Kursa kods MatZ3018

Kredītpunkti 2

Meža prečzinība

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Leonards Līpiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti apgūst dažādu faktoru ietekmi uz koksnes kvalitāti. Iepazīst faktorus, kas izraisa apaļo kokmateriālu kvalitātes izmaiņas, to uzglabāšanas paņēmienus un aizsardzības pasākumus. Identificē koksnes vainas, novērtē apaļo kokmateriālu kvalitāti un apgūst metodes tilpuma noteikšanā. Iepazīst stumbru racionālas sagarumošanas principus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par apaļo kokmateriālu kvalitātes vērtēšanu, tilpuma noteikšanas metodēm un uzglabāšanas paņēmieniem;
• prasmes identificēt koksnes vainas un veikt to uzmērīšanu, izvēlēties piemērotāko metodi tilpuma noteikšanā un apaļo kokmateriālu uzglabāšanā;
• kompetence apaļo kokmateriālu kvalitatīvajā un kvantitatīvajā vērtēšanā un uzglabāšanas organizēšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kursa saturs, literatūra, apgūšanas noteikumi. Koka stumbra kvalitatīvais sadalījums. Apaļo kokmateriālu sagatavošanas pra
2 Kukaiņu un sēņu bojājumu attīstība. Zaru iedalījums un vērtēšana (l.d.)
3 Mitrais uzglabāšanas paņēmiens, krāvuma veidi. Plaisas, to izcelsme, iedalījums un vērtēšana (l.d.)
4 Sausais uzglabāšanas paņēmiens.Sezonas rezervju uzkrāšana, kokmateriālus iesaldējot.Stumbra formas vainu vērtēšana (l.d
5 koksnes izejvielu veidi. 1.kontroldarbs.
6 Kokmateriālu iedalījums. koksnes uzbūves vainu vērtēšana (l.d.)
7 Apaļo kokmateriālu iedalījums. Kodola sēņu bojājumu vērtēšana (l.d.)
8 Caurmēra un garuma klasifikācija un ietekme. Aplievas sēņu bojājumu vērtēšana (l.d.)
9 Sortimentu struktūra, tās veidošanās. Kukaiņu un mehānisko bojājumu vērtēšana (l.d.)
10 Finierkluču dimensionālais un kvalitatīvais raksturojums. 2.kontroldarbs.
11 Stabu un būvbaļķu raksturojums. Kokmateriālu individuālā uzmērīšana (l.d.)
12 Zāģbaļķu dimensionālais un kvalitatīvais raksturojums. Kokmateriālu individuālā uzmērīšana (l.d.)
13 Papīrmalkas dimensionālais un kvalitatīvais raksturojums. Tilpuma novērtēšana pēc kraujmēra (l.d.)
14 Malkas raksturojums. Tilpuma novērtēšana ar mazu intervālu (l.d.)
15 Stumbru racionāla sagarumošana. Masas metodes izmantošana tilpuma novērtēšanā (l.d.)
16 Neatkarīgā uzmērīšanas dienesta darbība. 3.kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmena vērtējuma iegūšanai, jābūt nostrādātiem un aizstāvētiem laboratorijas darbiem un sekmīgi uzrakstītiem visiem kontroldarbiem.

Pamatliteratūra

1. Līpiņš L Stumbru racionāla sagarumošana. Rīga: Liesma, 1999. 75 lpp.
2. Līpiņš L., Liepa I. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. LLU Meža fakultāte. Jelgava, 2007. 104 lpp.

Papildliteratūra

1. Kokmateriālu sortimenti mežizstrādē, LVS 80:1997.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MFprofesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežinženieris", "Mežzinātne" un "Kokapstrāde" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.