Kursa kods MatZ2040

Kredītpunkti 5

Adīšanas tehnoloģijas un dizains

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareTekstila un apģērbu tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits64

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums13.12.2016

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Zane Beitere-Šeļegovska

Mg. paed.

Priekšzināšanas

InfT1036, IT dizainā I

MākZ2016, Kompozīcija un krāsu mācība II

MākZP010, Formas dizains

MatZ1006, Materiālzinības (tekstils)

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas un prasmes adīšanā (adīšana ar rokām, adīšana bez darbarīkiem, tapošana, kā arī mašīnadīšana); izprot dažādu materiālu (tai skaitā reciklēto) izmantojamību un pielietojumu pēc to īpašībām; spēj pielietot pēc vajadzības dažādas adīšanas tehnoloģijas (ņemot vērā produkta pielietojumu, izmaksas, izstrādes laiku, materiālus u.c.) praksē, veidojot tekstilizstrādājumu kolekciju vai tās daļas, gan pielietojot adīšanas tehnoloģijas dažādu mūsdienīgu un praktisku dizaina produktu radīšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - adīšanai piemērotu materiālu klāstā, to īpašībās; dažādās adīšanas tehnoloģijās, to uzbūvē un tehnoloģiskā procesa norisē; modeļu un piegrieztņu veidošanā, mēru noņemšanā un piegrieztņu, rakstu aprēķināšanā; materiālu izmaksās un daudzumu aprēķinos, darba izstrādes laika plānošanā
• Prasmes - izstrādāt produktus/kolekcijas vai to daļas atbilstoši projekta prasībām no dizaina līdz reālam izstrādājumam; izvēlēties konkrētam projektam atbilstošākos materiālus, piemērotākās tehnikas un tehnoloģijas; lasīt un iztsrādāt tehniskās kartes; analizēt tekstila nozares tenholoģijas, sekot to attīstībai un tendencēm
• Kompetence - Spēja radīt ilglaicīgu produktu- praktisku un modernu, lētāk izgatavojamu, viegli kopjamu un ērti lietojamu. Spēja izstrādāt produktu izgatavošanas tehnoloģiskās kartes un tehnoloģiskos režīmus. Spēja prezentēt savu veikumu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Adīšanas veidi. Izmantojamie darbarīki. Materiāli. Adījumu veidi. tehniskie raksti, to lasīšana un veidošana
2 Adīto tekstilizstrādājumu piegrieztņu veidošana. Mēru noņemšana. Materiālu un valdziņu aprēķini.
3 Kompozīcijas izstrādāšana dažādiem adītiem tekstilizstrādājumiem.
4 Adījumu raksti.
5 Adījumu raksti, to kombinēšanas iespējas un likumsakarības.
6 Dekoratīvās malas.
7 Dažādu izgriezumu, sašaurinājumu un paplatinājumu, caurumu veidošana. Detaļu savienošana.
8 Paraugu izstrāde
9 Paraugu izstrāde
10 Tapošana
11 Netradicionāli adīšanas veidi un paņēmieni. Reciklēti materiāli, to izmantošana tekstilizstrādajumu adīšanā.
12 Mašīnadīšana. Adāmmašīnu veidi, izmantojamie materiāli.
13 Mašīnadīšanas pamati.
14 Mašīnadīšanas pamati.
15 Indidviduāla projekta izstrāde
16 individuāla projekta izstrāde

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Uzrakstīts kontroldarbs. Izstrādāti patstāvīgie darbi, tehnoloģiskās kartes. Prezentēti gatavie izstrādājumi.

Pamatliteratūra

1. Pērija-Džonsa M. Adījuma raksti. Rokasgrāmata Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 256 lpp.
2. Adīšana. No kamola līdz džemperim. Rīga: Jumava, 2006. 128.lpp.
3. Felpsa I. Tapošana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012. 144 lpp.
4. Šelvaha L. Adīšanas pamati. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 96 lpp.

Papildliteratūra

1. Ārmstronga Dž., Ārmstrongs V., Teithema K, Šīmens Dž. Modes dizaina rokasgrāmata. Principi, paņēmieni un digitālās tehnoloģijas. Rīga: Zvaigzne ABC. 2014 160 lpp.
2. Stenfīlda L., Grifita M. Adījumu rakstu kolekcija. 300 adījumu raksti – radošs ceļvedis katram rokdarbniekam. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. 206 lpp.
3. Armstrong H.J. Patternmaking for Fashion Design Pearson Education. 2011. 832 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. 1000+ ideas about Knitting on Pinterest [tiešsaiste] [skatīts 10.12.2016.]. Pieejams: www.pinterest.com
2. Ravelry - a knit and crochet community [tiešsaiste] [skatīts 10.12.2016.]. Pieejams: www.raverly.com

Piezīmes

Kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Dizains un amatniecība " obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās ar specializāciju Tekstila tehnoloģijas un dizains.