,
tehnikas izmantošana/izvēle- 1 punkts,
krāsu saskaņa 1 punkts,
radošums/īpaša pieeja- 2 punkti.
Iegūtais punktu skaits konvertējams atbilstoši 10 ballu skalai studiju rezultātu vērtēšanai.
Studiju kursa gala vērtējums (ieskaite ar atzīmi) ir izvilkta vidējā atzīme par visu darbu rezultātiem.

Pamatliteratūra

Wilhide E. (2018) The Complete Pattern Directory: 1500 Designs from All Ages and Cultures. 2018.
Naita L. (2012) Šūšana un izšūšana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 256 lpp.
Di Fidio G. C., Belini V. Izšūšana ar zīda lentītēm. Rīga: Jumava, 2012. 111 p. N
Keegan L. The Sewing Machine Embroiderer's Bible. 2014.
Trott P. Three dimensional embroidery stitches. 2005.

Papildliteratūra

Thunder M. (2014) Embroidery designs for fashion and furnishings. 2014.
Vīnkalne D., Mallone G., Bite L., Kursiša Z. (2014) Vienvirziena izvilkuma izšūšana ar lentīti. Mācību līdzeklis. 2014. 33.lpp.
Madre I. (1993) Izšūšana. Rīga: VAGA, 1993. 190 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

www.embroidery.com
www.pinterest.com
https://www.brothersujmasinas.lv/downloads/izsuvumu-zimejumi-lejupladesanai/

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā Dizains un amatniecība