Kursa kods MatZ3017

Kredītpunkti 2

Kokapstrādes mašīnas un instrumenti

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums13.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Ulvis Miončinskis

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

MatZ3028, Kokapstrādes mašīnas un instrumenti

Kursa anotācija

Kokapstrādes darbmašīnas modernizācijas projekta izstrādāšana, saskaņā ar saņemto individuālo uzdevumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par kokapstrādes mašīnu projektēšanas pamatprincipiem – diskusijas nodarbībās, patstāvīgais darbs, kursa projekta aizstāvēšana.
Prasmes veikt darbmašīnu tehniskos aprēķinus un izvēlēties piemērotus instrumentus konkrētu uzdevumu veikšanai – diskusijas nodarbībās, patstāvīgais darbs, kursa projekta aizstāvēšana.
Kompetence izvērtēt darbmašīnas atbilstību izvirzītajām prasībām un pamatot to – diskusijas nodarbībās, patstāvīgais darbs, kursa projekta aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Projekta izejas datu precizēšana un saskaņošana.
2 Darbmašīnas tehniskais un tehnoloģiskais raksturojums un modernizācijas nepieciešamības pamatojums.
3 Rekonstrukcijas (modernizācijas) virziena izvēle un saskaņošana.
4 Mašīnas darba režīmu izstrādāšana. Padeves ātruma izvēles diagramma.
5 Darbmašīnas kinemātiskie aprēķini un kinemātiskās shēmas sastādīšana.
6 Griezējinstrumenta izvēle, aprēķini un ekspluatācija.
7 Griezējinstrumenta rasējums.
8 Griešanas mehānisma aprēķins.
9 Padeves mehānisma aprēķins.
10 Darbmašīnas konstrukcijas analīze. Kopskata vai mezgla rasējums.
11 Rekonstruētās darbmašīnas ekspluatācija.
12 Rekonstruētas darbmašīnas tehniskais un tehnoloģiskais novērtējums.
13 Grafiskās daļas noformēšana.
14 Projekta apraksta daļas noformēšana.
15 Kursa projekta iesniegšana.
16 Kursa projekta aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā un jāaizstāv kursa projekts

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studējošie var izstrādāt kursa projektu par sekojošām tēmām:
1.Latvijā ražotas kokapstrādes darbmašīnas konstrukcijas analīze un tehniskie aprēķini.
2.Principiālā projekta izstrādāšana jaunai darbmašīnai konkrētas tehnoloģiskas operācijas izpildei.
3.Operāciju mehanizācija, strādājot ar sērijveida ražotu kokapstrādes darbmašīnu.
4.Sērijveidā ražotas darbmašīnas rekonstrukcija.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa projekta vērtējumu veido darba izpildes atbilstība uzdevumam un atbildes uz jautājumiem, darbu aizstāvot.

Pamatliteratūra

1. Tuherms H. Kokapstrādes instrumenti. - R: Zvaigzne, 1985. - 246 lpp.
2. Kozuliņš V., Tuherms H. Zāģmateriālu ražošana. - R: Zvaigzne, 1992. - 303 lpp.
3. Амалицкий В.В., Санев В.И. Оборудование и инструмент деревообрабатывающих предприятий. - Москва:
Экология, 1992.- 479 стр.
4. Теория и конструкций деревообрабатывающих машин // Маковский Н.В., Амалицкий В.В., Комаров Г.А., Кузнецов В.М.
- Москва: Лесная промышленность, 1990. - 606 стр.

Papildliteratūra

1. Sleņģis M.-Ē. Kokzāģēšanas instrumenti. To sagatavošana darbam. - R.: LAK, 1998. - 120 lpp.
2. Tuherms H. Koksnes griešanas režīmu parametru aprēķini. - Jelgava: LLA, 1984. - 43 lpp.
3. Cīrulis J., Svarāns J., Tuherms H. Kokzāģēšanas tehnoloģija un ekonomika. - R.: Liesma, 1968. - 274 lpp.
4. Манжос Ф.М. Дереворежущие станки. - Москва: Лесная промышленность, 1974. - 454 стр.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas kokrūpniecības un meža nozaru mēnešraksts "Lietaskoks".
2. Starptautiskie žurnāli "Baltijas koks" un "Baltic Timber Journal".
3. Koka nozares laikraksts "Holz-Zentralblatt".
4. Žurnāls "Timber Industry Magazine".

Piezīmes

Kursa projekts ir iekļauts Meža programmas Kokapstrāde studiju programmā