Kursa kods MatZ4004

Kredītpunkti 2

Koka izstrādājumu ražošana

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums09.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Andrejs Domkins

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

MatZ1002, Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati

MatZ1004, Metroloģija un standartizācija

MatZ2036, Koksnes mācība

MatZ3018, Meža prečzinība

MatZ3028, Kokapstrādes mašīnas un instrumenti

MatZ3060, Koksnes hidrotermiskā apstrāde

MatZ3061, Līmēto materiālu ražošana

Kursa anotācija

Konstrukcijas un ražošanas tehnoloģijas izstrādāšana konkrētam koka izstrādājumam, saskaņā ar saņemto individuālo uzdevumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: novērtēt jaunāko tehnoloģiju ražotnes uzlabojumus vietējā ražošanā, kontekstā ar brīvas komercdarbības sistēmu globālā koksnes produktu ražošanas nozarē.
• Prasmes: izvēlēties dažādus materiālus dažādu koka izstrādājumu izgatavošanai, veikt destruktīvas un nesagraujošās materiālu pārbaudes, izvēlēties koka savienojumus, sastāvdaļas, līmes un montāžas metodes, izmantot piemērotus mēbeļu stiprinājumus un gatavās sastāvdaļas dažādiem mēbeļu izstrādājumiem, aprakstīt galvenos produktu izgatavošanas tehnoloģiskos procesus, izvēlieties ražošanas iekārtas dažādiem koksnes produktiem, izvēlieties iepakojumu.
• Kompetence: plānot nepieciešamās piegādes un sastādīt izejvielu pieprasījumu koksnes izstrādājumu ražošanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Izstrādājuma tehniskais raksturojums
2 Izstrādājuma konstrukcija un kopskata rasējums
3 Sagatavju specifikācija un materiāla patēriņa aprēķins
4 Materiālu plūsmas aprēķins
5 Tehnoloģisko plūsmu izvēle
6 Tehnoloģiskā procesa shēma
7 Tehnoloģisko iekārtu izvēle
8 Tehnoloģisko iekārtu noslogojuma aprēķins
9 Ražošanas un starpnoliktavu platību aprēķins
10 Iekārtu izvietojuma plānojuma saskaņošana
11 Iekārtu izvietojuma plānojums ar iezīmētām galvenajām plūsmām
12 Grafiskās daļas noformēšana
13 Darba aizsardzība un drošības tehnika
14 Kopsavilkums - īss ražotnes un produkcijas raksturojums
15 Kursa projekta iesniegšana
16 Kursa projekta aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu novērtējumu par kursa projektu:
- jāiesniedz termiņā kursa projekts, kas izpildīts saskaņā ar saņemto individuālo uzdevumu;
- sekmīgi jāaizstāv kursa projekts

Pamatliteratūra

1. Domkins A. Koksnes produktu dizains un attīstība - Jelgava, Studentu biedrība "Šalkone", 2016. 98lpp.
2. Aghayere A., Vigil J. Structural Wood Design: A Practice-Oriented Approach., Hoboken, New Jersey : John Wiley, 2007. xii, 396 lpp.
3. Zeppenfeld G., Grunwald D. Klebstoffe in der Holz- und Mobelindustrie., 2. überarbeitete und erweiterte Auflage. Leinfelden-Echterdingen : DRW-Verlag, 2005. xvi, 352 lpp.
4. Darba aizsardzības instrukciju izstrādes kārtība un paraugi kokapstrādē. [tiešsaiste]. [skatīts 22.01.2018.]. Pieejams: http://www.lddk.lv/da/DA_Dokumenti/10/09_da_instrukcijas_kokapstrade.pdf

Papildliteratūra

1. Domkins A. Koks tavās mājās. - Rīga: Jumava, 2017. - 240 lpp.
2. Handbuch der Konstruktion Möbel und Einbauschränke (2006). Deutsche Verlags Anstal, Vācija, 398 lpp.
3. Nutsch, Wolfgang Handbuch technishes Zeichnen und Entwerfen Möbel und Innenausbau . Deutsche Verlags Anstal, Vācija, 2004. 280 lpp.
ALEPH kopkatalogā RTU ir cits izdevums Nutsch, Wolfgang, Handbuch technisches Zeichnen und Entwerfen Möbel und Innenausbau. München : Deutsche Verlag-Anstalt, ©2013. 284 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas koks: starptautisks žurnāls uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: Meža Mediju centrs. ISSN 1407-6667
2. Koka nozares laikraksts Holz-Zentralblatt. Stuttgart. Germany: DRW-Verlags-GmbH, 1874-. ISSN 0018-3792
3. Žurnāls "Timber Industry Magazine" Timber Trades Journal. ISSN:1740-701X

Piezīmes

Kursa projekts iekļauts MF studiju programmas Kokapstrāde obligātajā daļā.