Kursa kods MatZ4012

Kredītpunkti 4

Materiālzinības (konstrukciju materiāli)

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits48

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Gunārs Vērdiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar konstrukciju materiālu klasifikāciju, fizikāli - mehāniskām īpašībām, struktūru, pielietojumu, sakausējumu teoriju. Viņi apgūst tēraudu un čugunu marķēšanu, termiskās apstrādes teorijas un tehnoloģijas pamatus. Studenti zina par leģētiem tēraudiem, krāsainiem metāliem, to sakausējumiem, instrumentu materiāliem. Gūst priekšstatu par nemetāliskiem materiāliem, koksnes materiāliem, materiālu izvēles pamatprincipiem un pielietojumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas par lietišķajā dizainā un amatniecībā izmantojamiem materiāliem, to apstrādes iespējām un pielietojumu;
• prasmes izvēlēties materiālus detaļu un instrumentu izgatavošanai;
• kompetences par konstrukciju materiālu un instrumentu materiālu īpašībām, marķēšanu un pielietojumu

Kursa saturs(kalendārs)

1 Materiālu klasifikācija.
2 Metālisku materiālu sakausējumu teorija
3 Materiāli uz dzelzs bāzes
4 Termiskās apstrādes teorija un tehnoloģijas
5 Leģētie tēraudi
6 Krāsainie metāli un to sakausējumi
7 Instrumentu materiāli
8 Antifrikcijas materiāli, to īpašības un pielietojums
9 Anizotropi konstrukciju materiāli
10 Higroskopiski konstrukciju materiāli
11 Koksnes mehāniskās un tehnoloģiskās īpašības
12 Koksnes vainas un to ietekme uz īpašībām
13 Kokmateriālu veidi un standartizācija
14 Koksnes hidrotermiskās apstrādes pamati
15 Izotropi nemetāliskie konstrukciju materiāli
16 Materiālu izvēles principi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi; izstrādāti, termiņā iesniegti un ieskaitīti mājas darbi; nodarbību kavējumi nepārsniedz 10 % no auditoriju stundu skaita.

Pamatliteratūra

1. Vērdiņš G., Dukulis I. Materiālu mācība. Jelgava: LLU, 2008. 240 lpp.
2. Grīnberga M. Materiālmācība galdniekiem. Rīga: Jumava, 2003. 192 lpp.
3. Fundamentals of Materials Science and Engineering (International Student Version). William D. Callister, Jr.& David G. Rethwisch. 2006.Third Edition. John Wiley & Sons. 882 p.

Papildliteratūra

1. Metallurgy for the Non-Metallurgist, ASM International. Editor A. C. Reardon. 2011. 513 p. Pieejams: http://www.asminternational.org/documents/10192/3476320/05306G_TOC.pdf/07678056-70c3-4c2f-910d-33fc7e8dd2c5 2. Tabellenbuch Metall. Lektorat Ulrik Fisscher, Rautlingen. Lehrmittel, 43.Auflage. 2005. 422 S. 3. LVS EN ISO standarti.

Periodika un citi informācijas avoti

1. žurnāls "Ilustrētā Zinātne" ISSN 1691-256X
2. Journal of Process Mechanical Engineering ISSN: 0954-4089
3. Latvijas Koks

Piezīmes

Obligātais kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lietišķais dizains un amatniecība" pilna un nepilna laika studijās.